Από τo Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα την Εφαρμοσμένη Πληροφορική. Το μεταπτυχιακό περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις.

Συγκεκριμένα:

 1. Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology)
 2. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων εκτείνεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα, ενώ το τελευταίο περιλαμβάνει εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Δες εδώ: Σε ποιες χώρες έχουν δωρεάν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

Για το μεταπτυχιακό μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι στα δύο επιπλέον εξάμηνα.

Στο μεταπτυχιακό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των παρακάτω τμημάτων:

 • Πληροφορική
 • Μηχανικοί Η/Υ
 • Πολυτεχνικές Σχολές
 • Θετικές Επιστήμες
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Οικονομικές Επιστήμες από Πανεπιστήμια της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 • Πτυχιούχοι ΑΣΕΙ
 • Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας είναι τα παρακάτω:

 1. Έντυπη αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (υποβάλλεται σε έντυπο που μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.).
 3. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος(με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
 4. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.  Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής απαιτείται  το  νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (σύμφωνα με την προτεινόμενη ή με άλλη φόρμα).
 6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, προσκομιζόμενο σε απλό φωτοαντίγραφο και επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών. Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή β) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος.
 7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν), τίτλοι ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας συναφούς προς το πεδίο ειδίκευσης (εάν υπάρχουν) με την προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης ενσήμων.
 9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό θα βρεις εδώ: http://mai.uom.gr/frontend/index.php

Αιτήσεις για το μεταπτυχιακό θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 7/9/2018

Σχόλια