Οροι Χρησης

Δικαιώματα

Πνευματικά Δικαιώματα

Οι συντάκτες του Frapress.gr διατηρούν οι ίδιοι τα πνευματικά δικαιώματα όλων των κειμένων και άλλων δεδομένων (ιδίως ειδήσεων, φωτογραφιών, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών) που παρουσιάζουν. Η δε ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Στην περίπτωση που σε κάποιο άρθρο δεν αναφέρεται συντάκτης, τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο Frapress.gr. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές (ν. 2121/1993), ευρωπαϊκες (Οδηγίες και Κανονισμούς) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Εικόνες

Οι εικόνες, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις καθώς και πάσης φύσεως γραφικά στοιχείά που δεν προέρχονται από το Frapress.gr αναφέρουν τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Σε καμία περίπτωση το Frapress.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί πως προσπαθεί να οικειοποιηθεί τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων προς αυτό μερών, αλλά τα έχει θέσει στο διαδίκτυο καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης λαμβάνοντας υπόψη τα συναλλακτικά χρηστά ήθη. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κάποια εικόνα, κείμενο ή οποιοδήποτε άλλο κατοχυρωμένο στοιχείο υπάρχει στη σελίδα ή σε άρθρο του Frapress.gr χωρίς να σημειώνεται ο κάτοχος του, ή αν ο κάτοχος του επιθυμεί να μην παρουσιάζεται το κατοχυρωμένο στοιχείο αυτό στο Frapress.gr, τότε μπορεί να επικοινωνήσει στο info@frapress.gr, ώστε το εν λόγω στοιχείο να ενημερωθεί, αλλαχτεί ή και αφαιρεθεί από το Frapress.gr.

Σήματα

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο Frapress.gr ανήκουν στο ίδιο το Frapress.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων σε αυτό. Προστατεύονται δε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο Frapress.gr, έχουν τεθεί καλόπιστα και για αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Περιεχόμενο

Δημοσίευση Περιεχομένου

Το Frapress.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου που εμφανίζεται στο διαδικτυακό τόπο να χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, αυτό δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται (αποκλειόμενης κάθε μορφής αμέλειας) για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον αναγνώστη – χρήστη, από την χρήση του διαδικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς καμία άμεση ή έμμεση εγγύηση, ρητά ή υποθετικά αναφερόμενη. Επίσης το Frapress.gr δε φέρει ευθύνη για αποκαστάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής) που προκαλείται στους αναγνώστες – χρήστες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους, από λόγο που πιθανόν συνδέεται αιτιωδώς με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου.

Από την άλλη δε οι χρήστες του Frapress.gr κατανοούν και αποδέχονται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου ιστότοπου μπορεί να εκτεθούν σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Το σύνολο της πληροφορίας που δημοσιεύεται στο Frapress.gr από τους συντάκτες δεν υποβάλλεται σε έλεγχο.

Ωστόσο, η διαχειριστική ομάδα του Frapress.gr διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει και να αφαιρεί οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνει ότι δεν πληρεί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν προκαθοριστεί από αυτήν, ήτοι προσβλητικά, υβριστικά, παράνομα ή/και άσεμνα δημοσιεύματα.

Σε καμία περίπτωση το Frapress.gr δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή ότι είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από κάποιον συντάκτη του διατηρώντας ρητά το δικαίωμά του να αποστασιοποιηθεί από τις θέσεις ή τις ιδεές οποιουδήποτε συντάκτη.

Άδεια Χρήσης

Η άδεια να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία που παρουσιάζονται ή δημοσιεύονται στο Frapress.gr είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική. Ειδικότερα, επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται το δικαίωμα να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε άλλο σκοπό (ιδίως εμπορικό, διαφημιστικό κερδοσκοπικό ή μη) εκτός του ως άνω αναφερόμενου τα στοιχεία αναδημοσιεύοντας ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντας τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του Frapress.gr.

Ευθύνη

Ευθύνη Frapress.gr

Το σύνολο των στοιχείων που παρουσιάζονται και δημοσιεύονται στο Frapress.gr έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς και επ’ ουδενί δεν έχουν συμβουλευτικό ή προτρεπτικό χαρακτήρα. Η οποιαδήποτε αξιολόγηση διενεργείται εκ μέρους των αναγνωστών – χρηστών αναφορικά με το περιεχόμενο του ως άνω διαδικτυακού τόπου ανάγεται ρητά στο προσωπικό τους επίπεδο και είναι προϊον της ελεύθερης βούλησής τους και εναπόκειται στην διακριτική τους ευχέρεια, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη του Frapress.gr

Το Frapress.gr δηλώνει ρητά ότι δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για αποζημίωση ή/και ανόρθωση  της οποιασδήποτε άμεσης ή/και έμμεσης (θετικής ή αποθετικής) ζημίας εδραζόμενης σε οποιαδήποτε νομική βάση, ιδίως αδικοπραξία, συμβατική ενοχή ή μελλοντική απαίτηση, που προήλθε από τις απόψεις του.

Οι απόψεις των συντακτών είναι καθαρά προσωπικές και το Frapress.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

Περί ευθύνης δημοσίευσης υλικού

Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δεσμεύσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στο Frapress.gr:

  • Να μην είναι είναι, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό, πορνογραφικό, παράνομο, ενάντια στα χρηστά ήθη και την καλή πίστη.
  • Να μη διαβάλλει και να μη συκοφαντεί πρόσωπα, ομάδες κάθε είδους (ιδίως θρησκευτικού, πολιτισμικού, εθνικού, πολιτικού ή αθλητικού περιεχομένου), σωματεία, εταιρείες ή οργανισμούς.
  • Να μην παρεμποδίζει τη σωστή λειτουργία του Frapress.gr.
  • Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, όπως αυτά προστατεύονται από το Σύνταγμα και τη λοιπή νομοθεσία.
  • Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
  • Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα (σε μορφή πταίσματος, πλημμελήματος ή κακουργήματος) με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Σύνδεση με άλλες σελίδες

Το Frapress.gr παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους και τέλος η ως άνω σύνδεση δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης,  συναίνεσης  ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων.

Επίλογος – Σύνοψη

Μεταβατικές Διατάξεις

To Frapress.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, καθώς και των ορών χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του Frapress.gr. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Συνέπειες

Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία ή η με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων, δεδομένων, ή του περιεχομένου που παρουσιάζεται στο Frapress.gr γενικά, χωρίς την άδεια του Frapress.gr επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, με εφαρμογή του νόμου 2121/1993 “περί πνευματικής ιδιοκτησίας”, του άρθρου 60 του Α.Κ. και λοιπών διατάξεων του ιδίου νομοθετήματος, του Π.Κ. καθώς και άλλων ειδικότερων νόμων.