Θέλεις να κάνεις πρακτική άσκηση στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  Αν η ερώτηση είναι ναι αλλά δεν ξέρεις ακριβώς ποιοι είναι οι  οργανισμοί τότε αποθήκευσε αυτό το άρθρο στα ”αγαπημένα” σου.

Μέσω του Frapress.gr φρόντισα και εγώ  με την σειρά μου να σ’ ενημερώσω με μία λίστα για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ στους οποίους  θα μπορείς να κάνεις πρακτική άσκηση αγαπητέ μου αναγνώστη.

Πρωτού αρχίσεις το διάβασμα ρίξε μία ματιά στα παρακάτω links:

1) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών – ΕΑΤ

H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) είναι ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ, επιφορτισμένη με το έργο της εξασφάλισης αποτελεσματικού και συνεκτικού επιπέδου προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας στο σύνολο του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Συνολικοί στόχοι της είναι η διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην ΕΕ και η διασφάλιση της ακεραιότητας, της αποδοτικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του τραπεζικού τομέα.

Η ΕΑΤ αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), το οποίο απαρτίζεται από τρεις εποπτικές αρχές: την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA). Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) καθώς και τη Μεικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Η ΕΑΤ είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τόπος: Λονδίνο, Αγγλία

Περισσότερες πληροφορίες

2) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων – EMA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι αποκεντρωμένος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λονδίνο. Ο οργανισμός φέρει την κύρια ευθύνη για την προστασία και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων προβαίνοντας στην αξιολόγηση των φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση.

Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για την επιστημονική αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην ευρωπαϊκή αγορά φαρμακευτικών προϊόντων («κεντρική διαδικασία»). Στο πλαίσιο της κεντρικής διαδικασίας, οι εταιρείες υποβάλλουν μία μόνο αίτηση για τη χορήγηση άδεια κυκλοφορίας στον Οργανισμό.

 Τόπος : Λονδίνο, Αγγλία

3) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος – ΕΟΠ

Ο ΕΟΠ είναι οργανισμός της ΕΕ και αποστολή του είναι να παρέχει αξιόπιστες και ανεξάρτητες πληροφορίες για το περιβάλλον. Λειτουργεί ως κύρια πηγή πληροφοριών για όσους συμμετέχουν στην εκπόνηση, έγκριση, εφαρμογή και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και για το ευρύ κοινό.

Τι κάνει

Ο ΕΟΠ:

  • βοηθά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη βελτίωση του περιβάλλοντος, να ενσωματώνουν περιβαλλοντικές παραμέτρους στις οικονομικές πολιτικές καθώς και να προωθούν τη βιωσιμότητα
  • αναπτύσσει και συντονίζει το Eionet δηλαδή το δίκτυο εθνικών περιβαλλοντικών φορέων, το οποίο έχει συστηθεί για να βοηθά τον οργανισμό.

Tόπος: Κοπεγχάγη, Δανία

Περισσότερες πληροφορίες

4) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων – EIGE

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) είναι ένας οργανισμός της ΕΕ στόχος του οποίου είναι να κάνει πράξη την ισότητα των φύλων εντός και εκτός της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, διεξάγει έρευνα και παρέχει στοιχεία και ορθές πρακτικές. Συγκεκριμένα:

  • εκπονεί μελέτες και συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ισότητα των φύλων στην ΕΕ·
  • παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ ανταποκρίνεται στις διεθνείς δεσμεύσεις της όσον αφορά την ισότητα των φύλων, οι οποίες καθορίζονται στην πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, και συντάσσει ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με το θέμα αυτό·
  • εργάζεται για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και συντονίζει την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία της Λευκής Κορδέλας που στοχεύει στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των ανδρών σχετικά με αυτό το πρόβλημα·
  • μοιράζεται τις γνώσεις της και τους διαδικτυακούς πόρους και στηρίζει τα όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους φορείς από πολλούς διαφορετικούς τομείς στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων εντός και εκτός ΕΕ.

Μερικά από τα αποτελέσματα της λειτουργίας της EIGE είναι τα εξής:

  • Κέντρο πόρων και τεκμηρίωσης: παρέχει μια διαδικτυακή βιβλιοθήκη με 500.000 δημοσιεύσεις, εκ των οποίων μερικές δεν διατίθενται σε άλλες δημόσιες βιβλιοθήκες.

Τόπος: Βίλνιους, Λιθουανία

Περισσότερες πληροφορίες

Τέλος εσύ που ονειρεύεσαι να κάνεις πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να σε ενημερώσω ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών στα Ευρωπαϊκά όργανα αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους. Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων  σε πρακτικό πλέον επίπεδο.

Παρακάτω σου παραθέτω τα links:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ- MΕΡΟΣ 1ο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – MΕΡΟΣ 2o

Σχόλια