Θέλεις να κάνεις πρακτική άσκηση στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  Αν η ερώτηση είναι ναι αλλά δεν ξέρεις ακριβώς ποιοι είναι οι  οργανισμοί τότε αποθήκευσε αυτό το άρθρο στα ”αγαπημένα” σου.

Μέσω του Frapress.gr φρόντισα και εγώ  με την σειρά μου να σ’ ενημερώσω με μία λίστα για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ στους οποίους  θα μπορείς να κάνεις πρακτική άσκηση αγαπητέ μου αναγνώστη.

Πρωτού αρχίσεις το διάβασμα ρίξε μία ματιά στα παρακάτω links:

1) Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – FRA

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) παρέχει ανεξάρτητες, τεκμηριωμένες συμβουλές σε φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καλύτερη τεκμηρίωση και στόχευση του διαλόγου, των πολιτικών και της νομοθεσίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τόπος: Βιέννη, Αυστρία

Περισσότερες πληροφορίες

2) Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών – CPVO

Το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) ενθαρρύνει την καινοτομία στις φυτικές ποικιλίες με τη διεξοδική εξέταση των αιτήσεων για παραχώρηση κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών σε προσιτό κόστος, παρέχοντας παράλληλα στα ενδιαφερόμενα μέρη καθοδήγηση σε θέματα πολιτικής και βοήθεια για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων.

Η προστασία των νέων ποικιλιών φυτών σε όλη την ΕΕ συμβάλλει στην προάσπιση των συμφερόντων των δημιουργών νέων ποικιλιών και διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις τους στην έρευνα και την καινοτομία είναι επικερδείς.

Τι κάνει:

  • Χορήγηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για νέες φυτικές ποικιλίες, τα οποία ισχύουν στις χώρες της ΕΕ για 25 έτη (30 έτη για ορισμένα είδη γεωμήλων, αμπελιών και δένδρων).
  • Παροχή στους ενδιαφερομένους καθοδήγησης σε θέματα πολιτικής και βοήθειας κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

Τόπος: F–49101 Angers Cedex 02, Γαλλία

Περισσότερες πληροφορίες

3) Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών -ESMA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ/ESMA) είναι μια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ, σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και η προώθηση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τι κάνει η ESMA

Η ESMA έχει 3 στόχους:

  • προστασία των επενδυτών: διασφάλιση της καλύτερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ενίσχυση των δικαιωμάτων τους ως επενδυτών, με παράλληλη αναγνώριση των υποχρεώσεών τους·
  • εύρυθμη λειτουργία των αγορών: προαγωγή της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της κατάλληλης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και σταθερών υποδομών της αγοράς·
  • χρηματοπιστωτική σταθερότητα: ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να αντιμετωπίζονται οι κλυδωνισμοί και οι δημοσιονομικές ανισορροπίες, και ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η ESMA είναι επίσης αρμόδια για τον συντονισμό των μέτρων που λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές του τομέα των κινητών αξιών και για τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κρίσης.

Τόπος: Παρίσι, Γαλλία

Περισσότερες πληροφορίες

4) Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ERA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) που εδρεύει στη Γαλλία συμβάλλει στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων καθιστώντας τα τρένα ασφαλέστερα και ικανά να διασχίζουν τα εθνικά σύνορα χωρίς στάση.

Από το 2006 μέχρι σήμερα, ο ERA:

Τόπος: Η έδρα του ERA βρίσκεται στην πόλη Valenciennes, Γαλλία και οι εγκαταστάσεις του για τη διεξαγωγή διεθνών συσκέψεων και συνεδρίων στη Lille, Γαλλία.

Περισσότερες πληροφορίες

Τέλος εσύ που ονειρεύεσαι να κάνεις πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να σε ενημερώσω ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών στα Ευρωπαϊκά όργανα αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών τους. Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων  σε πρακτικό πλέον επίπεδο.

Παρακάτω σου παραθέτω τα links:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ- MΕΡΟΣ 1ο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – MΕΡΟΣ 2o

Σχόλια