Μάθε τα πάντα για τις σπουδές στην Κύπρο!

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου

Το Τριτοβάθμιο Επίπεδο της εκπαίδευσης στην Κύπρο περιλαμβάνει αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα ιδρύματα αυτά περιλαμβάνεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Υπάρχουν 19 ιδιωτικά κολλέγια (ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) τα οποία ιδρύθηκαν όταν δεν υπήρχε πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Ορισμένα από τα κολλέγια αυτά είναι συνδεδεμένα με πανεπιστήμια του εξωτερικού (κυρίως στην Μ. Βρεταννία). Οι φοιτητές συγκεκριμένων κλάδων σπουδών (όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων και η Μηχανική) μπορούν να τύχουν αναγνώρισης των σπουδών τους στην Κύπρο όταν συνεχίσουν τη φοίτηση τους στα προαναφερθέντα συνδεδεμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι κλάδοι σπουδών στα ιδιωτικά κολλέγια περιλαμβάνουν τη διοίκηση επιχειρήσεων, τις γραμματειακές σπουδές, την ηλεκτρολογία, την μηχανολογία, την πολιτική μηχανική, τις τηλεπικοινωνίες, τις ξενοδοχειακές και τουριστικές σπουδές, την τραπεζική, τη λογιστική, και την πληροφορική.

Υπάρχουν επίσης 7 δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπό την εποπτεία των ακόλουθων Υπουργείων: του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης), του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Δασικό Κολλέγιο Κύπρου), του Υπουργείου Υγείας (Νοσηλευτική Σχολή), και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου). Η Σχολή Ξεναγών λειτουργεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ο οποίος εποπτεύεται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού).

Το μόνο πανεπιστήμιο στην Κύπρο είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου περιλαμβάνει πέντε Σχολές και δεκαεπτά Τμήματα, ως ακολούθως:

 • Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Τμήματα: Επιστημών της Αγωγής, Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, και Τουρκικών Σπουδών),
 • Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (Τμήματα: Χημείας, Φυσικής, Πληροφορικής, Μαθηματικών και Στατιστικής και Βιολογικών Επιστημών),
 • Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης (Τμήματα: Οικονομικών, και Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων),
 • Φιλοσοφική Σχολή (Τμήματα: Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, και Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
 • Πολυτεχνική Σχολή (Τμήματα: Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, και Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής).

 

Προπτυχιακός και Μεταπτυχιακός Κύκλος

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υιοθετήσει από την αρχή ένα σύστημα στο οποίο υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση και διαχωρισμός ανάμεσα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Όλα τα προγράμματα σπουδών είναι αρθρωτά (modular).

Βασική προϋπόθεση για εισαγωγή σε προπτυχιακό πρόγραμμα είναι η κατοχή απολυτηρίου από σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή ισοδύναμου προσόντος, και για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, η κατοχή Πτυχίου ή ισοδύναμου προσόντος. Για κάθε πρόγραμμα σπουδών η εισαγωγή φοιτητών γίνεται σε ανταγωνιστική βάση.

Ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα εμφανής για τα προπτυχιακά προγράμματα, όπου κατά μέσον όρο συναγωνίζονται δέκα υποψήφιοι για μία θέση. Στη μεγάλη τους πλειονότητα, οι προπτυχιακοί φοιτητές εισάγονται στο Πανεπιστήμιο μέσω εθνικών εξετάσεων.

Επιπλέον, προσφέρεται σε υπεράριθμη βάση, αριθμός θέσεων που ισοδυναμεί με το 30% των θέσεων για  Κυπρίους εισακτέους, εκ των οποίων το 15% αφορά Ελλαδίτες φοιτητές,  και το άλλο 15% ειδικές κατηγορίες Κυπρίων (για το 12% η εισαγωγή γίνεται με βάση τις εισαγωγικές εξετάσεις και για το 3% με βάση τις εξετάσεις GCE ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις).

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής προπτυχιακών φοιτητών μέσω εξωτερικών μετεγγραφών. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των θέσεων για Κυπρίους εισακτέους και ούτε και να υπερβαίνει τον αριθμό των άγονων θέσεων.

Ως προς τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, οι νέοι Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης που τέθηκαν σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2001, διαχωρίζουν από την αρχή τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικό, ενώ με βάση τους αρχικούς κανόνες, ένα άτομο εισαγόταν στο Πανεπιστήμιο ως «μεταπτυχιακός φοιτητής» και η κατάταξή του στο ένα ή το άλλο επίπεδο γινόταν καθ’ οδό, μέχρι και το 4ο εξάμηνο σπουδών του, και μάλιστα λόγω της «ενοποίησης» των δύο κατηγοριών, ένας φοιτητής μπορούσε να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ και χωρίς εκ νέου εισδοχή να συνεχίσει σε Διδακτορικό πρόγραμμα ή ένας φοιτητής Διδακτορικού επιπέδου, μπορούσε να «υποβιβαστεί» σε επίπεδο Μάστερ.

Με βάση τους νέους κανόνες ένα άτομο εισάγεται απευθείας σε πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ ή σε Διδακτορικό πρόγραμμα και η παρακολούθηση άλλου (επιπέδου) μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτεί εκ νέου εισδοχή. Άτομα που κατέχουν μόνο Πτυχίο μπορεί να εισαχθούν απευθείας σε Διδακτορικό πρόγραμμα νοουμένου ότι έχουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση. Αυτά τα άτομα αναμένεται να έχουν μεγαλύτερες υποχρεώσεις έναντι συμφοιτητών τους, οι οποίοι ήδη κατέχουν σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Μάστερ.

Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
2. ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΑΤΙ)
3. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
4. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (MΕDITERRANEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT – MIM)
5. ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΞΙΚ)
6. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
7. ΔΑΣΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
8. ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 1. AMERICANOS COLLEGE
  2. CASA COLLEGE
  3. C.D.A. COLLEGE
  4. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
  (COLLEGE OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT)
  5. CYPRUS COLLEGE
  6. CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT (CIIM)
  7. CYPRUS INSTITUTE OF MARKETING
  8. C.T.L. COLLEGE
  9. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (HELLENIC COLLEGE OF MUSIC)
  10. FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY
  11. GLOBAL INTERNATIONAL COLLEGE
  12. UNIVERSITY OF NICOSIA
  13. KES COLLEGE
  14. KIMON COLLEGE
  15. P.A. COLLEGE
  16. SUSINI COLLEGE
  17. THE PHILIPS COLLEGE
  18. ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ»
  19. CYPRUS COLLEGE OF ART

Πηγή: http://www.studysmart.gr/index.php/2013-09-17-08-20-27/study-in-cyprus

Σχόλια