Το αφιέρωμα μας στα δωρεάν μεταπτυχιακά 2018 ανεβαίνει Θεσσαλονίκη!

Το ΑΠΘ διαθέτει πραγματικά πάρα πολλές επιλογές -συνολικά 37 προγράμματα- για δωρεάν μεταπτυχιακά για όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Ξεκινήσαμε από τις ανθρωπιστικές επιστήμες στο πρώτο μέρος αυτού του αφιερώματος και τώρα πάμε να δούμε τα προγράμματα θετικών και τεχνολογικών επιστημών.


1. Αειφορική Γεωργία, Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Τρόφιμα


Τμήμα: Γεωπονίας

Email Γραμματείας: info@agro.auth.gr

Τηλ Γραμματείας: 2310995189

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Κατευθύνσεις:  Αγροτική Οικονομία, Γενετική Βελτίωση Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογία, Γεωργική Μηχανική και Υδατικών Πόρων, Εδαφολογία και Διαχείριση Εδαφικών Πόρων, Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής, Επιστήμη Οπωροκηπευτικών και Μελλισοκομία, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Επιστήμες Φυτοπροστασίας, Οικολογία και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Οινολογία-Αμπελουργία

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου-Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων:  Απόφοιτοι ΑΕΙ(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://meta.agro.auth.gr


2. Αντισεισμικός σχεδιασμός τεχνικών έργων


Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

Email Γραμματείας: akaratze@civil.auth.gr

Τηλ Γραμματείας: 231 09 94 209

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

Δυνατότητα υποτροφίας: Όχι

Part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://aste.civil.auth.gr/index.php?lang=el


3. Διατήρηση της βιοποικιλότητας και αειφορική εκμετάλλευση αυτόφυων φυτών


Τμήμα: Βιολογίας

Email Γραμματείας: info@bio.auth.gr

Τηλ Γραμματείας: 2310998250

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίου της ημςδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχου Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://bnp.bio.auth.gr/el


4. Διεργασίες και Τεχνολογία προηγμένων υλικών


Τμήμα: Χημικών Μηχανικών

Email Γραμματείας:  dtpy@eng.auth.gr

Τηλ Γραμματείας: 2310996588

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, απόφοιτοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις (έως 20% επί των εισαγομένων φοιτητών). Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται κατ αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων ΑΕΙ

Δυνατότητα υποτροφίας/part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://dtpy.web.auth.gr/gr/index.html


5. Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων


Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών

Email Γραμματείας: fveldemi@civil.auth.gr

Τηλ Γραμματείας:  231 09 95 698

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου

Κατηγορίες εισακτέων: Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι τμημάτων θετικής κατεύθυνσης καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δυνατότητα υποτροφίας/ part-time: Ναι/Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: cmp.civil.auth.gr


6. Διοίκηση και Οικονομία


Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών

Email Γραμματείας: ontinits@econ.auth.gr

Τηλ Γραμματείας: 2310 991 370

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Κατευθύνσεις: 1. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη 2. Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών 2. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Πολυτεχνικών Σχολών 3. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Σχολών Θετικών Επιστημών 4. Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Σχολών Πληροφορικής

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://grad-econ.web.auth.gr/


7. Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις επιστήμες Υγείας


Τμήμα: Ιατρικής

Email Γραμματείας: pmsi@med.auth.gr

Τηλ Γραμματείας:  2310 999339

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Απόφοιτοι ΑΕΙ(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) Επιστημών Υγείας, 2. Απόφοιτοι Πανεπιστημίων Κοινωνικών Επιστημών

Κατευθύνσεις: 1. Βασικής Ιατρικής Έρευνας, 2. Κλινικής Ιατρικής Έρευνας, 3. Κοινωνικής Ιατρικής Έρευνας

Δυνατότητα υποτροφίας/part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://promesi.med.auth.gr


8. Ηλεκτρονική Φυσική(Ραδιοηλεκτρολογία)


Τμήμα: Φυσικής

Email Γραμματείας: pms@physics.auth.gr

Τηλ Γραμματείας: 2310 998150

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Κατευθύνσεις: 1. Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων 2. Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής 2. Απόφοιτοι Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 3. Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής 4. Απόφοιτοι Τμημάτων Τηλεπικοινωνιών 5. Απόφοιτοι Τμημάτων Διοίκησης Τεχνολογίας 6. Απόφοιτοι Τμημάτων Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνικών Σχολών 7. Απόφοιτοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time:  Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://elecom.physics.auth.gr/


9. Ιατρική Πληροφορική


Τμήμα: Ιατρικής σε συνεργασία με Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Τμήμα Πληροφορικής

Email Γραμματείας: promesip@med.auth.gr

Τηλ Γραμματείας: 23109 99272

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: Πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Φυσικών και Μαθηματικών, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time:  Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://promesip.med.auth.gr/

 


11. Μαθηματικά


Τμήμα: Μαθηματικών

Email Γραμματείας: info_grad@math.auth.gr

Τηλ Γραμματείας: 2310997930

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Κατευθύνσεις: 1. Θεωρητικά Μαθηματικά 2. Στατιστική και Μοντελοποίηση 3. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: Προφορική εξέταση – Αξιολόγηση φακέλου – Γραπτή εξέταση

Κατηγορίες εισακτέων: 1. Απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών 2. Απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ

Δυνατότητα υποτροφίας / part-time: Όχι

Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://www.math.auth.gr/el/master/maths

Άλλα 11 μεταπτυχιακά προγράμματα του ΑΠΘ στην επόμενη σελίδα!

Σελίδες: 1 2

Σχόλια

1 2