Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό!

Το Ίδρυμα χορηγεί 25 υποτροφίες για το εξωτερικό και 25 υποτροφίες εσωτερικού για σπουδές προδιδακτορικού, διδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου.

Για το πρόγραμμα εξωτερικού και εσωτερικού οι υποτροφίες αφορούν τους παρακάτω κλάδους:

  • Ναυτιλιακές Σπουδές
  • Ναυτικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Εταιρειών
  • Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία
  • Επιστήμη Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Οικονομικές Επιστήμες
  • Μαθηματικά

Μπορείς να υποβάλεις την αίτησή σου μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου 2019 ενώ τα απαιτούμενα έγγραφα είναι:

1) Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμπληρωμένο στην Ελληνική γλώσσα (παρέχεται αποκλειστικά από το Ίδρυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

2) Μία έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας, την οποία ο υποψήφιος επικολλά απαραίτητα στην προβλεπόμενη θέση του Εντύπου Αίτησης.

3) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα εκτάσεως έως 3 σελίδων.

4) Έντυπο Συνέντευξης των υποψηφίων (παρέχεται αποκλειστικά από το Ίδρυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

5) Φωτοτυπία του πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου, ή, προσωρινά, βεβαίωση της Σχολής για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

6) Σε περίπτωση αίτησης για διδακτορικές σπουδές: Φωτοτυπία του τίτλου Master ή DEA (στον οποίο πρέπει να αναφέρεται η διάκριση – cum laude, κλπ-, διαφορετικά επιστολές από δύο τουλάχιστον καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι θα πιστοποιούν την εξαιρετική επίδοση του υποψηφίου). Σε περίπτωση που ο τίτλος δεν έχει ακόμα αποκτηθεί, πρέπει να κατατεθεί προσωρινά βεβαίωση του Πανεπιστημίου για την απόκτηση του τίτλου μέχρι τον 06/ 2019.

7) Επίσημο αποδεικτικό-πτυχίο ξένης γλώσσας σε απλή φωτοτυπία.

8) α) Από τους υποψήφιους για προδιδακτορικό δίπλωμα Master, DEA, κλπ.: βεβαίωση εγγραφής ή επιστολή κατ’ αρχήν αποδοχής, ή θετικά στοιχεία αλληλογραφίας * με το Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020.

β) Από τους υποψηφίους για PhD, Doctorat, κλπ.: Βεβαίωση εγγραφής ή επιστολή κατ’ αρχήν αποδοχής, ή Βεβαίωση της Σχολής για την εποπτεία της Διδακτορικής Διατριβής , όπου θα αναφέρεται το θέμα της μελέτης, ή προσωρινά σχετική βεβαίωση του επόπτη Καθηγητή, ή τουλάχιστον, θετικά στοιχεία αλληλογραφίας * με το Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή για το Ακαδημαϊκό έτος 2019/2020.

9) Αντίγραφο πιστοποιητικού Visa F-1 (form I-20) ή Visa J-1 ή ανάλογο έγγραφο (για όσους σπουδάζουν ήδη στις Η.Π.Α.)

10) Δύο Συστατικές Επιστολές.

Οι επιστολές συντάσσονται στο επιστολόχαρτο του Καθηγητή και πρέπει να απευθύνονται προς το Ίδρυμα. Μπορούν να αποσταλούν είτε από τους ίδιους τους υποψηφίους είτε από τους Καθηγητές, αρκεί να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες σε φάκελο. Η αποστολή των συστατικών μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους ίδιους τους Καθηγητές. Οι επιστολές που απευθύνονται “όπου δει” (to whom it may concern) δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

11) Κατάλογος δημοσιεύσεων, για όσους έχουν πραγματοποιήσει μελέτες, δημοσιεύσεις, επιστημονικές ανακοινώσεις και έχουν συγγραφική δραστηριότητα.

12) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στο Δημόσιο, για όσους εργάστηκαν ή εργάζονται στο Δημόσιο, καθώς και βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι ο υποψήφιος δικαιούται να κάνει χρήση εκπαιδευτικής άδειας.

13) Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού σημειώματος Φορολογίας Εισοδήματος (Φορολογικού Έτους 2017) γονέων και υποψηφίου ή συζύγου και υποψηφίου, εάν ο υποψήφιος είναι έγγαμος -απλή φωτοτυπία-.

14) Από τους άρρενες υποψήφιους: Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στρατολογίας για λόγους σπουδών -απλή φωτοτυπία-.

15) Έντυπο Ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) (παρέχεται αποκλειστικά από το Ίδρυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Μπορείς να λάβεις τα έντυπα αιτήσεων μέσω e-mail στο info@propondis.gr

Σχόλια