330.000 ευρώ σε υποψηφίους διδάκτορες από το ΕΑΠ για δύο έργα!

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις, στο πλαίσιο του έργου Φκ278 «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821» (2 ΕΡΓΑ).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) λαμβάνοντας υπόψη:

α) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 380/14-05-2018 Συνεδρίαση της ΔΕ σχετικά με την έγκριση έναρξης χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821»,

β) την απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 176/31-05-2018 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, σχετικά με την έγκριση εκτέλεσης έργου με τίτλο «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821» και

γ) την απόφαση του ΕΛΚΕ που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 179/15-06-2018, σχετικά με την έγκριση  πρόσκλησης ενδιαφέροντος με τίτλο «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821»,  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, στο πλαίσιο του Έργου Φκ278 «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821», το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΕΑΠ & εξωτερικούς φορείς και υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ ΕΑΠ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Καρδάση.

Για το πρώτο έργο: Προκηρύσσεται η χρηματοδότηση και έκδοση μέχρι ένδεκα (11) μελετών για την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και τους μηχανισμούς οργάνωσής της, με χρονικό ανάπτυγμα τις δεκαετίες 1810 και 1820.

Στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση πρωτότυπων και αυστηρά τεκμηριωμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας.  Οι μελέτες οι οποίες θα εκδοθούν από τις Εκδόσεις Ε.Α.Π. θα είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και θα είναι έκτασης 60.000 λέξεων κατ’ ελάχιστον.

Η αξιολόγηση των προτάσεων και η επιλογή όσων θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα γίνει από Επιστημονική Επιτροπή. Την ευθύνη της επιστημονικής παρακολούθησης της εκπόνησής τους θα έχει ο επιστημονικός διευθυντής του προγράμματος.

Οι ερευνητές, οι μελέτες των οποίων θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, έχουν την υποχρέωση ανακοίνωσης της προόδου και των πορισμάτων της μελέτης τους σε τακτικές ανά οκτάμηνο συναντήσεις.

Σύνθεση των ανακοινώσεων κάθε ερευνητή θα παραδοθεί σε ενιαίο κείμενο 3.500 λέξεων τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, ως συμβολή σε συλλογικό τόμο, που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2020.  Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 330.000 Ευρώ.

Κάθε πρόγραμμα που θα επιλεγεί, ατομικό ή συλλογικό, θα χρηματοδοτηθεί για είκοσι τέσσερις μήνες εργασίας ως εξής:

Η αμοιβή κάθε ερευνητικού έργου ορίζεται σε 30.000 € (συμπεριλαμβανομένων φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών εξόδων).

Η αμοιβή καταβάλλεται ανά μήνα, μετά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προόδου, η οποία υποβάλλεται ως παραδοτέο το τελευταίο δεκαήμερο κάθε τριμήνου. Ως παραδοτέο του πρώτου τριμήνου θεωρείται η εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση.

Η αμοιβή του τελευταίου τριμήνου θα καταβληθεί με την παράδοση του έργου. Την ευθύνη έγκρισης των παραδοτέων θα έχει ο επιστημονικός διευθυντής του προγράμματος.  Με τη μέριμνα υποστήριξης των νέων επιστημόνων και ανάλογα με την ποιότητα και την πρωτοτυπία των προτάσεων που θα υποβληθούν, θα προτιμηθούν έως δύο υποψήφιοι διδάκτορες και έως τέσσερις κάτοχοι διδακτορικής διατριβής που υποστηρίχθηκε από το 2003 και εξής και δεν κατέχουν οργανική θέση σε πανεπιστημιακό ή ερευνητικό Ίδρυμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Κάθε πρόταση που θα κατατεθεί στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Α.Π. πρέπει να περιλαμβάνει σε μορφή PDF:  Βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να υποβάλουν και βεβαίωση εγγραφής τους στο διδακτορικό πρόγραμμα από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής τους.

Ερευνητικό σχέδιο έκτασης 2.000 λέξεων, όπου θα αναπτύσσονται το θέμα και την προβληματική της προτεινόμενης έρευνας, οι βασικές υποθέσεις εργασίας, η περιγραφή των πηγών και της ειδικής βιβλιογραφίας και το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της προτεινόμενης έρευνας.

Ως αναπόσπαστο μέρος κάθε υποψηφιότητας, θα υποβληθεί δείγμα γραφής από δημοσιευμένη ή αδημοσίευτη εργασία των υποψηφίων, σχετική με τα θεματικά πεδία (όχι με το χρονικό ανάπτυγμα) του προγράμματος. Το κείμενο αυτό (μέχρι 6.000 λέξεις) θα αποτελέσει, σε συνδυασμό με το ερευνητικό σχέδιο που θα υποβληθεί, ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και την τελική επιλογή των προτάσεων.

Για το δεύτερο έργο: Προκηρύσσεται η χρηματοδότηση ενός (1) προγράμματος μετάφρασης και έκδοσης οθωμανικών αρχειακών σωμάτων για την ιστορία της Επανάστασης και του πολέμου της ελληνικής Ανεξαρτησίας στο χρονικό ανάπτυγμα 1821-1830.

Στόχος του προγράμματος είναι η διεθνοποίηση και υποστήριξη των σπουδών για το 1821, με τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση των σχετικών αρχειακών διαθεσιμοτήτων. Τα τεκμήρια που θα επιλεγούν θα συγκροτούν πλήρη – κατά το δυνατόν – παραδειγματικά σώματα, μεταγεγραμμένα και να μεταφρασμένα στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη μεταγραφή, μετάφραση, επιμέλεια, υπομνηματισμό και ευρετηρίαση 100 εγγράφων ανά δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη του προγράμματος.

Τα αρχειακά σώματα θα κυκλοφορήσουν σε ειδικούς τρίγλωσσους τόμους από τις Εκδόσεις Ε.Α.Π.

Η αξιολόγηση των προτάσεων και η επιλογή όσων θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα γίνει από Επιστημονική Επιτροπή. Την ευθύνη της επιστημονικής παρακολούθησης της εκπόνησής τους θα έχει ο επιστημονικός διευθυντής του προγράμματος.

Η πρόταση που θα επιλεγεί θα χρηματοδοτηθεί για είκοσι τέσσερις μήνες εργασίας ως εξής: Η συνολική αμοιβή του ερευνητικού έργου ορίζεται σε 60.000 € (συμπεριλαμβανομένων φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών εξόδων).

Η αμοιβή καταβάλλεται ισόποσα ανά μήνα, μετά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προόδου, η οποία υποβάλλεται ως παραδοτέο το τελευταίο δεκαήμερο κάθε τριμήνου.

Ως παραδοτέο του πρώτου τριμήνου θεωρείται η εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση.  Την ευθύνη έγκρισης των παραδοτέων θα έχει ο επιστημονικός διευθυντής του προγράμματος. Μετά τη λήξη της διετίας και εφ’ όσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες χορηγίες, το πρόγραμμα μετάφρασης και έκδοσης οθωμανικών αρχειακών σωμάτων θα επαναπροκηρυχθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Κάθε πρόταση που θα κατατεθεί στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Α.Π. πρέπει να περιλαμβάνει σε μορφή PDF: Βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών του επιστημονικού υπεύθυνου και των μελών κάθε ερευνητικής ομάδας.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να υποβάλουν και βεβαίωση εγγραφής τους στο διδακτορικό πρόγραμμα από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής τους. Ερευνητικό σχέδιο έκτασης 2.000 λέξεων, όπου θα περιγράφεται το είδος των τεκμηρίων, η λογική της επιλογής των τεκμηρίων και ο τύπος του υπομνηματισμού που θα συνοδεύει την έκδοση καθώς και χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Ως αναπόσπαστο μέρος κάθε υποψηφιότητας, θα υποβληθεί δείγμα μεταγραφής, μετάφρασης στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και υπομνηματισμού μικρού αριθμού οθωμανικών τεκμηρίων που αναφέρονται στην ελληνική Επανάσταση, έκτασης χιλίων (1.000) περίπου λέξεων.

Το δείγμα αυτό θα αποτελέσει, σε συνδυασμό με το ερευνητικό σχέδιο που θα υποβληθεί, ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και την τελική επιλογή των προτάσεων.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι προτάσεις (και για τα δύο έργα) υποβάλλονται ατομικά ή συλλογικά στην ειδική πλατφόρμα του ΕΑΠ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://apps.eap.gr/elke (αποκλειστικά ηλεκτρονικά)

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 1 Ιουλίου 2018 Λήξη υποβολής προτάσεων: 20 Ιουλίου 2018 (ώρα 23:59).

Σχόλια