Το Ίδρυμα «Κλέλιας Χατζηϊωάννου» χορηγεί τέσσερις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Οι υποτροφίες αφορούν Ανώτατες Σχολές/ Πανεπιστήμια/ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας για σπουδές στον κλάδο της Επιστήμης της Νομικής, των Οικονομικών Επιστημών, στον κλάδο της Ιατρικής Επιστήμης και συγκεκριμένα στον τομέα της Καρδιολογίας ή/και στον τομέα της χειρουργικής Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019, άνευ διαγωνισμού με την επιλογή και ανακήρυξη των υποψηφίων- υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συστατικής Πράξης του Ιδρύματος και τον ισχύοντα Νόμο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • Έλληνες απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων (Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), ηλικίας από 22 έως και 30 ετών, με ανώτατο ετήσιο εισόδημα (ατομικό & οικογενειακό αθροιστικά) φορολογικού έτους 2017 το ποσό των 40.000,00 ευρώ
  • Βαθμός πτυχίου «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα», για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο της Νομικής Επιστήμης (1 υποτροφία), στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών (1 υποτροφία) και στον κλάδο της Ιατρικής Επιστήμης και ειδικότερα στον τομέα της Καρδιολογίας ή/και στον τομέα της χειρουργικής Ιατρικής (γενικής και μη) (2 υποτροφίες).\

Δείτε περισσότερες υποτροφίες εδώ!

Διάρκεια εκάστης χορηγούμενης υποτροφίας ένα (1) έτος, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, αντί του μηνιαίου χρηματικού ποσού εκάστης χορηγούμενης υποτροφίας ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ επί δώδεκα μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν, στα γραφεία του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Κλέλιας Χατζηϊωάννου», τις αιτήσεις τους από τις 2 Μαΐου 2018 έως και τις 29 Ιουνίου 2018 (ώρες 10.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ.)

Αλλιώς, με συστημένη επιστολή, τη χορηγούμενη εκ του Ιδρύματος αίτηση στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται υποχρεωτικά όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην αίτηση αυτή, εμπροθέσμως.

Το έντυπο της σχετικής αιτήσεως μπορούν να προμηθευθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υπότροφοι είτε προσερχόμενοι στα γραφεία του Ιδρύματος στην παραπάνω διεύθυνση, είτε από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cleliafoundation.gr/.

Σχόλια