Εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας οι 330 υποτροφίες 2018 για υποψήφιους διδάκτορες του ΙΚΥ

Υπεγράφη τέλος Φεβρουαρίου από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη χορήγηση 330 θέσεων υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, μεγίστης διάρκειας τριών (3) ετών, στο πλαίσιο της οριζόντιας Δράσης “Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»- 2ος κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Το Ι.Κ.Υ., αμέσως μετά την υπογραφή της ΚΥΑ από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (χρονικό διάστημα κατά προσέγγιση 10 ημερών-έχουν περάσει πάνω από 15 οπότε να μένετε ενήμεροι), θα προβεί σε άμεση ανάρτηση της πρόσκλησης.

Μείνετε συντονισμένοι για τις πιο επίκαιρες ειδήσεις στην εκπαίδευση εδώ!

Υποτροφίες 2018 για 7 επιστημονικούς κλάδους

1. Φυσικές Επιστήμες,
2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία,
3. Γεωργικές Επιστήμες,
4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας,
5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες,
6. Κοινωνικές Επιστήμες και
7. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες
βάσει τύπου που λαμβάνει υπόψη το πλήθος των αιτήσεων ανά κλάδο (ως ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των αιτήσεων).

Προϋποθέσεις συμμετοχής για τις Υποτροφίες 2018 από το ΙΚΥ:

1. Έχουν ανακηρυχτεί, μετά την 01-01-2016 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής), υποψήφιοι διδάκτορες Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.
2. Έχουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
3. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
4. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές ή έρευνα διδακτορικού επιπέδου.
5. Εάν έχουν λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή.
6. Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης των φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016 δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00 €) και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τις δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €).
7. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας  α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.
8. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
9. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

Καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να αρχίσουν την συλλογή και προετοιμασία των αντίστοιχων δικαιολογητικών και, κυρίως, την ετοιμασία ερευνητικής πρότασης, με έκταση που να μην υπερβαίνει τις 2.000 λέξεις, χωρίς τη βιβλιογραφία, ανατρέχοντας για περισσότερες λεπτομέρειες σε προηγούμενες αναρτήσεις που μπορούν να αναζητηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Πηγή: Foititikanea.gr

Σχόλια