Έρχεται ο «Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης» που θα αντικαθιστά τον «Αριθμό Μητρώου» του φοιτητή!

Καθιερώνεται με σχετική διάταξη στο Νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), ο οποίος εκδίδεται βάσει του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης θα είναι αμετάβλητος για κάθε φυσικό πρόσωπο και θα διατηρείται από την έναρξη της σχολικής ζωής μέχρι και μετά την περάτωση των σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης θα αποδίδεται από το νηπιαγωγείο και θα αντικαταστήσει το σύνολο των Αριθμών Μητρώου μαθητή και φοιτητή.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νομοσχεδίου το υπουργείο Παιδείας φιλοδοξεί ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης να αποτελέσει αφενός ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της σχολικής διαρροής, αλλά και αφετέρου, όταν διασυνδεθεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα (π.χ με το σύστημα Εργάνης) να μπορεί να αποδίδει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, καθώς και τη μαθητική και την ακαδημαϊκή διαδρομή τους.

Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης όπως ορίζεται στο νόμο

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 18 του Νομοσχεδίου προβλέπονται τα εξής: Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4452/2017 (A΄ 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Καθιερώνεται Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης, ο οποίος εκδίδεται βάσει του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι αμετάβλητος για κάθε φυσικό πρόσωπο και διατηρείται και μετά την περάτωση των σπουδών. Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αποδίδεται με την κατά το πρώτον είσοδο του προσώπου σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης της ημεδαπής, δημόσιας ή ιδιωτικής. Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε σχετική εξατομικευμένη εγγραφή του οικείου πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. β) Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αντικαθιστά το σύνολο των αριθμών μητρώου μαθητή και φοιτητή που αποδίδονται έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και επέχει θέση αριθμού μητρώου, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης. γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα λοιπά στοιχεία, τα σχετικά με την εκπαίδευση του κάθε προσώπου, που καταχωρίζονται στην οικεία εξατομικευμένη εγγραφή, η διαδικασία καταχώρισής τους, η διαδικασία απόδοσης του Ενιαίου Αριθμού Εκπαίδευσης, ο τρόπος απόδοσής του σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το πρόσωπο δεν είναι κάτοχος Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, ο αρμόδιος διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, η πρόσβαση των αρμοδίων υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. δ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία.».

Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης στην Αιτιολογική Έκθεση

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην καθιέρωση ενιαίου αριθμού εκπαίδευσης για κάθε πολίτη που έχει εισαχθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης στην ημεδαπή. Ο ενιαίος αριθμός εκπαίδευσης αντικαθιστά τους νυν ισχύοντες αριθμούς μητρώου που χρησιμοποιούνται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Με την προτεινόμενη διάταξη δημιουργείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ένα χρήσιμο εργαλείο παραγωγής δημόσιων πολιτικών, καθώς, με την ίδρυση του σχετικού με τον ενιαίο αριθμό εκπαίδευσης πληροφοριακού συστήματος καθίσταται εφικτή αφενός η παρακολούθηση της σχολικής διαρροής και ως εκ τούτου διευκολύνεται η εκπόνηση δημόσιων πολιτικών για την αποτροπή της, αφετέρου το οικείο πληροφοριακό σύστημα, όταν διασυνδεθεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. με το σύστημα «Εργάνης»), θα μπορεί να αποδίδει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και την μαθητική και ακαδημαϊκή διαδρομή τους.

Η ίδρυση παρατηρητηρίου σχετικά με την εκπαιδευτική διαδρομή των πολιτών και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας προσφέρει στατιστικά δεδομένα, αξιοποιήσιμα για την εκπόνηση αποτελεσματικότερων δημόσιων πολιτικών.

Πηγή: Foititikanea.gr

Σχόλια