Μέσα από τη θέση σε λειτουργία του νέου προγράμματος της ΕΕ Erasmus+ για το 2014-2020, βρήκε ταυτόχρονα συνέχεια το ήδη υφιστάμενο πρόγραμμα Erasmus Mundus. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας και κινητικότητας, το οποίο έχει πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης και την προώθηση του διαλόγου και της αλληλοκατανόησης μεταξύ λαών και πολιτισμών, μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκά μεταπτυχιακά προγράμματα και παρέχει υποτροφίες χρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. για τους υπηκόους τρίτων χωρών που συμμετέχουν σε αυτά, όπως και υποτροφίες για τους υπηκόους της Ε.Ε. που σπουδάζουν σε τρίτες χώρες.

Μέσω του Erasmus Mundus παρέχεται, δηλαδή, υποστήριξη σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία επιθυμούν να υλοποιήσουν κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ή να διαμορφώσουν συμπράξεις συνεργασίας με αντίστοιχα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από ευρωπαϊκές και συγκεκριμένες τρίτες χώρες. Εκτός αυτού, το Erasmus Mundus βοηθά και τους ίδιους τους φοιτητές, ερευνητές ή ακόμα και το ακαδημαϊκό προσωπικό, οι οποίοι επιθυμούν να διανύσουν μια περίοδο σπουδών, έρευνας ή και διδασκαλίας στο πλαίσιο των ως άνω αναφερόμενων κοινών προγραμμάτων ή συμπράξεων συνεργασίας. Παράλληλα, υποστηρίζει και οποιονδήποτε οργανισμό δραστηριοποιείται στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και επιθυμεί να αναπτύξει και να υλοποιήσει σχέδια που στοχεύουν στην βελτίωση της ελκυστικότητας, του προφίλ, της προβολής και της εικόνας της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πρόγραμμα Erasmus Mundus αποσκοπεί όχι μόνο στην βελτίωση της ποιότητας της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και στην προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες και στην ανάπτυξη των τρίτων χωρών στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Οι δράσεις του Προγράμματος

  1. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα Erasmus Mundus

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιλέγει και χρηματοδοτεί υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Master, χρονικής διάρκειας ενός ή δύο ετών, τα οποία προσφέρονται από μια ομάδα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (consortia), προερχομένων από τρία τουλάχιστον διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν). Τα προγράμματα περιλαμβάνουν υποχρεωτικές περιόδους φοίτησης σε τουλάχιστον δύο ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και καταλήγουν στην απονομή ενός διπλού, πολλαπλού ή κοινού τίτλου, αναγνωρισμένου από τις αντίστοιχες αρχές των χωρών που συμμετέχουν στην σύμπραξη. Εκτός από τη συμμετοχή ευρωπαίων μεταπτυχιακών φοιτητών, τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι ανοικτά σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και ακαδημαϊκούς τρίτων χωρών.

 

  1. Υποτροφίες

Χορηγούνται υποτροφίες πλήρους διάρκειας σε ευρωπαίους φοιτητές και φοιτητές προερχόμενους από τρίτες χώρες, για να παρακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, καθώς επίσης και υποτροφίες μικρής διάρκειας σε ευρωπαίους ακαδημαϊκούς και σε ακαδημαϊκούς τρίτων χωρών, προκειμένου να ασκήσουν διδακτικό ή ερευνητικό έργο στα ιδρύματα που συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Οι φοιτητές και οι ακαδημαϊκοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στα consortia. Εάν γίνουν αποδεκτοί, τα consortia ζητούν χρηματοδότηση από την Επιτροπή. Οι υπότροφοι λαμβάνουν τις υποτροφίες κατευθείαν από τα consortia. Αίτηση για χορήγηση υποτροφίας μπορούν να υποβάλλουν και άτομα από τρίτες χώρες.

 

  1. Συμπράξεις Erasmus Mundus

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί επίσης συμπράξεις ανάμεσα στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης και σε ανώτατα ιδρύματα τρίτων χωρών δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε ευρωπαίους μεταπτυχιακούς φοιτητές και ακαδημαϊκούς των μεταπτυχιακών προγραμμάτων να περάσουν μια μικρή περίοδο σε ένα ανώτατο ίδρυμα τρίτης χώρας. Στόχος είναι, δηλαδή, η οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων ατομικής κινητικότητας για υποτροφίες φοιτητών με σκοπό τις σπουδές, καθώς και για υποτροφίες ακαδημαϊκού προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία, την πρακτική άσκηση και την έρευνα. Δυνατότητα συμμετοχής στις συμπράξεις έχουν όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όλων των χωρών του κόσμου. Ο προϋπολογισμός αυτής της δράσεως προέρχεται από διάφορα μέσα χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιτίας όμως της ποικιλομορφίας των πολιτικών που καλύπτονται από τους μηχανισμούς εξωτερικής συνεργασίας και τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες των συγκεκριμένων τρίτων χωρών, οι κανόνες υλοποίησής της μπορεί να διαφέρουν ανά έτος και ανά χώρα-εταίρο. Πάντως οι υποψήφιοι φορείς πρέπει να είναι ευρωπαϊκά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που προτείνουν σχήματα συνεργασίας έως και 20 εταιρικών ιδρυμάτων. Τα σχήματα συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που κατέχουν Erasmus Charter, καθώς και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τρίτων χωρών αναγνωρισμένα από τις αντίστοιχες κρατικές αρχές.

 

  1. Προώθηση της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή υποστηρίζει, τέλος, ευρωπαϊκά σχέδια συνεργασίας τα οποία στοχεύουν να βελτιώσουν τη διεθνή εικόνα και την προσβασιμότητα της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης και σχετίζονται με την αναγνώριση πιστωτικών μονάδων, την αμοιβαία αναγνώριση προσόντων με τις τρίτες χώρες, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και την κινητικότητα. Η ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση προωθείται λοιπόν μέσα από μέτρα βελτίωσης της ελκυστικότητας της Ευρώπης γενικά ως εκπαιδευτικού προορισμού και ως κέντρου αριστείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριος σκοπός είναι η προώθηση και η ευαισθητοποίηση για θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς επίσης και η προώθηση σχετικών προγραμμάτων συνεργασίας και σχεδίων χρηματοδότησης, αλλά και η διάδοση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και πρακτικών και η αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων σε επίπεδο ιδρύματος ή σε ατομικό επίπεδο.

 

 

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Erasmus Mundus δέχονται τώρα αιτήσεις υποτροφιών για προγράμματα που θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2015. Μπορείτε να δείτε τη λίστα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Erasmus Mundus εδώ.

 

Πηγή: foititikanea.gr

 

 

 

Σχόλια