Μπορείς να κάνεις την αίτησή σου μέχρι και τις 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 (Βρυξέλλες)!

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας προσφέρει πρακτική άσκηση 2018 σε πρόσφατους απόφοιτους ΑΕΙ που θέλουν να ξεκινήσουν τα επαγγελματικά τους βήματα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας.

Παροχές στους Ασκούμενους:

  • Μηνιαίος μισθός ο οποίος ανέρχεται στα 1.176 ευρώ το μήνα
  • Οι εκπαιδευόμενοι με ειδικές ανάγκες μπορούν να λαμβάνουν συμπληρωματικό ποσό ίσο με το 50% κατ’ ανώτατο όριο του ποσού της αποζημίωσης
  • Η ασφάλιση υγείας και ατυχημάτων είναι υποχρεωτική

Προσόντα Υποψηφίων:

  • Πρόσφατοι πτυχιούχοι ΑΕΙ
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο (ελάχιστο τριετή) κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακή εκπαίδευση) ή ισοδύναμο πτυχίο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση σε 2 γλώσσες εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι αγγλική (ως κύρια γλώσσα εργασίας της EDA)

Σχόλια