Σήμερα έχει σειρά η Ιταλία και το frapress φρόντισαμε να σας ενημερώσουμε για την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ:

Εκπαιδευτικό σύστημα:

Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ιταλία είναι δομημένη σε ένα σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο κύριους άξονες: α) την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, β) μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

  • Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση παρέχεται από 83 πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία υπάγονται σους ακόλουθους τύπους: 58 Universities (Κρατικά Πανεπιστήμια), 17 non-State Universities (μη Κρατικά Πανεπιστήμια), 2 Universities for foreigners (Πανεπιστήμιο Ξένων Φοιτητών) 3 higher schools specialized in postgraduate university studies (Ανώτατα Ιδρύματα Μεταπτυχιακών Σπουδών) 3 telematic universities (Ανοικτά Πανεπιστήμια).
  • Η μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση περιλαμβάνει 4 διαφορετικές κατηγορίες σπουδών: ανώτατες σχολές τεχνών – σχεδίου, ανώτατη εκπαίδευση στη σχολή μεταφραστών (language mediators), ανώτατη σχολή παιδαγωγικής εκπαίδευσης (σπουδές για την τεχνολογική εκπαίδευση) και σε αρκετούς ειδικευμένους τομείς (βιβλιοθηκονομία, διπλωματία, συντήρηση – αναστήλωση, στρατιωτικές σπουδές) όπου μαζί με τα αντίστοιχα ινστιτούτα σπουδών συμμετέχουν και τα αντίστοιχα υπουργεία που εμπλέκονται στους τομείς αυτούς εκτός του υπουργείου Παιδείας.

Τα Κρατικά Πανεπιστήμια (Università statali) τα οποία προσφέρουν γνώσεις και επιστημονική έρευνα και οργανώνουν κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών με παρακολούθηση μαθημάτων – σεμιναρίων και έρευνας.

Τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια Università non statali) είναι αναγνωρισμένα από το κράτος και προσφέρουν αντίστοιχου επιπέδου σπουδές όπως τα κρατικά.

Τα Tεχνολογικά Πανεπιστήμια (Politecnici) τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς της Αρχιτεκτονικής και Μηχανικής και υιοθετούν το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα όπως τα κρατικά πανεπιστήμια.

Το Πανεπιστήμιο Ξένων Φοιτητών-Foreigners (Università per Stranieri) είναι κρατικά ινστιτούτα που είναι ειδικευμένα στην διδασκαλία και έρευνα για την ανάπτυξη και διάδοση της ιταλικής γλώσσας, πολιτισμού και λογοτεχνίας.

Τα Ανώτατα Ιδρύματα (Scuole Superiori) είναι αναγνωρισμένα με ειδική νομοθετική ρύθμιση από το κράτος ως ινστιτούτα ειδικευμένα στην παροχή στους φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών και επιστημονικής έρευνας. Προσφέρουν κυρίως διδακτορικές σπουδές.

Τα Ανοικτά Πανεπιστήμια (Università telematiche) είναι μη-κρατικά πανεπιστήμια ειδικευμένα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το κράτος.

Η μη-πανεπιστημιακή ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται κυρίως από τα ιδρύματα:

Ακαδημίες Καλών Τεχνών (Academie di Belle Arti)

Ανώτατη Σχολή Σχεδίου (Instituti Superiori per le Industrie Artistiche) Εθνική Ακαδημία Θεάτρου (Accade
mia Nazionale di Arte Drammatica)

Εθνική Ακαδημία Χορού (Accademia Nazionale di Danza)

Κρατικό Μουσικό Ωδείο και αναγνωρισμένα Μουσικά Ινστιτούτα (Conservatori di Musica e Istituti Musicali Pareggioti)

Ανώτατα Ινστιτούτα Σπουδών Μουσικής και Χορογραφίας (Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici)

Ανώτατα Ινστιτούτο Σπουδών Χορογραφίας (Istituto Superiore de Studi Coreutici)

Πολυτεχνικές Σχολές των Τεχνών (Politecnici delle Arti)

Ανώτατες Σχολές Μεταφραστών (Scuole Superiori per Mediatori Linguistici)

Προγράμματα Σπουδών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευση (Instruzione e Formazione Tecnica Superiore)

Εθνική Σχολή Κινηματογράφου (Sperimentale di Cinematografice)

Κρατικό Ινστιτούτο Συντήρησης (Istituto Centrale per il Restauro)

Σχολή Συντήρησης Ψηφιδωτών (Scuola di Restauro del Mosaico)

Σχολή Συντήρησης και Αποκατάστασης Λίθινων Αντικειμένων και Μνημείων (Opificio delle Pietre Dure)

Κρατικό Ινστιτούτο Συντήρησης Βιβλιακού-Αρχειακού Υλικού (Istituto Centrale per la Patologia del Libro “Alfonso Gallo”)

ΣχολέςΑρχειοθέτησης,Παλαιογραφίας,Διπλωματών (Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica)

Στρατιωτικές Ακαδημίες και Ινστιτούτα της Αστυνομίας (Accademie Militari e Istituti di Poizia)

Περιφεριακή μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (Formazione Professionale Regionale)

Τίτλοι σπουδών:

Τα προγράμματα σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση διακρίνονται σε δύο κατηγορίες μεταξύ του “παλιού” και “νέου” πανεπιστημιακού συστήματος. Αντίστοιχα υπάρχουν “new degrees” πτυχία που απονέμονται μετά το 1999 – σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση που συμφωνήθηκε στη Συνδιάσκεψη της Μπολόνια – και τα “old degrees” που απονέμονται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα πριν το 1999.

Νέα Πτυχία:

Laurea (L/L3) απονέμονται με την ολοκλήρωση του 1ου κύκλου σπουδών (πτυχίο βασικών σπουδών). Για την απόκτησή του απαιτείται παρακολούθηση μαθημάτων διάρκειας 3 χρόνων και είναι ισότιμο του bachelor-level degree.

Laurea Specialistica (LS) όπου οι σπουδές για την απόκτησή του περιέχουν ένα θεωρητικό μέρος και ειδικευμένες σπουδές σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Απονέμεται μετά από 2 χρόνια σπουδών και είναι προαπαιτούμενο η απόκτηση του πτυχίου Laurea. Αποτελεί το 2ο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές) και αντιστοιχεί στο Master-level degree.

Dottorato di Ricerca (DR) το οποίο αποτελεί τον 3ο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών ως συνέχεια των μεταπτυχιακών σπουδών και οργανώνεται από ορισμένα πανεπιστήμια. Οι σπουδές διαρκούν 3 χρόνια όμως σε ορισμένους τομείς το χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο. Το DR πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωτότυπη έρευνα σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και είναι αντίστοιχο του Research doctorate.

• Diploma di Specializzazione di 2o livello (DS2) περιλαμβάνεται στον 3ο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών με επαγγελματικό προσανατολισμό και οι σπουδές του εφοδιάζουν τους φοιτητές με γνώση και ικανότητες για επαγγελματικές δραστηριότητες. Οι σπουδές διαρκούν 2-6 χρόνια και επικεντρώνονται στους τομείς της ιατρικής οδοντιατρικής, νομικής, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αποδεκτοί σ’ αυτό τον κύκλο σπουδών γίνονται όσοι έχουν πτυχίο Laurea Specialistica (LS).

• Master Universitario di1o livello (MU1) το οποίο περιλαμβάνεται στο 2ο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών και είναι ακαδημαϊκού τύπου ή επαγγελματικού προσανατολισμού. Για την παρακολούθηση αυτού του επιπέδου σπουδών απαιτείται η απόκτηση Laurea (L3). Ο κύκλος σπουδών του διαρκεί 1 χρόνο.

• Master Universitario di 2o livello (MU2) το οποίο μπορεί να αποκτήσει κανείς μετά από το Laurea Specialistica (LS) ως συνέχεια στον 3ο κύκλο σπουδών. Οι σπουδές διαρκούν τουλάχιστον 1 χρόνο και αποτελεί όπως και το (ΜU1) προσόν εξέλιξης για τους εργαζόμενους στη δημόσια και ιδιωτική διοίκηση.

• Attestati/Diplomi di formazione permanente e ricorrente.Τα ιταλικά πανεπιστήμια οργανώνουν ανώτερες επιστημονικές σπουδές και προγράμματα ανώτατης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης τα οποία διαρκούν μερικούς μήνες. Αποδεκτοί σ’ αυτό τον κύκλο σπουδών γίνονται οι πτυχιούχοι L3 και LS. Η δομή των μαθημάτων είναι αυτόνομη από κάθε πανεπιστήμιο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών απονέμονται οι παραπάνω τίτλοι.

Παλαιά Πτυχία:

• Diploma Universitario (DU) το οποίο απονέμεται ως τίτλοι των βασικών πτυχιακών σπουδών (1ος κύκλος σπουδών). Οι σπουδές διαρκούν 3 χρόνια και περιλαμβάνει εκτός του θεωρητικού μέρους και πρακτική άσκηση.

• Diploma di Laurea (DL) το οποίο ανήκει στον 2ο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών και εφοδιάζει τους φοιτητές με γνώσεις σε υψηλό επίπεδο θεωρητικής κατάρτισης. Μπορεί κάποιος υποψήφιος φοιτητής να παρακολουθήσει αυτό τον κύκλο σπουδών είτε με το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε ως πτυχιούχος DU. Στην δεύτερη περίπτωση οι υποψήφιοι παρακολουθούν προγράμματα μαθημάτων διάρκειας 2 χρόνων. Η διάρκεια σπουδών είναι 4-6 χρόνια ανάλογα με τον τομέα σπουδών.

• Diploma di Dottorato di Ricerca (DR) ισχύει όπως στα “νέα degrees”.

• Diploma di Specializazione (DS).

• Attestati/Diplomi di formazione permanente e ricorrente.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ακαδημαϊκό έτος:

Το ακαδημαϊκό έτος στην Ιταλία διαιρείται σε δύο εξάμηνα. Το πρώτο αρχίζει τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο και τελειώνει Ιανουάριο/Φεβρουάριο. Το δεύτερο ξεκινά τον Φεβρουάριο και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο. Κάθε εξάμηνο διάρκεια 14 διδακτικές εβδομάδες και εξεταστική περίοδο 6 εβδομάδων. Οι εξετάσεις είναι κυρίως προφορικές ενώ γραπτές εξετάσεις γίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Η βασική απαίτηση εισαγωγής στην ανώτατη τριτοβάθμια εκπαίδευση για κύκλους σπουδών που οδηγούν στη λήψη διπλώματος (diploma universitatio) ή πτυχίου (Laurea) είναι το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι φοιτητές των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να φοιτήσουν ελεύθερα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτός από τους κύκλους σπουδών περιορισμένης πρόσβασης που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία , για τους οποίους προβλέπονται εισαγωγικές εξετάσεις. Για την φοίτησή τους πρέπει να γνωρίζουν την ιταλική γλώσσα και η εξέταση είναι υποχρεωτική. Το κέντρο εκμάθησης γλώσσας του κάθε ινστιτούτου αξιοποιεί και συντονίζει τα μαθήματα γλώσσας για τους υποψήφιους φοιτητές.

Αριθμός εισακτέων:

Η πρόσβαση είναι περιορισμένη για αρκετούς κύκλους σπουδών όπου ο αριθμός εισακτέων καθορίζεται από το κράτος.

• κύκλοι σπουδών επιπέδου διπλώματος (diploma) και πτυχίου (laurea) στις ιατρικές σχολές, στις αρχιτεκτονικές σχολές

• κύκλοι σπουδών επιπέδου διπλώματος (diploma) όπου η διδακτική διαδικασία προβλέπει υποχρεωτική πρακτική άσκηση

• κύκλοι σπουδών ειδίκευσης

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται με κριτήρια και όρους που καθορίζονται από τα πανεπιστήμια και δημοσιεύονται στις σχετικές προκηρύξεις διαγωνισμών.

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Δίδακτρα:

Τα πανεπιστήμια και τα άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης καθορίζουν τα δίδακτρά τους όπου υπάρχει ένα νόμιμο ελάχιστο ποσό για εγγραφή και μέγιστο ποσό για την συνεισφορά των φοιτητών στο κόστος συντήρησης και εξυπηρέτησής τους. Τα δίδακτρα είναι περίπου 800-1000 € για κάθε χρόνο και διαφοροποιούνται από το κάθε ένα πανεπιστήμιο σπουδών. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα δίδακτρα είναι περισσότερα. Για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών ή μαθημάτων ειδίκευσης τα δίδακτρα είναι υψηλότερα και καθορίζονται από το κάθε πανεπιστήμιο.

Κόστος διαμονής:

Το τοπικό γραφείο EDISU (Ente per il Diritto allo Studio Universitario) βοηθά τους φοιτητές για την διαμονή τους. Η εξασφάλιση στέγης στις φοιτητικές εστίες είναι δύσκολη και οι φοιτητές θα πρέπει να αναζητούν στέγη σε διαμερίσματα ή ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το μηνιαίο κόστος ζωής στην Ιταλία μπορεί να υπολογιστεί κατά μέσο όρο σε 800 €.

Χρηματοδότηση – υποτροφίες:

Οι ξένοι φοιτητές έχουν ίδια δικαιώματα όπως οι ιταλοί φοιτητές ως προς απαιτήσεις για χρηματική βοήθεια. Αυτή περιλαμβάνει υποτροφίες, φοιτητικά δάνεια, παροχή στέγης, κουπόνια σίτισης υπηρεσίες που συντονίζει το DSU γραφείο. Ο υποψήφιος έρχεται σε επαφή με το DSU γραφείο του πανεπιστημίου της επιλογής του ώστε να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες που του χορηγούν.

Ιατρική μέριμνα: Η ιατρική και φαρμακευτική βοήθεια για τους ξένους φοιτητές στην Ιταλία είναι ρυθμισμένη με τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις. Οι φοιτητές από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν ένα πιστοποιητικό από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας της χώρας τους που θα καλύψει πρώτες-βοήθειες και ιατρική μέριμνα στην Ιταλία. Όταν φθάνουν στην Ιταλία αυτό το πιστοποιητικό θα πρέπει να εγκριθεί από την τοπική υπηρεσία υγείας.

Λίστα Πανεπιστημίων Ιταλίας

Τα Καλύτερα Πανεπιστήμια της Ιταλίας

Σύμφωνα με μια διεθνή έρευνα που εχει γίνει τα καλύτερα πανεπιστήμια είναι τα εξής:

Università «Luigi Bocconi» στο Μιλάνο (http://www.uni-bocconi.it), για σπουδές νομικής, διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομικών. Università degli Studi di Barri (http://www.uniba.it), γνωστό για τη φαρμακευτική σχολή του.

Accademia di Belle Arti Firenze (τηλ. 0039-055-215449), επιλέξτε το για σπουδές στην ιστορία της τέχνης. Università degli Studi di Bologna (http://www.unibo.it), με καλή ιατρική σχολή.

Instituto di Architettura di Venezia (http://www.iuav.unive.it), κατάλληλο για σπουδές στην αρχιτεκτονική.

Università degli Studi di Genova (http://www.unige.it), κατάλληλο για σπουδές στην ιατρική, στη μηχανολογία, στη νομική και στα οικονομικά.

Università degli Studi di Salerno (http://www.unisa.it), γνωστό για το φιλολογικό τμήμα του. Università degli Studi di Napoli «Federico ΙΙ» (http://www.unina.it), γνωστό για την ιατρική σχολή του.

Università per Stranieri di Perugia (http://www.unistrapg.it), με καλά τμήματα φιλολογίας και γλώσσας.

Università degli Studi di Roma «La Sapienza» (http://www.uniroma1.it), διαθέτει μια από τις καλύτερες ιατρικές σχολές.

 

Υπηρεσίες για φοιτητές

  •  Ministero dell’ Istruzione, dell’ Universita e della Ricerca: www.miur.it
  •  Conferenza dei Rettori delle Universita Italiane: www.crui.it
  • Tηλ. Πρεσβεία της Ιταλίας : 210 3617260, Τηλ. Mορφωτικού Ινστιτουτού :210 5242646 fax: 210 5242714

 

Σχόλια