Εκπαιδευτικό σύστημα:

Στη Φινλανδία έχει αναπτυχθεί μια εθνική στρατηγική που βασίζεται στην ανάπτυξη της χώρας ως μια διεθνή κοινωνία που μορφώνει τους πολίτες της σε υψηλό επίπεδο. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού, η Φινλανδία έχει επενδύσει σημαντικά στην ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα. Όλα τα πανεπιστήμια και οι περισσότερες πολυτεχνικές σχολές συμμετέχουν στα διεθνή προγράμματα σπουδών και ανταλλαγών φοιτητών.

Στην ανώτατη εκπαίδευση της Φιλανδίας υπάρχουν 20 Πανεπιστήμια εκ των οποίων 10 διαθέτουν διάφορους τομείς σπουδών, 3 είναι Τεχνολογικά Πανεπιστήμια, 3 είναι Σχολές Οικονομικών Σπουδών – Διοίκηση Επιχειρήσεων και 4 είναι Ακαδημίες των Τεχνών. Στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση εντάσσεται η Εθνική Σχολή Άμυνας που υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε όλα τα πανεπιστήμια υπάρχει η δυνατότητα έρευνας και παρέχουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Κάθε πανεπιστήμιο έχει επίσης ένα κέντρο συνεχούς εκπαίδευσης.

Στις Πολυτεχνικές Σχολές δίνεται έμφαση στους τομείς σπουδών που συνδέονται με τη βιομηχανία, τη δημόσια διοίκηση, το εμπόριο. Τα προγράμματα σπουδών τους διαμορφώνονται με βάση τις πρόσφατες απαιτήσεις και ανάγκες ανάπτυξης στην αγορά εργασίας, έχοντας σαφή επαγγελματική έμφαση και ανάγκες ανάπτυξης στην αγορά εργασίας, έχοντας σαφή επαγγελματική έμφαση και παρέχουν πτυχιούχους με επαγγελματική εκπαίδευση. Υπάρχουν 30 Πολυτεχνικές Σχολές που προσφέρουν σπουδές στους εξής τομείς: ανθρωπιστικές σπουδές – πολιτισμός, κοινωνικές επιστήμες, διοίκηση επιχειρήσεων, φυσικές επιστήμες, τεχνολογία – επικοινωνία και μεταφορές, φυσικοί πόροι και περιβάλλον, κοινωνικές υπηρεσίες (υγεία, αθλητισμός), τουρισμός (τροφοδοσία, εξυπηρέτηση). Σ’ αυτό το επίπεδο σπουδών ανήκει και η Σχολή Αστυνομίας που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα πτυχία που απονέμουν είναι βασικών σπουδών επιπέδου Bachelor degree.

Στη Φινλανδία υπάρχουν 21 Summer Universities, Helsinki Summer School(Καλοκαιρινά Πανεπιστήμια).Τα ιδρύματα αυτά λειτουργούν σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και προσφέρουν στους ενδιαφερόμενους μαθήματα μικρής χρονικής διάρκειας τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν ανεξαρτήτου ηλικίας και εκπαίδευσης για επιμόρφωση ή φοιτητές στο πλαίσιο των βασικών πτυχιακών σπουδών τους.

Τίτλοι σπουδών:

Στη Φινλανδία θεωρούνται ως πτυχία βασικών σπουδών τόσο το bachelor-level degree όσο και το Master’s degree. Αυτός ο κύκλος σπουδών χωρίζεται σε τρία επίπεδα: βασικές ή εισαγωγικές σπουδές, μεσαίες σπουδές και ανώτερες σπουδές. Στα δύο πρώτα επίπεδα οι φοιτητές μαθαίνουν τις θεμελιώδεις βασικές αρχές του τομέα σπουδών τους και την ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα αυτό. Στις ανώτερες σπουδές εμβαθύνουν στα μαθήματα σπουδών τους και αναπτύσσουν την ικανότητα να βρίσκουν και να εφαρμόζουν επιστημονική γνώση.

Στον κύκλο των μεταπτυχιακών σπουδών απονέμονται οι τίτλοι Licentiale’s degree και Docroral thesis.

Το Bachelor’s degree θεωρείται το βασικό ακαδημαϊκό πτυχίο των πανεπιστημίων και περιλαμβάνει τα δύο πρώτα επίπεδα σπουδών σε ένα συγκεκριμένο τομέα γνώσης την συγγραφή πτυχιακής εργασίας, και τις σπουδές γλώσσας. Για την απόκτηση αυτού του τίτλου σπουδών απαιτούνται 3 χρόνια φοίτησης στα πανεπιστήμια και 31/2-4 χρόνια στις πολυτεχνικές σχολές όπου επιπρόσθετα οι φοιτητές διδάσκονται την πρακτική και επαγγελματική δραστηριότητα του τομέα σπουδών τους και πραγματοποιούν πρακτική περίοδο άσκησης του επαγγέλματος.

Το Master’s degree όπου οι φοιτητές των πανεπιστημίων αποκτούν το πτυχίο αυτό με την ολοκλήρωση του τρίτου επιπέδου τις ανώτερες σπουδές και είναι απαραίτητη η συγγραφή διατριβής επιπέδου Master. Η διάρκεια σπουδών είναι 5 χρόνια για τους φοιτητές που στοχεύουν σε αυτό απευθείας τον τίτλο σπουδών ή 2 χρόνια εάν έχουν αποκτήσει αρχικά bachelor degree.

Ο βασικός τίτλος σπουδών στις σχολές ιατρική, οδοντιατρική, κτηνιατρική είναι το Licentiate το οποίο είναι επιπέδου Master’s degree και απαιτούνται 6 χρόνια φοίτησης. Δεν πρέπει όμως να συγχέεται με τον αντίστοιχο τίτλο που απονέμεται σε μεταπτυχιακές σπουδές των άλλων τομέων σπουδών.

Το Licentiate’s degree όπου για την απόκτησή του απαιτούνται 2 χρόνια σπουδών που περιλαμβάνουν διδασκαλία και έρευνα, σε ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης. Αυτός ο τίτλος σπουδών απονέμεται μόνο από τα πανεπιστήμια σε όσους έχουν αποκτήσει Master’s degree.

Το Doctoral thesis που παρακολουθούν όσοι έχουν πτυχίο Master’s degree και διαρκεί 4 χρόνια. Οι σπουδές αυτές περιλαμβάνουν τη συγγραφή πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας σε ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στις πολυτεχνικές σχολές είναι κυρίως δεύτερος κύκλος σπουδών με προγράμματα ειδίκευσης σε συγκεκριμένα πεδία που όμως βρίσκονται ακόμα σε ένα πειραματικό στάδιο εφαρμογής.

Πληροφορίες για σπουδές στην Φιλανδία

Πληροφορίες για σπουδές στην Φιλανδία

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ακαδημαϊκό έτος:

Το ακαδημαϊκό έτος έχει δύο εξάμηνα. Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά το Σεπτέμβριο (στις πολυτεχνικές σχολές από τον Αύγουστο) έως το Δεκέμβριο και το εαρινό εξάμηνο από τον Ιανουάριο έως το Μάιο. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις και παρακολούθηση κάποιων μαθημάτων για το πτυχίο τους σε κύκλους σπουδών που οργανώνουν τα πανεπιστήμια ή τα 21 καλοκαιρινά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα.

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι υπεύθυνο για την επιλογή των φοιτητών του. Οι αιτήσεις εισαγωγής διατίθενται και κατατίθενται απευθείας στο πανεπιστήμιο ή την πολυτεχνική σχολή της επιλογής τους. Επίσης παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για τις πρακτικές διαδικασίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η επιτυχή συμμετοχή τους σε εισαγωγικές εξετάσεις. Οι εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργούν τα ιδρύματα αποσκοπούν στην αξιολόγηση του ενδιαφέροντος που δείχνει ο υποψήφιος φοιτητής για τον τομέα σπουδών τους και στην εκτίμηση της απαιτούμενης γνώσης και ικανότητας στον τομέα αυτό.

Στη Φινλανδία υπάρχουν δύο επίσημες γλώσσες η φιλανδική και η σουηδική. Η κύρια γλώσσα εκπαίδευσης είναι η φιλανδική. Σε ορισμένα ιδρύματα όπως τα Abo Akademi University, Swedish School of Economics and Business Administration, ARCADA Polytechnic, Sydvαst Polytechnic, Swedish Polytechnic, Aland Polytechnic τα μαθήματα διδάσκονται στην σουηδική γλώσσα. Στα ιδρύματα όπως τα Helsinki University, Helsinki University of Technology και στις 4 Ακαδημίες των Τεχνών ο υποψήφιος φοιτητής μπορεί να σπουδάσει είτε στην φιλανδική είτε στη σουηδική γλώσσα. Επίσης υπάρχουν τα διεθνή προγράμματα σπουδών όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

Τα πανεπιστήμια συνήθως έχουν κέντρα εκμάθησης των δύο γλωσσών όπου οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα των βασικών σπουδών τους.

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Δίδακτρα:

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Φιλανδία είναι δωρεάν και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας. Οι φοιτητές των πανεπιστημίων καταβάλλουν υποχρεωτικά το ποσό των 42-84 € ως ετήσια εγγραφή στη φοιτητική ένωση η οποία καλύπτει δωρεάν υπηρεσίες (όπως υπηρεσίες υγείας). Η εγγραφή ως μέλος της φοιτητικής ένωσης είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές βασικών πτυχιακών σπουδών επιπέδου Bachelor’s ήMaster’s degree. Στις πολυτεχνικές σχολές η εγγραφή στις φοιτητικές ενώσεις είναι προαιρετική, αλλά χρεώνουν ένα ποσό για την αγορά εκπαιδευτικού υλικού.

Κόστος διαμονής:

Το κόστος διαμονής στη Φιλανδία περιλαμβάνει τα μηνιαία έξοδα διαβίωσης στην αγορά των βιβλίων και άλλα υλικών διδασκαλίας. Τα συνολικά μηνιαία έξοδα υπολογίζονται περίπου στα 700 €. Η διαμονή των φοιτητών κανονίζεται από τις φοιτητικές ενώσεις ή τα γραφεία εύρεσης κατοικίας των φοιτητών. Αρκετές πόλεις και δήμοι έχουν επίσης φοιτητικές εστίες που συντηρούνται από τη δημοτική κοινότητα ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα της περιοχής. Εάν ο φοιτητής δεν μένει στις φοιτητικές εστίες το κόστος αυξάνεται σημαντικά.

Χρηματοδοτήσεις – υποτροφίες:

Η οικονομική βοήθεια από το φιλανδικό κράτος προσφέρεται σε μεταπτυχιακούς – ερευνητές φοιτητές από κάθε χώρα προέλευσής τους. Υπάρχουν αρκετά προγράμματα χρηματοδοτήσεων που διακρίνονται σε επιχορηγήσεις – υποτροφίες των φοιτητών, στεγαστικά επιδόματα και εγγυήσεις φοιτητικών δανείων. Κάθε ένα από αυτά έχει τα δικά του κριτήρια επιλογής και τη δική του διαδικασία υποβολής της αίτησης. Το ποσό της οικονομικής βοήθειας διαφέρει ανάλογα το πρόγραμμα χρηματοδότησης και τα ακαδημαϊκά προσόντα του αιτούνται. Οι υποτροφίες και τα στεγαστικά επιδόματα καταβάλλονται στους φοιτητές ως οικονομική ενίσχυση των δαπανών διαβίωσης και δεν απαιτείται η επιστροφή τους. Τα φοιτητικά δάνεια χορηγούνται από τράπεζες με την εγγύηση του κράτους τα οποία πρέπει να εξοφληθούν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών.

Άδεια παραμονής:

Η άδεια παραμονής και η visa για τη διαμονή των φοιτητών στη Φιλανδία εξαρτάται από την εθνικότητά τους και τη χρονική διάρκεια. Οι φοιτητές που είναι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζονται άδεια παραμονής πριν φύγουν από τη χώρα τους εάν σκοπεύουν να μείνουν χρονικό διάστημα μικρότερο από 3 μήνες.

Αρκετοί φοιτητές στη Φιλανδία συνδυάζουν τις σπουδές του με εργασία μερικής απασχόλησης, όπου ως πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται ειδική άδεια εργασίας. Μπορούν να εργασθούν χωρίς περιορισμούς, όμως χρειάζεται να έχουν μία βεβαίωση του εργοδότη τους.

Ιατρική μέριμνα:

Οι φοιτητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχουν ένα δικό τους σύστημα ιατρικής φροντίδας, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κρατικό ή ιδιωτικό σύστημα υγείας των πολιτών εάν είναι εργαζόμενοι. Το επίπεδο της ιατρικής φροντίδας είναι αρκετά υψηλό και υπάρχουν νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα, όπου οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται για την παροχή ιατρικής ή οδοντιατρικής βοήθειας. Δικαιούνται ιατρικής περίθαλψης εάν καλύπτονται από την Εθνική Υπηρεσία Υγεία της χώρας προέλευσής τους, ή έχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Υπηρεσίες για φοιτητές:

  • Higher Education Policy in Finland: www.minedu.fi
  • National Board of Education: www.oph.fi
  • Center for International Mobility (CIMO): www.cimo.fi
  • Researcher’s Mobility Portal Finland: www.aka.fi
  • Summer Universities: www.kesayliopistot.fi
  • National Union of Finnish Students: www.syl.helsinki.fi
  •  Πρεσβεία Φινλανδίας, Αθήνα: http://www.finland.gr/public/default.aspx?nodeid=36893&contentlan=30&culture=el-GR

Πηγή

 

Σχόλια