2 κληροδοτήματα για υποτροφίες 2018 που λήγουν το Μάιο και αξίζει να κάνετε αίτηση αν είστε φοιτητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων! Δείτε τα κριτήρια!

Α)Πέντε (5) υποτροφίες 2018 σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταγόμενους από την Ήπειρο, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ ΒΙΜΠΛΗ

Προκήρυξη:

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία του αριθμ. 1506/29-11-2017 αποφάσισε τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για το παν. έτος 2017-2018, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ ΒΙΜΠΛΗ, σε οικονομικά αδύνατους φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που κατάγονται από την πόλη και την περιφέρεια Κορυτσάς της Βορείου Ηπείρου ή από τη Βόρειο Ήπειρο ή από την Ήπειρο γενικά, εφόσον δεν θα υπάρχουν φοιτητές καταγόμενοι από τις περιοχές της Βορείου Ηπείρου, για συνέχιση των σπουδών τους.

Οι υποτροφίες 2018 θα αρχίσουν να δίνονται στους υποτρόφους από την αρχή του παν. έτους 2017-2018 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος των κανονικών τους σπουδών.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 200,00 € το μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υποτροφία πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Διεκπεραίωσης και Αρχείου (πρωτόκολλο) του Πανεπιστημίου μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο τύπο, αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που φοιτούν, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
 2. Για τους Α/ετείς φοιτητές ατομικό δελτίο επιτυχίας, απολυτήριο λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», καθώς και βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Τμήματος από το οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί και φοιτά.
 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, περί της οικονομικής των αδυναμίας.
 4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος από την οικία Οικονομική Εφορία και του εντύπου Ε-9.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν παίρνουν υποτροφία από άλλο κληροδότημα ή δωρεά.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος των ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη ποινική πράξη.
 8. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ή άλλη βεβαίωση Δημόσιας Αρχής από την οποία θα προκύπτει ότι κατάγονται από τη Βόρειο Ήπειρο.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης, εφόσον το επιθυμούν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων της πράξης ανακήρυξης υποτρόφων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι: 14-05-2018

Για περισσότερες πληροφορίες και απορίες καλέστε στο Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 26510-07233, 26510-07292, Fax: 26510-07002.

Δείτε εδώ τα δωρεάν μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων!

Μία (1) υποτροφία για το παν. έτος 2017-2018 σε φοιτητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταγόμενο από την Ήπειρο, από τα έσοδα του ΒΙΜΠΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Προκήρυξη:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Βιμπλείου Ιδρύματος στη συνεδρία του αριθμ. 40/02-11-2016 αποφάσισε τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για το παν. έτος 2017-2018, από τα έσοδα του ΒΙΜΠΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, σε φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που κατάγονται από τη Βόρειο Ήπειρο ή από την Ήπειρο γενικά, εφόσον δεν θα υπάρχουν φοιτητές καταγόμενοι από τις περιοχές της Βορείου Ηπείρου, για συνέχιση των σπουδών τους. Στους υποψηφίους υποτρόφους θα συνυπολογιστεί ως κριτήριο η οικονομική τους αδυναμία και η επίδοσή τους στις σπουδές.

Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του παν. έτους 2017-2018 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος των κανονικών τους σπουδών.

Το ποσό της υποτροφίας είναι 146,74 € το μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υποτροφία πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Διεκπεραίωσης και Αρχείου (πρωτόκολλο) του Πανεπιστημίου μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο τύπο, αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που φοιτούν, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
 2. Για τους Α/ετείς φοιτητές ατομικό δελτίο επιτυχίας, απολυτήριο λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», καθώς και βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Τμήματος από το οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί και φοιτά.
 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, περί της οικονομικής των αδυναμίας.
 4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος από την οικία Οικονομική Εφορία και του εντύπου Ε-9.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν παίρνει υποτροφία από άλλο κληροδότημα ή δωρεά.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος των ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη ποινική πράξη.
 8. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ή άλλη βεβαίωση Δημόσιας Αρχής από την οποία θα προκύπτει ότι κατάγονται από τη Βόρειο Ήπειρο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης, εφόσον το επιθυμούν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων της πράξης ανακήρυξης υποτρόφων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι: 14-05-2018

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 26510-07233, 26510-07292, Fax: 26510-07002.

Πηγή: eduguide

Σχόλια