Όλες οι καινούριες υποτροφίες 2018 που τρέχουν τώρα σε ένα άρθρο!

1.Δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές ύψους 1000 ευρώ 

Το Φιλανθρωπικό και Πολιτιστικό Σωματείο «Λυσίππη» ανακοινώνει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών άπαξ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε Κεφαλονίτες/ισσες, που βρίσκονται στο στάδιο μεταπτυχιακών σπουδών (Master ή Διδακτορικού).

Για κάθε υποτροφία χορηγείται το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους παρακολούθησης και όχι μερικής ή από απόσταση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2018

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει:

1) Να κατάγονται από την Κεφαλονιά και να είναι οι ίδιοι ή τουλάχιστον ένας από τους γονείς τους εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο του Δήμου Κεφαλονιάς.

2) Να έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο της Κεφαλονιάς και στη συνέχεια από ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ.

3) Να μην είναι δικαιούχοι ή κάτοχοι άλλης υποτροφίας για τον τίτλο των μεταπτυχιακών σπουδών, για τον οποίο υποβάλλουν την αίτηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού και Πολιτιστικού Σωματείου «Λυσίππη» αίτηση με πλήρη τα στοιχεία επικοινωνίας τους  (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail). Η αίτηση πρέπει να  συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις). 2) Πιστοποιητικό του Δήμου Κεφαλονιάς, με το οποίο θα βεβαιώνεται η από Κεφαλονιά καταγωγή των ίδιων ή ενός τουλάχιστον από τους γονείς τους. 3) Φωτοτυπία (νόμιμα επικυρωμένη) Απολυτηρίου του Λυκείου, από όπου θα προκύπτει η αποφοίτησή του από Λύκειο της Κεφαλονιάς. 4) Φωτοτυπία (νόμιμα επικυρωμένη) του πτυχίου τους από Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, όπου θα αναγράφεται ο τελικός μέσος όρος βαθμολογίας. 5) Βεβαίωση εγγραφής τους στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στο οποίο θα πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται το αντικείμενο, το επίπεδο και ο συνολικός χρόνος σπουδών. 6) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 7) Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν. 1599/1986, με την οποία οι υποψήφιοι/ες θα δηλώνουν ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία για τις συγκεκριμένες μεταπτυχιακές σπουδές από άλλη πηγή.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η χρονική περίοδος  υποβολής της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται από 30 Μαρτίου 2018 έως  30 Απριλίου 2018 και ώρα 2 μ.μ. Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται από τους ίδιους/ίδιες υποψήφιους/υποψήφιες ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην Πρόεδρο του Σωματείου Ειρήνη Στεφάτου και στη διεύθυνση Λιθόστρωτο 40, 28100 Αργοστόλι ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση stefatouirini@gmail.com

ΕΠΙΛΟΓΗ

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα παρακάτω: 1) Ο βαθμός του πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Προτάσσεται ο/η υποψήφιος/α με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. 2) Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας θα γίνεται κλήρωση. Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού και Πολιτιστικού Σωματείου «Λυσίππη» το αργότερο μέσα στο επόμενο πενθήμερο από τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής θα γίνει μέσω του τοπικού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.

2.Υποτροφία ύψους 146,74€ το μήνα για φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Βιμπλείου Ιδρύματος στη συνεδρία του αριθμ. 40/02-11-2016 αποφάσισε τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για το παν. έτος 2017-2018, από τα έσοδα του ΒΙΜΠΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, σε φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που κατάγονται από τη Βόρειο Ήπειρο ή από την Ήπειρο γενικά, εφόσον δεν θα υπάρχουν φοιτητές καταγόμενοι από τις περιοχές της Βορείου Ηπείρου, για συνέχιση των σπουδών τους.

Στους υποψηφίους υποτρόφους θα συνυπολογιστεί ως κριτήριο η οικονομική τους αδυναμία και η επίδοσή τους στις σπουδές. Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του παν. έτους 2017-2018 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος των κανονικών τους σπουδών. Το ποσό της υποτροφίας είναι 146,74 € το μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υποτροφία πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Διεκπεραίωσης και Αρχείου (πρωτόκολλο) του Πανεπιστημίου μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο τύπο, αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά: – Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που φοιτούν, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». – Για τους Α/ετείς φοιτητές ατομικό δελτίο επιτυχίας, απολυτήριο λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», καθώς και βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Τμήματος από το οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί και φοιτά. – Πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, περί της οικονομικής των αδυναμίας. – Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος από την οικία Οικονομική Εφορία και του εντύπου Ε-9. – Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν παίρνει υποτροφία από άλλο κληροδότημα ή δωρεά. – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος των ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη ποινική πράξη. – Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ή άλλη βεβαίωση Δημόσιας Αρχής από την οποία θα προκύπτει ότι κατάγονται από τη Βόρειο Ήπειρο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης, εφόσον το επιθυμούν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων της πράξης ανακήρυξης υποτρόφων. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 26510-07233, 26510-07292, Fax: 26510-07002. Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 14 Μαΐου 2018.

3.Μεταπτυχιακές και διδακτορικές υποτροφίες 2018 από το Κληροδότημα “Μαρία Μιχαήλ Μανασσάκη” ύψους 5.000 ευρώ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 δεκαέξι (16) υποτροφίες, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη».

Θα χορηγηθούν οκτώ (8) υποτροφίες 2018 σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και οκτώ (8) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αναφορικά με τις υποτροφίες 2018 της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, σύμφωνα με την 10η/12-10-2017 απόφαση της Κοσμητείας, θα χορηγηθούν από δύο (2) υποτροφίες στο Τμήμα Βιολογίας, και από μία (1) υποτροφία στα Τμήματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Μαθηματικών, και Χημείας. Η χορήγηση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη με αριθμό 7415/21-01-1993 διαθήκη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 197/2000 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Ειδικότερα, η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τη Συνέλευση των Τμημάτων των δύο Σχολών με κριτήριο για τους μεν πρωτοείσακτους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις ακαδημαϊκές-επιστημονικές επιδόσεις τους (βαθμός πτυχίου-μεταπτυχιακού, υποτροφίες, βραβεύσεις, δημοσιεύσεις) μέχρι και το έτος 2015-16, ενώ για τους ήδη φοιτούντες, ανεξαρτήτως του αν ελάμβαναν προηγουμένως την υποτροφία ή όχι, την μέχρι τότε απόδοσή τους και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας ή της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, μέσα σε διάστημα σαράντα πέντε(45) ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στην εφημερίδα «Εφημερίδα των Συντακτών» (μέχρι και την 11η Μαΐου 2018) αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά: Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 κ. Ε. Μπαλάφα καθώς και από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

4. Υποτροφίες 2018 Ιταλίας για Έλληνες

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (MAECI) της Ιταλίας θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 υποτροφίες σε αλλοδαπούς (Έλληνες και Ελληνίδες) για:

1. μεταπτυχιακές σπουδές Α΄ (master) και Β΄ κύκλου (PhD). Αφορά σε υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 28 (master) ή 30 (Phd) ετών και προϋποθέτει αποδεδειγμένη γλωσσομάθεια της ιταλικής γλώσσας επιπέδου Β2 [εκτός και αν πρόκειται για αγγλόφωνο πρόγραμμα, όπου απαιτείται το αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας]

2. φοίτηση σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στις Τέχνες, τη Μουσική και το Χορό (AFAM). Αφορά σε υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 28 ετών και προϋποθέτει αποδεδειγμένη γλωσσομάθεια της ιταλικής γλώσσας επιπέδου Β2 [εκτός και αν πρόκειται για αγγλόφωνο πρόγραμμα, όπου απαιτείται το αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας]

3. έρευνα υπό εποπτεία (progetti in co-tutela) σε ιταλικά ιδρύματα ερευνών, όπως το Ιταλικό Ίδρυμα Ερευνών (CNR), το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (ISS), το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής (INFN), το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Αστροφυσικής (INAF), το Ιταλικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Έρευνας (ISPRA), υπό την εποπτεία των ιταλικών κρατικών πανεπιστημίων ή μουσείων και αρχείων. Αφορά σε υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 40 ετών και προϋποθέτει αποδεδειγμένη γλωσσομάθεια της ιταλικής γλώσσας επιπέδου Β2

4. μαθήματα ιταλικής γλώσσας. Αφορά σε υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 28 ετών και με ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας της ιταλικής Α2.

Οι υποτροφίες 1,2 και 3 χορηγούνται για διάστημα από 6 έως 9 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης βάσει επίδοσης. Η υποτροφία 4 χορηγείται για διάστημα 3 μηνών. Το διάστημα εντός του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθούν οι σπουδές/έρευνα είναι μεταξύ 1 Οκτωβρίου 2018 και 30 Σεπτεμβρίου 2019. Οι υπότροφοι/-ες (1 και 2) εξαιρούνται των τελών εγγραφής/φοίτησης ανάλογα με την πολιτική εκάστου πανεπιστημίου. Οι υπότροφοι/-ες των μαθημάτων ιταλικής γλώσσας ΔΕΝ εξαιρούνται των τελών εγγραφής. Η υποτροφία δεν χορηγείται για σπουδές/έρευνα σε ξένα ινστιτούτα που εδρεύουν στην Ιταλία, σε ιδιωτικά ινστιτούτα/ερευνητικά κέντρα/εργαστήρια που δεν αναγνωρίζονται από το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας (MIUR)  Το ύψος της μηνιαίας χορηγίας για όλες τις παραπάνω υποτροφίες είναι 900 Ευρώ και καταβάλλεται ανά τρίμηνο στον/στην ίδιο/-α τον/την υπότροφο μέσω ιταλικού τραπεζικού λογαριασμού.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με προεγγραφή εδώ έως τις 30 Απριλίου 2018. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι/-ες-πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο για την Ελλάδα υπάλληλο του ιταλικού ΥΠΕΞ κο Giorgo Ferri στο email: giorgio.ferri@esteri.it

Πηγή: Foititikanea.gr

Σχόλια