Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, προκηρύσσει την επιχορήγηση δέκα (10) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών σε εταιρείες – επιχειρήσεις στην Γερμανία.

images (1)

Ειδικότητες

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2013. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 26 Ιουλίου 2013 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων τόσο το πρώτο πτυχίο όσο και το μεταπτυχιακό περιλαμβάνεται στις παρακάτω ειδικότητες :

 • Οικονομικών Επιστημών, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων,Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μεταλλειολόγων Μηχανικών, Χημικών

Οι θέσεις

Οι θέσεις για την πρακτική άσκηση είναι:

 • Graduate Trainee για την εταιρεία MC Maragudakis Consulting
 • Graduate Trainee για την εταιρεία Frigoglass GmbH
 • Software Architect / Software Engineer στην εταιρεία Unisolo
 • Software Developer στην εταιρεία Unisolo
 • Database Architect στην εταιρεία Unisolo
 • Web Developer στην εταιρεία Unisolo
 • Marketing & Sales assistant for natural cosmetics στην εταιρεία Epikurion GmbH
 • Marketing assistant for Software στην εταιρεία IPR Systems
 • Project Engineer στην εταιρεία Jura Energy GmbH & Co.
 • Desk Research for Car Aftermarket in Europe στην εταιρεία Wolk after sales experts GmbH

Γενικές προϋποθέσεις

 • Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο Proficiency ή TOEFL με 80/213/550 μονάδες ή IELTS με 6,5). Η γνώση της γερμανικής είναι απαραίτητη για τη θέση στην εταιρεία Jura Energy GmbH & Co. Για τις υπόλοιπες θέσεις θα αποτελέσει επιπλέον προσόν.
 • Πτυχίο του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακός τίτλος από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 • Άριστη γνώση Η/Υ.
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.

Επιπλέον Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το αργότερο μέχρι 26 Ιουλίου 2013 στα γραφεία του Ιδρύματος φάκελο υποψηφιότητας που να περιλαμβάνει τα εξής :

1. Πλήρες και πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα.
2. ΄Εκθεση μίας σελίδας στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής αίτησης για πρακτική άσκηση στη συγκεκριμένη θέση.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και όσοι με βεβαιότητα θα ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτική βαθμολογία μέχρι την ημερομηνία της αίτησης τους.
4. Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης των ξένων γλωσσών.
5. Μία συστατική επιστολή στην αγγλική γλώσσα από τον επιβλέποντα καθηγητή στο μεταπτυχιακό.

Το βιογραφικό σημείωμα και η έκθεση πρέπει να σταλούν και ηλεκτρονικά στο: maria@bodossaki.gr.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουλίου 2013 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, Λεωφ. Κηφισίας 26 και Παραδείσου 2, 15125 Μαρούσι με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ». Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο 2103222042, από 01 έως 12 Ιουλίου 2013 – καθημερινά – μεταξύ 2 μ.μ. – 4 μ.μ.
Διαδικασία επιλογής
Για την επιλογή των εκπαιδευομένων συνιστάται Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Ιδρύματος, της Πρεσβείας της Γερμανίας στην Αθήνα και των ενδιαφερομένων για την απασχόληση εταιρειών – επιχειρήσεων.

Ελλιπείς ή εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα εξεταστούν από την Επιτροπή Επιλογής.

Η επιτροπή προεπιλέγει τους επικρατέστερους υποψηφίους κατά την κρίση της και τους καλεί σε συνέντευξη. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών – επιχειρήσεων λαμβάνουν την τελική απόφαση, η οποία και επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Άλλες πληροφορίες

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν προταθεί από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και δραστηριοποιούνται στην Γερμανία. Προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της επιχορήγησης από το Ίδρυμα αποτελεί η υπογραφή της σύμβασης άσκησης από τον εκπαιδευόμενο και την συμμετέχουσα στο πρόγραμμα εταιρεία.

Η επιχορήγηση από το ΄Ιδρυμα έχει εξάμηνη διάρκεια και αποσκοπεί να συμβάλει στην πληρωμή ενοικίου και την αντιμετώπιση δαπανών διαβίωσης του εκπαιδευόμενου και ανέρχεται σε €1.100,00 το μήνα. Επίσης, το Ίδρυμα, μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο, καλύπτει το κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή από την Ελλάδα στην Γερμανία, έως του συνολικού ποσού των €250,00.

Η ενδιαφερόμενη για την άσκηση του εκπαιδευόμενου εταιρεία δεν έχει υποχρέωση καταβολής αμοιβής, αλλά παρέχει ασφάλιση υγείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες στην Γερμανία κανόνες, και θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στην ανεύρεση κατοικίας.

Το ΄Ιδρυμα δεν θα διακόψει την επιχορήγηση, αν η εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καταβάλει επιπλέον ποσό στους εκπαιδευόμενους. Το ΄Ιδρυμα μπορεί να διακόψει την επιχορήγηση σε περίπτωση που η εταιρεία διακόψει την άσκηση του εκπαιδευόμενου για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και σε περίπτωση που την διακόψει ο εκπαιδευόμενος για οποιονδήποτε λόγο.

Αυτονόητες υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων αποτελούν ο σεβασμός στους νόμους της Γερμανίας, η σωστή συμπεριφορά και ο σεβασμός στους κανόνες εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από την εταιρεία. Οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν δικαιώματα σύναψης σύμβασης εργασίας μετά το πέρας της άσκησης, ούτε άλλα εργασιακά δικαιώματα. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος άσκησής τους, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να στείλουν στο Ίδρυμα έκθεση περιγράφοντας τις εμπειρίες που αποκόμισαν.

πηγή: www.neolaia.gr

Σχόλια