Το Ίδρυμα επιθυμεί να υποστηρίξει οικονομικά έναν μεταπτυχιακό φοιτητή σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού!

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού με ιδρυτές τους Νίκο και Λύντια Τρίχα χορηγεί μια υποτροφία στον τομέα της μεταλλουργίας σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Η οικονομική ενίσχυση ύψους 20.000 ευρώ, εις μνήμην του Ιακώβου Αρ. Γκιουρουλιάν, προέρχεται από δωρεά του ΚΙΚΠΕ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο από το Πανεπιστήμιο με αναλυτική βαθμολογία καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
  • Βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι έχετε γίνει δεκτός/ή.
  • Δύο συστατικές επιστολές από άτομα που μπορούν να δώσουν ακαδημαϊκές συστάσεις οι οποίες πρέπει να είναι πρόσφατες, πρωτότυπες και να απευθύνονται προς το Ίδρυμα.
  • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών (απλά φωτοαντίγραφα).
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίου και γονέων (απλό φωτοαντίγραφο).

Βρες και άλλες υποτροφίες εδώ!

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρωθεί και θα υποβληθεί ηλεκτρονικά και μπορείς να τη βρεις στην ιστοσελίδα που έχει το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού: www.ipep-gr.org. 

Όλες οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018.

Η Γραμματεία θα παραλαμβάνει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 έως 15:00.

Σχόλια