Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ουσιαστική εκπαίδευση σε θέματα που αναφέρονται στην οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη & διοίκηση λιμένων.

Το Π.Μ.Σ στα πλαίσια της φιλοσοφίας του προσανατολίζεται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο τόσο την παροχή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων, όσο και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους σπουδαστές του, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάδειξη ικανών στελεχών τα οποία θα
μπορούν να ανταποκριθούν στο ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της διοίκηση των λιμένων.

Σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:

 1. Η εμβάθυνση οικονομολόγων, μηχανικών, νομικών κλπ επιστημόνων, στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης, διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης των επί μέρους θεμάτων του πιο πάνω αντικειμένου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές του Π.Μ.Σ, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των φορέων διαχείρισης λιμένων, των στελεχών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους λιμένες καθώς και των στελεχών υπουργείων και Δημοσίων και Ιδιωτικών οργανισμών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα διαχείρισης των λιμένων και των συναφών έργων.
 2. Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.

Δομή:

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ). Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη. Το σύνολο των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και του δεύτερου εξαμήνου σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά ECTS.

Το τρίτο διδακτικό εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες κατά ECTS του
οποίου οι τριάντα πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της διπλωματικής ερευνητικής εργασία.

Το ελάχιστο σύνολο των πιστωτικών μονάδων κατά ECTS για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90). Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική ή και η Αγγλική. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος ορίζονται σε 3 ανά εβδομάδα. Οι απαιτήσεις του κάθε μαθήματος μπορούν να περιλαμβάνουν πέραν των εξετάσεων και τη διεξαγωγή εργασιών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

Αντικείμενο:

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα πάνω σε ζητήματα Οργάνωσης, Λειτουργιάς, Ανάπτυξης, Διοίκησης Λιμένων σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας καθώς και τις κατευθύνσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Διεθνών Οργανισμών.

Πρόγραμμα Σπουδών:

 • Σχεδιασμός Λιμένων
 • Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές
 • Οικονομικά Λιμένων
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων
 • Μαρίνες και Λιμένες Κρουαζιέρας
 • Λειτουργία και Οργάνωση Χερσαίας Ζώνης
 • Λιμενική Πολιτική και Στρατηγικές Ανάπτυξης
 • Συμβάσεις Παραχώρησης
 • Ανάλυση Κινδύνου και Ασφάλεια Λιμένων
 • Διοίκηση και Διαχείριση Λιμένων
 • Διπλωματική Εργασία

Άξονες Δράσεις:

Η λειτουργία του Π.Μ.Σ επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στους ακόλουθους άξονες δράσης:

 • Την παροχή εκπαιδευτικού έργου
 • Την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας
 • Την παραγωγή
 • Διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων – οργανισμών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ολοκλήρωση Σπουδών:

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται:

 • Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 10 μαθήματα που συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS)
 • Η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής ΔΕ που ισοδυναμεί σε άλλες 30 μονάδες.
 • Συνολικά απαιτούνται 90 ECTS για την απόκτηση του τίτλου.

Οι σπουδές στo Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πραγματοποιούνται με την καταβολή διδάκτρων. Tο συνολικό κόστος φοίτησης στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (Μ.Sc.) ανέρχεται στο ποσό των 3.000 Ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 δόσεις.

Πληροφορίες:

Φορέας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα:   Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τίτλος Προγράμματος : Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

 1. Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων : 210 5381197
 2. Δρόσος Δ. – Επίκουρος Καθηγητής : 210 5381586, 6932948493 (10.00 – 13.00 & 18.00 – 20.00)
 3. Τσότσολας Ν. – Επίκουρος Καθηγητής : 210-5381498, 6932101903 (10.00 – 13.00 & 18.00 – 20.00)

Σχόλια