Όλες οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019

πρόγραμμα Εrasmus+Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση παρέχει στους φοιτητές του ΑΠΘ τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας περιόδου πρακτικής άσκησης σε έναν επιλέξιμο Φορέα Υποδοχής, ο οποίος βρίσκεται σε ένα από τα επιλέξιμα κράτη μετακίνησης για διάστημα 2 έως 12 μηνών.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι ενδιαφέρομενοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν Φορέα Υποδοχής μέσα από μία τεράστια δεξαμενή ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Ωστόσο, το πλεονέκτημα αυτό ενδέχεται να απoτελέσει πρόβλημα, καθώς αυτή η σχεδόν ανεξάντλητη ποικιλία επιλογών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να εμποδίσει την τελική επιλογή Φορέα.

H περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 2 Μαΐου και λήγεις στις 31 Μαΐου 2018 στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει την εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την εκάστοτε περίοδο υποβολής αιτήσεων μετά από σχετική πρόσκληση (συνήθως το Μάιο κάθε έτους για μετακινήσεις κατά το επόμενο ακαδ. έτος).

Προκειμένου να ξεκινήσετε τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, στο μενού δεξιά επιλέξτε την Ηλεκτρονική Αίτηση και στη συνέχεια «Νέα αίτηση Erasmus+ για πρακτική άσκηση».

Εφόσον έχετε εισέλθει στην εφαρμογή, η πλήρης διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης διαρκεί περίπου 10 λεπτά, με την προϋπόθεση ότι έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά.

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια καθώς τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσετε θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας τόσο για την επικοινωνία μαζί σας όσο και για τη χρηματοδότησή σας. Στην αίτηση έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε μόνο μία επιλογή φορέα υποδοχής.

Επίσης, για την επιτυχή υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η μεταφόρτωση (upload) των ακόλουθων δικαιολογητικών:

  • Φωτογραφία (δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές)
  • Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας
  • Επιστολή αποδοχής (Letter of Acceptance) οργανισμού/φορέα/ιδρύματος υποδοχής  (σκαναρισμένο αντίγραφο) που συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον οργανισμό/φορέα/ίδρυμα υποδοχής ( *ΠΡΟΣΟΧΗ – Θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά στο ωράριο απασχόλησής σας, το οποίο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του προγράμματος, δηλ. 40 ώρες/εβδομάδα)
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV (κατά προτίμηση στα ελληνικά)
  • Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα (κατά προτίμηση στα ελληνικά)
  • Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας, που να αφορούν στη γλώσσα εργασίας του Φορέα Υποδοχής.
  • Συστατική Επιστολή του υποψηφίου από μέλος ΔΕΠ του Τμήματός σας (εκτός του Συντονιστή ECTS για πρακτική άσκηση / κατά προτίμηση στα ελληνικά).
  • (Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου
  • (Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος
  • (Μόνο για τα άτομα με αναπηρία/ειδικές ανάγκες) Πιστοποιητικό αναπηρίας (σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ). Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με το το άρθρο 39 παρ. 24 του νόμου υπ. Αριθ. 4186/ Τεύχος Α’, 17.9.2013, παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο στην ενότητα “Χρήσιμα αρχεία”. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή είναι, επίσης, όσοι παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Περισσότερες πληροφορίες στο: eurep.auth.gr

Σχόλια