Υποτροφίες: για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς, για την Ελλάδα, το εξωτερικό, από ιδιώτες και από το κράτος.

Κάθε χρόνο ανακοινώνονται στη χώρα μας δεκάδες εκατοντάδες υποτροφίες για μαθητές, φοιτητές, πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς. Επειδή, όμως, δεν υπάρχει κεντρικός οργανισμός που να συγκεντρώνει τις υποτροφίες και να τις θέτει σε γνώση των ενδιαφερομένων, συνήθως, ευνοούνται όσοι έχουν φροντίσει από μόνοι τους να αναζητήσουν πληροφορίες.

Οι υποτροφίες στην Ελλάδα διακρίνονται σε κρατικές και ιδιωτικές. Οι προϋποθέσεις και η διάρκεια τους ποικίλλουν και εξαρτώνται κυρίως από τον φορέα που τις προσφέρει και το επίπεδο σπουδών.

Ο βασικός φορέας διαχείρισης των υποτροφιών, τις οποίες χορηγεί η ελληνική κυβέρνηση είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο προκηρύσσει ετησίως υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα χορηγεί και χρηματικά ποσά για προπτυχιακές σπουδές. Ωστόσο, υποτροφίες δίνουν και εκατοντάδες άλλοι φορείς: Υπουργεία, Πανεπιστήμια, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, Κληροδοτήματα, Ιδρύματα, Κυβερνήσεις άλλων χωρών κλπ.

Οι βασικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην απονομή των υποτροφιών, σε γενικές γραμμές, είναι οι εξής:

 • ο βαθμός πτυχίου,
 • οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσης για τον οποίο προκηρύσσεται η υποτροφία,
 • η καλή γνώση της ξένης γλώσσας,
 • η καταγωγή από συγκεκριμένο τόπο και
 • η οικονομική κατάσταση.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για τα κληροδοτήματα που αποτελούν ένα ιδιαίτερο είδος υποτροφιών. Εύποροι οικονομικά ιδιώτες διαθέτουν μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων για τη χρηματοδότηση των σπουδών φοιτητών. Οι κληροδότες καθορίζουν ένα φορέα διαχείρισης που μπορεί να είναι Δημόσιος οργανισμός, Σύλλογος, Ίδρυμα κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις βασικό ρόλο παίζει η καταγωγή του φοιτητή.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής του, θα πρέπει να έχει τα εξής προσόντα:

1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια
2. Πτυχίο / δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο / δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Σχολής Νηπιαγωγών με δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης Μαρασλείου Νηπιαγωγών) ή ισότιμης μετεκπαίδευσης (Μ.Α., Sc, Magister, D.E.A., κ.λπ.) ή άλλου επιπέδου αν αυτό καθορίζεται στον πίνακα ειδικεύσεων ή πτυχίο ελληνικού Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή ισότιμο ελληνικού ή ξένου Τεχνολογικού Ιδρύματος για τους υποψήφιους του προγράμματος Τ.Τ.Ε.
3. Πτυχιούχος θεωρείται και ο υποψήφιος, που προσκομίζει εντός της προθεσμίας βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Ιδρύματος ότι εξετάσθηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει όλες τις σπουδαστικές του υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του.
Ι. Ηλικία μέχρι 38 ετών, πλην ειδικών περιπτώσεων
ΙΙ. Να μη διαθέτει ο υποψήφιος (προσωπικά) επαρκή οικονομικά μέσα.
ΙΙΙ. Να έχει διακριθεί για την επίδοση στις σπουδές, τη χρηστότητα και το ήθος του.
4. Όσοι από τους υποψήφιους είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. θα πρέπει έως την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας να προσκομίσουν πιστοποιητικό ότι δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας από την προϊσταμένη τους αρχή.
5. Οι άνδρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στους διαγωνισμούς εφόσον:
Ι. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
ΙΙ. Έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή
ΙΙΙ. Έχουν αναβολή κατάταξης, επίσης
IV. Μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και οι στρατευμένοι ή όσοι πρόκειται να στρατευθούν.
6. Αν κάποιος από τους υποψήφιους αδυνατεί εξαιτίας οποιασδήποτε αναπηρίας, μόνιμης πάθησης ή δυσλεξίας, τότε εξετάζεται μόνο προφορικώς.
7. Τυφλοί ή κωφάλαλοι, κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, μπορούν να λάβουν υποτροφία του ΙΚΥ σε καλλιτεχνικές ειδικεύσεις με υπέρβαση των προβλεπόμενων κάθε έτος θέσεων υποτροφιών, εφόσον επιτύχουν στα καλλιτεχνικά μαθήματα.
8. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν ήδη τύχει υποτροφίας του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Το Ίδρυμα χορηγεί τόσο στους υποψήφιους για σπουδές στο εξωτερικό όσο και στους υποτρόφους για σπουδές στην Ελλάδα οικονομικές παροχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται ανά κατηγορία σύμφωνα με τις κανονικές διατάξεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και με βάση τις οικονομικές δυνατότητές του.

Πληροφορίες
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)
Λυσικράτους 14, Αθήνα 105 58, Τηλ. 210 3254385-9, Fax 210 3221863, http://www.iky.gr/

ΑΛΛΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Σ. Ωνάσης

Η προκήρυξη του προγράμματος υποτροφιών καλύπτει κλάδους των θετικών και θεωρητικών επιστημών καθώς και των καλών τεχνών. Η ελληνική ιθαγένεια είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση, ενώ η ηλικία του υποψηφίου κρίνεται κατά περίπτωση. Ο βαθμός πτυχίου που απαιτείται είναι το 8 ενώ ως τόπος σπουδών μπορεί να είναι οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

Η ετήσια Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών (το 2005 είναι η 12η ) γνωστοποιείται με ειδική καταχώρηση στον Τύπο. Oι προτάσεις για την επιλογή των υποψηφίων έχουν ανατεθεί από το Ίδρυμα σε ειδικές επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν καθηγητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες και άλλες προσωπικότητες της επιστημονικής, πολιτισμικής, οικονομικής, κοινωνικής και αθλητικής ζωής του τόπου. Οι υποτροφίες που προσφέρονται κάθε χρόνο ξεπερνούν τις 120 και το ύψος της μηνιαίας χορηγίας προσαυξάνεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη χώρα σπουδών, την οικονομική κατάσταση του υποτρόφου και της οικογενείας του. Οι κλάδοι του προγράμματος είναι: ανθρωπιστικές επιστήμες (φιλολογία, λογοτεχνία, μετάφραση, γλωσσολογία, ιστορία κ.ά.), πολιτική επιστήμη (δημόσια διοίκηση, κοινωνιολογία, διεθνείς σχέσεις, MME), νομική επιστήμη, οικονομικές επιστήμες, αρχιτεκτονική, καλές τέχνες. Το πρόγραμμα καλύπτει επιστημονική έρευνα, μετεκπαίδευση και καλλιτεχνική δημιουργία που θα προγραμματιστεί στην Ελλάδα. Κατ’ εξαίρεσιν μπορούν να μετάσχουν αλλοδαποί ελληνικής καταγωγής, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

Πληροφορίες: Αισχίνου 7, 105 58 Αθήνα,

τηλ.: 210 37.13.000, Fax: 210 37.13.013,

URL: http://www.onassis.gr/, e-mail: foreigners@onassis.gr και pubrel@onassis.gr

Ίδρυμα Fulbright

Αμερικανικό ίδρυμα, το οποίο χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε αποφοίτους ελληνικών πανεπιστημίων. Πήρε το όνομά του από τον ιδρυτή του, γερουσιαστή Ουίλιαμ Φουλμπράιτ. Λειτουργεί από το 1946, συνεισφέροντας σε ανταλλαγές φοιτητών. Σκοπός του, όπως αναφέρεται στο επίσημο site, είναι να διευρύνει την αμοιβαία συνεννόηση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τα υπόλοιπα κράτη της Γης. Το πρόγραμμα υποτροφιών του έχει τεθεί σε ισχύ σε περισσότερες από 130 χώρες.

Πληροφορίες: Βασιλίσσης Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα URL: http://www.fulbright.gr/ Τηλ.: 210 72.41.811-2,21072.92.023, 21072.92.041 Fax: 21072.26.510

Ελ. Βενιζέλου 4, 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 242.904 Fax: 2310257.410

Ίδρυμα Λάτση

Χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές Ανωτάτων Σχολών στην Ελλάδα. Για να διεκδικήσει κάποιος μια υποτροφία του ιδρύματος, προϋπόθεση είναι να κατάγεται από το Νομό Ηλείας. Όσοι από τους σπουδαστές πάρουν πτυχίο με βαθμό και πληρούν ορισμένες προδιαγραφές, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Κάθε χρόνο, το ίδρυμα Λάτση προσφέρει 45 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και δύο για σπουδές στο εξωτερικό.

Πληροφορίες: Όθωνος 8-10, Σύνταγμα, τηλ. 210 3220505

Πρόγραμμα Ιδρύματος Κόκκαλη

Εξέχουσα θέση στα προγράμματα υποτροφιών κατέχει το πρόγραμμα του Ιδρύματος Κόκκαλη που τα τελευταία χρόνια δίνει υποτροφίες σε σπουδαστές από όλα τα Βαλκάνια για σπουδές στην Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστήμίου Harvard στην Βοστόνη. Το πρόγραμμα παρέχει δυνατότητες σπουδών, αλλά και ερευνητικών υποτροφιών, στο καλύτερο πανεπιστήμιο παγκοσμίως, με σκοπό την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι απόφοιτοι του προγράμματος του Ιδρύματος Κόκκαλη δημιουργούν την πρώτη ύλη για του αυριανούς ηγέτες στην περιοχή.

Πληροφορίες: URL: http://www.hks.harvard.edu/kokkalis/index.html

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ”Ερασμος Κόσμος”

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ”Ερασμος -Κόσμος” (Erasmus World) περιλαμβάνει μέχρι το 2008 την επιδότηση 250 ”masters” ευρωπαϊκού επιπέδου, υποτροφίες για 4200 φοιτητές και 1000 καθηγητές από τρίτες χώρες, 4000 φοιτητές και 800 καθηγητές από την Ευρώπη και προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στα πανεπιστήμια της ΕΕ και ορισμένα υψηλού επιπέδου τρίτων χωρών, που θα επιτρέψει την δυνατότητα εκπαιδευτικών ανταλλαγών.

Ίδρυμα ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Κάθε χρόνο δίδονται υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με ελληνική υπηκοότητα και άριστη γνώση της γλώσσας εργασίας. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και σε όλους τους κλάδους. Συνήθως τον Δεκέμβριο κάθε έτους βγαίνει η προκήρυξη για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Τα τελευταία έτη δίδονται συνήθως 35 υποτροφίες για μεταπτυχιακά και 5 για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Πληροφορίες: Νίκης 16, Σύνταγμα, τηλ. 210 3224127

Ίδρυμα ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Οι υποτροφίες του ιδρύματος δίδονται για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους Α.Ε.Ι. για θετικές επιστήμες, όπως π.χ. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Περιβαλλοντικές Επιστήμες κα. Η ελληνική ιθαγένεια, η πολύ καλή γνώση της γλώσσας και ο βαθμός του πτυχίου (ορίζεται κάθε φορά στην προκήρυξη) είναι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Πληροφορίες: Λ. Αμαλίας 20, Αθήνα τηλ. 210 3223243

Υπουργείο Εργασίας – “Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού”

Χορηγεί υποτροφίες κάθε χρόνο για μεταπτυχιακές σπουδές.

Πληροφορίες: Εθν. Αντιστάσεως 8 – Τράχωνες, τηλ. 210. 99.29.888

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Τα ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος (Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας και Ινστιτούτο Οργανικής και φαρμακευτικής Χημείας) προκηρύσσουν θέσεις για μεταπτυχιακούς υποτρόφους, προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Πληροφορίες: Λεωφ. Βασ. Κων/νου 48 – Αθήνα, τηλ.: 210. 72.29.811 – 15

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Χορηγεί υποτροφίες κάθε χρόνο για Αθλητές, φοιτητές και μαθητές. Οι φοιτητές να έχουν περάσει τα 2/3 τουλάχιστον των μαθημάτων και οι μαθητές να έχουν μέσο όρο τουλάχιστον.

Πληροφορίες: Πανεπιστημίου 25, τηλ.:210.32.94.178

Ε.Ε

Χορηγεί υποτροφίες σε πτυχιούχους θετικών επιστημών στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Να έχει γίνει προεγγραφή σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Κράτη – μέλη της Ε.Ε

Πληροφορίες: Βασιλίσσης Σοφίας 2 – Αθήνα, τηλ.: 210. 72.51.000

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ

Κάθε χρόνο χορηγούνται υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους από ξένες κυβερνήσεις στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών με την Ελλάδα. Ο αριθμός των υποτροφιών ποικίλλει. Κάθε χρόνο περίπου 100 φοιτητές κάνουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές μέσω του προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών. Οι υποτροφίες συνήθως περιλαμβάνουν τα έξοδα διαμονής, διατροφής και σπουδών, αλλά οι οικονομικές παροχές αναπροσαρμόζονται είτε με την ανανέωση του προγράμματος ή κάθε ακαδημαϊκό έτος βάση του μορφωτικού προγράμματος που έχει υπογραφεί. Δεν υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με τις ειδικότητες των σπουδών.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι προϋποθέσεις ποικίλλουν αλλά βασικά δικαιολογητικά για να υποβάλει κάποιος αίτηση είναι:

 • το αντίγραφο του πτυχίου,
 • η αναλυτική βαθμολογία,
 • το βιογραφικό σημείωμα,
 • δύο συστατικές επιστολές,
 • πιστοποιητικό γνώσης της ξένης γλώσσας στην οποία θα γίνει η παρακολούθηση των μαθημάτων,
 • πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος.

Η προκήρυξη των υποτροφιών γίνεται από το υπουργείο Εξωτερικών και τις σχετικές πληροφορίες μπορούν να βρούν οι ενδιαφερόμενοι στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) στη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Συνήθως τέλη Οκτωβρίου το ΥΠΕΠΘ κοινοποιεί τον πίνακα με τις ξένες χώρες που χορηγούν αυτές τις υποτροφίες. Επίσης ενημέρωση γίνεται απευθείας στις γραμματείες των ΑΕΙ.

Οι χώρες με τις οποίες έχουν ήδη κυρωθεί μορφωτικές συμφωνίες είναι οι ακόλουθες:
Αίγυπτος, Αργεντινή, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Δανία, Ιορδανία, Ινδία, Ιράκ, Ιράν, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Κολομβία, Μάλτα, Μεξικό, Νορβηγία, Ν. Κορέα, Ουγγαρία, Πακιστάν, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Συρία, Τσεχία, Τυνησία, Φινλανδία.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε ένα μόνο πρόγραμμα υποτροφιών μίας και μόνο χώρας, δηλαδή για μεταπτυχιακές σπουδές ή για έρευνα ή για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου.

Όλα τα δικαιολογητικά, εκτός από τη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, το πιστοποιητικό στρατού, την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 και το εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας υποβάλλονται εκτός από την Ελληνική γλώσσα και σε μία σειρά, στη γλώσσα της χώρας ή την Αγγλική ή τη Γαλλική, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για την συγκεκριμένη χώρα. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων τόσο τα Ελληνόγλωσσα όσο και τα ξενόγλωσσα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

Οι υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών χορηγούνται μόνο για επίπεδο Master – ειδίκευση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για τη συγκεκριμένη χώρα.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 1. Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, που χορηγούνται από τις ξένες κυβερνήσεις στα πλαίσια των μορφωτικών ανταλλαγών, ισχύουν μόνο για ένα ακαδημαϊκό έτος και για το συγκεκριμένο έτος, για το οποίο έχουν επιλεγεί οι υποψήφιοι και δεν ανανεώνονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για τη συγκεκριμένη χώρα. Υποψήφιος, στον οποίο έχει χορηγηθεί υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας από την υπηρεσία μας σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος για την ίδια ή άλλη χώρα, αποκλείεται της επιλογής. Διευκρινίζεται ότι, το χρονικό διάστημα, που χορηγείται από την κάθε χώρα για υποτροφία, δεν επαρκεί πάντα για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Στην περίπτωση αυτή οι υπότροφοι μπορούν, εφόσον θέλουν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους με δικά τους έξοδα.
  2. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας ή θερινών σεμιναρίων που υποβάλουν ψευδή δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έτυχαν υποτροφίας κατά το παρελθόν από την υπηρεσία μας με βάση τα μορφωτικά προγράμματα ή αποκρύπτουν εάν έχουν υποτροφία από οποιοδήποτε φορέα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο παρέχεται η συγκεκριμένη υποτροφία από την υπηρεσία μας, θα υφίστανται τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τον νόμο αυτό και θα στερούνται της υποτροφίας.
  3. Οι υποψήφιοι υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα γίνονται αποδεκτοί από τη χώρα, που χορηγεί την υποτροφία, εφόσον το αντικείμενο σπουδών που έχουν επιλέξει διδάσκεται σε Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα της συγκεκριμένης χώρας και εφόσον το αντικείμενο αυτό διδάσκεται στη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν. Πληροφορίες σχετικά με τους κλάδους προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας που διαθέτουν τα Πανεπιστήμια των ξένων χωρών παρέχονται από τις Πρεσβείες των οικείων χωρών στην Ελλάδα και από το διαδίκτυο.
  4. Στην περίπτωση που υποψήφιος, ο οποίος έχει επιλεγεί, αδυνατεί για σοβαρούς λόγους να κάνει χρήση της υποτροφίας του, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως και εγκαίρως τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικός υποψήφιος. Ο επιλεγείς υπότροφος, που δεν θα ενημερώσει εγκαίρως την υπηρεσία μας, σχετικά με το αν δέχεται την υποτροφία του, θα αποκλείεται και την θέση του θα καταλαμβάνει αναπληρωματικός υποψήφιος.
  5. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των υποτροφιών όλων των κατηγοριών καθώς και άλλες λεπτομέρειες καθορίζονται από τη συγκεκριμένη χώρα.
  6. Ο υπότροφος μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας, μόλις φτάσει στη χώρα, που χορηγεί την υποτροφία, οφείλει να γνωρίσει στη Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. την ακριβή διεύθυνσή του στο εξωτερικό και να στείλει επίσημο πιστοποιητικό εγγραφής του στο Πανεπιστήμιο ή επίσημη βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή του.
  7. Οι υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές ή για έρευνα ή για θερινό σεμινάριο ή για προπτυχιακές σπουδές πρέπει να στείλουν στην υπηρεσία μας, μετά το πέρας των σπουδών τους, επίσημο πιστοποιητικό σχετικά με το πρόγραμμα που παρακολούθησαν κατά την διάρκεια της υποτροφίας τους, καθώς και αναλυτική έκθεση σχετικά με τις σπουδές ή έρευνα, που πραγματοποίησαν.
  8. Ο υπότροφος οφείλει, όσο διαρκεί η υποτροφία του, να παρακολουθεί κανονικά τις σπουδές του και να τηρεί τους κανονισμούς σπουδών, τους οποίους ορίζει η χώρα, που χορηγεί την υποτροφία.
  9. Η υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα να προτείνει τη διακοπή ή τη μη ανανέωση της υποτροφίας, όταν ο υποψήφιος δεν τηρεί τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους.
  10. Οι υποψήφιοι, που έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ή έχουν τηνιδιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι. ή είναι μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, ως προς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας υπάγονται στις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.
  11. Η τελική χορήγηση ή μη της υποτροφίας ανήκει στην αρμοδιότητα της συγκεκριμένης χώρας και επομένως η Ελληνική πλευρά δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που κάποια χώρα δεν αποδεχθεί την πρότασή της για χορήγηση υποτροφίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για τις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και τις υποτροφίες για τα θερινά σεμινάρια μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. ή κάτοχοι άλλων ισοτίμων τίτλων σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για τη συγκεκριμένη χώρα.

Οι υποψήφιοι για όλες τις ανωτέρω υποτροφίες πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον εξήμισυ (6,5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή θερινό σεμινάριο γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 35ο έτος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

α) Ο βαθμός του πτυχίου (τουλάχιστον 6,5).
β) Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου στις γλώσσες που καθορίζονται από τη συγκεκριμένη χώρα, όπως προκύπτει από επίσημα πιστοποιητικά σπουδών. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνώση της γλώσσας της συγκεκριμένης χώρας.
γ) Το αντικείμενο σπουδών της υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και η συνάφεια του αντικειμένου αυτού με την επιστήμη, που έχει σπουδάσει ο υποψήφιος.
δ) Η πληρότητα του φακέλου του υποψηφίου και η αρτιότητα θεμελίωσης της υποψηφιότητάς του, λαμβανομένου υπόψη και του περιεχομένου των συστατικών επιστολών, όπου αυτές απαιτούνται.
ε) Η γενική εικόνα του υποψηφίου, όπως αυτή συνάγεται από τα δικαιολογητικά του φακέλου του (οικονομική και οικογενειακή κατάσταση κλπ.).

Υποψήφιος του οποίου μέλος της οικογένειάς του είναι υπότροφος της υπηρεσίας μας για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή θερινό σεμινάριο κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, αποκλείεται της επιλογής.

Περισσότερα του ενός μέλη της ίδιας οικογένειας δεν μπορεί να προταθούν για χορήγηση υποτροφίας κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Πληροφορίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών για χορήγηση υποτροφίας παρέχονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.ypepth.gr):

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Τα κληροδοτήματα είναι ένα ιδιαίτερο είδος υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Μία πολύ σημαντική παράμετρος για την απονομή κάποιου κληροδοτήματος είναι ο τόπος καταγωγής ή γέννησης των σπουδαστών. Οι τόποι αυτοί είναι συνήθως τόποι από όπου κατάγεται, γεννήθηκε η εργάσθηκε ο κληροδότης, ο οποίος με το τρόπο αυτό επιθυμεί να ενισχύσει σπουδαστές των περιοχών αυτών. Για την πλειοψηφία των κληροδοτημάτων υπάρχουν σαφή κριτήρια καταγωγής. Τα κριτήρια αυτά σε πολλές περιπτώσεις έχουν κάποια σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή ενόσω δεν υπάρχει υποψήφιος σπουδαστής από κάποια συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχει η δυνατότητα να επιλεχθεί κάποιος από κάποια άλλη περιοχή. Η άλλη αυτή περιοχή μπορεί να είναι τελείως διαφορετική της πρώτης, η μπορεί να είναι η ευρύτερη περιφέρεια στην οποία ανήκει η πρώτη.

 • Κληροδοτήματα άμεσης διαχείρισης από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει πάνω από 100 κληροδοτήματα άμεσης διαχείρισης. Αρκετά από αυτά αναφέρονται σε μεταπτυχιακές σπουδές. Κάθε χρόνο καθορίζονται τα ανώτατα όρια των μηνιαίων υποτροφιών από έσοδα κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην Γενική Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων του υπουργείου για σχετικές πληροφορίες. Η υπηρεσία αυτή έχει εκδώσει ειδικό οδηγό για τα ιδρύματα και τα κληροδοτήματα που χορηγούν υποτροφίες.

Το Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αντίστοιχο Γραφείο Κληροδοτημάτων. Μόνο τα κληροδοτήματα που έχουν ικανά έσοδα δίνουν υποτροφία κάθε χρόνο. Οι υποτροφίες που δίνονται από κληροδοτήματα άμεσης διαχείρισης από το ΥΠΕΠΘ χορηγούνται μετά από διαγωνισμό. Ο χρόνος του διαγωνισμού δεν είναι σταθερός. Οι σχετικές προκηρύξεις δημοσιεύονται σε εφημερίδες των Αθηνών και μία εφημερίδα του τόπου όπου αναφέρεται το κληροδότημα. Η προκήρυξη του διαγωνισμού συνήθως στέλνεται και στις γραμματείες των τμημάτων των πανεπιστημίων.

Υποτροφίες Κληροδοτημάτων και Κοινωφελών Ιδρυμάτων ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τμήμα Διαχείρισης και Μισθοδοσίας, Γραφείο Κληροδοτημάτων
Μητροπόλεως 15, 101 85 Αθήνα, 3ος όροφος, γρ. 319
τηλ.: 210 32.46.057, Fax: 210 32.48.264
URL: http://www.ypepth.gr/

 • Κληροδοτήματα ανά νομό

Πληροφορίες για κληροδοτήματα έμμεσης διαχείρισης που ανήκουν σε κάθε νομό και απονέμονται συνήθως σε φοιτητές που κατάγονται από πόλεις ή χωριά του νομού, έχουν υπό την εποπτεία τους οι κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις Νομαρχίες. Τα κληροδοτήματα αυτά καλύπτουν αρκετές υποτροφίες που δίδονται για σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η βασική προϋπόθεση είναι η καταγωγή του υποψηφίου και δίδονται για σπουδές σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Εκτός από τον τόπο καταγωγής, η επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές και η ηλικία αποτελούν κοινές προϋποθέσεις των περισσοτέρων κληροδοτημάτων, ενώ η οικονομική αδυναμία λαμβάνεται υπόψη σε κάποια από αυτά.

 • Κληροδοτήματα που διαχειρίζεται η Ακαδημία Αθηνών

Διαχειρίζεται κληροδοτήματα που καλύπτουν τα έξοδα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα κληροδοτήματα που προσφέρουν υποτροφίες δεν είναι τα ίδια για κάθε ακαδημαϊκό έτος, αλλά εξαρτώνται από τα έσοδα των αντίστοιχων ιδρυμάτων.

Πληροφορίες: Ακαδημία Αθηνών, Πανεπιστημίου 28 τηλ.. 210.3600207-209, fax 2103634806

 • Κληροδοτήματα που διαχειρίζονται εκπαιδευτικά ιδρύματα

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Πατησίων 42 τηλ. 210.3616930- 210.3829138, και Τμήμα Επιμελητεία Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Ζωγράφου τηλ. 210.7721851), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο (Πατησίων 76, τηλ.:210. 82.14.081), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πληροφορίες Χρ. Λαδά 6 τηλ. 210.3226 548), και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαχειρίζονται κληροδοτήματα που χορηγούν βραβεία και υποτροφίες. Οι υποτροφίες κληροδοτημάτων του κάθε πανεπιστημίου απονέμονται κατά κανόνα σε φοιτητές δικών του τμημάτων για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Πηγή

Σχόλια