Στο όνομα της ανάπτυξης η χώρα έχει εισαχθεί σε μια νέα τροχιά με βασική της επιδίωξη την αποτίναξη των παράνομων πρακτικών και λανθασμένων πρακτικών του παρελθόντος ώστε να επέλθει η εξέλιξη σε όλους του κοινωνικό-πολιτικούς τομείς. Τα θεαματικά αποτελέσματα στον τουριστικό κλάδο, τα οποία οδήγησαν την χώρα στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των ξένων επισκεπτών, δημιούργησαν τις νέες προϋποθέσεις ανάπτυξης για την Ελλάδα και τις εκάστοτε τοπικές αγορές που τείνουν να εξελιχθούν σε παράλληλα πορεία με την συνολική εικόνα της χώρας. Η εξέχουσα θέση που κατέκτησαν τα νησιά του Αιγαίου αλλά και του Ιονίου, όπως και ελληνικές περιοχές με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, στην επιλογή των τουριστών για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τα αρχικά θεμέλια για την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού ελληνικού μοντέλου το οποίο, ήδη από το ξεκίνημα του, προσέλκυση το ενδιαφέρον σημαντικών επενδύσεων και συνεργασιών με το ξένο κεφάλαιο.

Βασική προϋπόθεση ωστόσο για την επικείμενη ανάπτυξη της Ελλάδας δεν αποτελεί απλώς η ενίσχυση ενός μόνου κλάδου αλλά παράλληλη άνθιση όλων των τομέων, καθώς υπάρχουν μεταξύ τους σχέσεις αλληλεξάρτησης. Σε αντίθεση με την μονοσήμαντη οδό και την μονόπλευρη ανάπτυξη που υφίσταται έως τώρα, ο δεδομένος στόχος θέτει απαραίτητη προϋπόθεση την εξυγίανση της κοινωνικής και οικονομικής πτυχής της κοινωνίας. Συνεπώς, νέα μέτρα που αφορούν την οργανωτική και την λειτουργική δομή είναι αναγκαία ώστε να ολοκληρωθεί και να παρέχει τα επιθυμητά αποτελέσματα το ανταγωνιστικό μοντέλο που προωθεί η χώρα. Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση ενισχύει τους πόρους που δύναται να αξιοποιηθούν κατάλληλα με στόχο την ικανοποίηση των συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών. Στο πλάνο των μεταρρυθμίσεων ενάγεται η επαναφορά των δώρων των Χριστουγέννων και του Πάσχα σε όλους τούς συνταξιούχους.

Αναλυτικότερα, όπως ανήγγειλε η ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου, οι διατάξεις για τις περικοπές στις συντάξεις κρίνονται αντισυνταγματικές. Επί του πρακτέος η απόφαση αυτή υποδηλώνει ότι στην πρώτη προσφυγή που θα κατατεθεί στα δικαστήρια, ο εναγόμενος θα δικαιωθεί και στην πράξη ο νόμος δεν θα ισχύσει αφού αποφάνθηκε πως οι διατάξεις για τις μειώσεις των συντάξεων και την περικοπή των δώρων προσκρούουν στα άρθρα 2, 4, 22 και 25 του Συντάγματος. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια καταπολέμησης της αδικίας και της παρανομίας εκλέχθηκε άρθρο που θίγει το τραπεζικό απόρρητο. Καθιερώθηκε δηλαδή ένα σύστημα αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών έπειτα από συμφωνία 80 χωρών. Με βασικούς όρους την διαφάνεια και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 51 χώρες δεσμεύονται να ξεκινήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών από τον Σεπτέμβριο του 2017 και παράλληλα να οριστεί η  εθνική αρχή που θα έχει την αρμοδιότητα να συλλέγει και να μεταβιβάζει τις τραπεζικές πληροφορίες των αλλοδαπών στις άλλες χώρες.

Στόχος του εγχειρήματος τίθεται η αναγνώριση των περιουσιακών στοιχεία που διαθέτουν στο εξωτερικό οι φορολογούμενοι τόσο μεταξύ των χωρών και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο πριγκιπάτων που τηρούσαν απαρεγκλίτως το τραπεζικό απόρρητο, όπως το Λιχτενστάιν και φορολογικοί παράδεισοι όπως τα Νησιά Καϊμάν και οι βρετανικές Παρθένες Νήσοι. Στην νέα «συμμαχία» θα προστεθούν ακόμη 30 χώρες οι οποίες δεσμεύτηκαν, με ξεχωριστή συμφωνία, ότι θα είναι έτοιμες μέχρι το 2018. Νέα μέτρα που στοχεύουν εξίσου στην διευκόλυνση των επισκεπτών ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η τουριστική κίνηση, καθιερώνονται στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Αναλυτικότερα, σε μια σειρά δράσεων του υπουργείου Ναυτιλίας περιλαμβάνεται και το μέτρο e-ticket το οποίο διαμορφώθηκε στα πρότυπα του ηλεκτρονικού boarding. Με βασικό σκοπό την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, τον εξορθολογισμό και τη μείωση του λειτουργικού κόστους της ακτοπλοΐας οι εν δυνάμει επισκέπτες της χώρας θα μπορούν να βγάζουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τους μέσω υπολογιστή ή κινητών.

Σαν τελευταίο στάδιο αλλά εξίσου σημαντικό, τίθεται η “πράσινη ανάπτυξη” στην Ελλάδα. Με τον συγκεκριμένο όρο νοείται η προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία συνεχίζουν να παρέχουν τους πόρους και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων πάνω στα οποία βασίζεται η ευημερία μας. Το εγχείρημα χαρακτηρίζεται από κάποιες αναγκαίες και αλληλένδετες προϋποθέσεις, όπως είναι η αποσύνδεση, η εξοικονόμηση, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η δημιουργία απασχόλησης και ο παρεμβατισμός. Πιο συγκεκριμένα, αναζητάτε η αλλαγή του σπάταλου τρόπου ζωής, με συγκράτηση της υπερβολικής κατανάλωσης πόρων όπως και η παράλληλη Οικονομική ανάπτυξη χωρίς επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Είναι εύλογο να αναφερθεί πως η πράσινη ανάπτυξη δεν χρειάζεται λιγότερη ή πιο πρωτόγονη τεχνολογία. Οι περισσότερες από τις παλιές τεχνολογίες δεν είναι περιβαλλοντικά φιλικές, αφού υστερούν στην εξοικονόμηση πόρων και την αποσύνδεση.

Συνεπώς, ως μια παράμετρος της πράσινης ανάπτυξη αποτελεί η χρήση βελτιωμένων και αποδοτικότερων τεχνολογιών που θα επιτυγχάνουν χαμηλότερες εισροές υλικών και ενέργειας και χαμηλότερες εκροές ρύπων ενώ παράλληλα κρίνεται αναγκαία η άμεση τεχνολογική αντιμετώπιση παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Την ίδια στιγμή, όπως προβλέπεται δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας ώστε να καλυφθούν πρακτικές, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και άλλων πόρων, η αντιρρυπαντική τεχνολογία, η υποκατάσταση τοξικών υλικών, η ανακύκλωση αποβλήτων κ.α, προσφέροντας μια «αναπνοή» στο χρόνιο πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην νεολαία.  Συγκεκριμένα, Η πράσινη ανάπτυξη αναμένεται να αποφέρει 256.000 ως 403.500 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα ως το 2020, 98.500-155.000 εκ των οποίων αφορούν σε “πράσινες” θέσεις πλήρους απασχόλησης στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, της ανακύκλωσης και της γεωργίας, ενώ οι υπόλοιπες είναι έμμεσες θέσεις απασχόλησης, που πυροδοτούνται από τη στροφή στην πράσινη ανάπτυξη σε ευρύτερους τομείς της οικονομίας, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό διεξόδους από την οικονομική κρίση και παράλληλα αποτελεί και τη μόνη δυνατή για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και την υπέρβαση της περιβαλλοντικής κρίσης του πλανήτη μας.

 

Σχόλια