Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα, προκηρύσσει την επιχορήγηση δεκατεσσάρων (14) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών σε εταιρείες – επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο.
Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2015. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2014 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων :

 1. Οικονομικών Επιστημών, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 2. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 3. Νομικής Επιστήμης

 

Οι θέσεις για την πρακτική άσκηση είναι οι εξής:

 

Γενικές προϋποθέσεις επιχορήγησης πρακτικής άσκησης :

 1. Οι υποψήφιοι να είναι ΄Ελληνες την ιθαγένεια ή το γένος.
 2. ΄Αριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο Proficiency ή TOEFL με 80/213/550 μονάδες ή IELTS μεγαλύτερο ή ίσο του 6,5). Η γνώση της Γερμανικής ή της Γαλλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 3. Πτυχίο και Μεταπτυχιακός Τίτλος από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον διεπιστημονικό οργανισμό αναγνώρισης τίτλων ακαδημαικών και πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 4. ΄Αριστη γνώση Η/Υ.
 5. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.

 

Επιπλέον Πληροφορίες :

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2014 τα εξής :

 1. Πλήρες και πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα.
 2. ΄Εκθεση μίας σελίδας στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου. ΄Οσοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτική βαθμολογία μέχρι την ημερομηνία της αίτησής τους, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές τους την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης των ξένων γλωσσών.
 5. Μία συστατική επιστολή στην αγγλική γλώσσα από τον επιβλέποντα καθηγητή στο μεταπτυχιακό.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pa@bodossaki.gr .

 

Διαδικασία επιλογής

Για την επιλογή των εκπαιδευομένων συνιστάται Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Ιδρύματος, της Πρεσβείας του Λουξεμβούργου στην Αθήνα και των ενδιαφερομένων για την απασχόληση εταιρειών – επιχειρήσεων.
Η επιτροπή καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους κατά την κρίση της, προεπιλέγει τους επικρατέστερους για τις θέσεις που θα τοποθετηθούν στις εταιρείες και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο λαμβάνει και την τελική απόφαση.

 

Άλλες πληροφορίες

Οι εταιρείες-οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν προταθεί από την Πρεσβεία του Λουξεμβούργου σε συνεργασία με το Εμπορικό επιμελητήριο του Λουξεμβούργου και δραστηριοποιούνται στο Λουξεμβούργο. Προϋπόθεση, για την από το ΄Ιδρυμα επιχορήγηση της πρακτικής άσκησης, αποτελεί η προηγούμενη υπογραφή σύμβασης άσκησης του εκπαιδευόμενου με την ενδιαφερόμενη για την άσκησή του σ’ αυτή συμμετέχουσα στο πρόγραμμα και έχουσα τη σχετική πρωτοβουλία εταιρεία.

Η επιχορήγηση από το ΄Ιδρυμα έχει εξάμηνη διάρκεια και αποσκοπεί να συμβάλει στην πληρωμή ενοικίου και την αντιμετώπιση δαπανών διαβίωσης του εκπαιδευόμενου και ανέρχεται σε €1.300 το μήνα. Επίσης, το Ίδρυμα, μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο, καλύπτει το κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο, έως του συνολικού ποσού των €250

Η ενδιαφερόμενη για την άσκηση του εκπαιδευόμενου εταιρεία δεν έχει υποχρέωση καταβολής αμοιβής, αλλά παρέχει ασφάλιση υγείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες στο Λουξεμβούργο κανόνες, και θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στην ανεύρεση κατοικίας.

Το ΄Ιδρυμα δεν θα διακόψει την επιχορήγηση, αν η εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καταβάλει επιπλέον ποσό στους εκπαιδευόμενους. Το ΄Ιδρυμα μπορεί να διακόψει την επιχορήγηση σε περίπτωση που η εταιρεία διακόψει την άσκηση του εκπαιδευόμενου για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και σε περίπτωση που την διακόψει ο εκπαιδευόμενος για οποιονδήποτε λόγο.

Αυτονόητες υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων αποτελούν ο σεβασμός στους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η σωστή συμπεριφορά και ο σεβασμός στους κανόνες εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από την εταιρεία. Οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν δικαιώματα σύναψης σύμβασης εργασίας μετά το πέρας της άσκησης, ούτε άλλα εργασιακά δικαιώματα. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος άσκησής τους, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να στείλουν στο ΄Ιδρυμα, με κοινοποίηση στην Πρεσβεία του Λουξεμβούργου, έκθεση περιγράφοντας τις εμπειρίες που αποκόμισαν.

Σχόλια