Μεταπτυχιακές και διδακτορικές υποτροφίες ύψους 1.000 ευρώ!

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται δύο διαγωνισμοί για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων για υποτροφίες άπορων πτυχιούχων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Οι αιτούντες θα κληθούν να υποβάλουν δικαιολογητικά, δεδομένου του όρου της οικονομικπής αδυναμίας και του τόπου καταγωγής. Επιπλέον, εκ των τεσσάρων θέσεων η μία προορίζεται για του καταγόμενους από τη Βλάστη Ν. Κοζάνης και μία για τους καταγόμενους από τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας.

Οι λοιπές δύο υποτροφίες και οι θέσεις υποτροφίας του 1ου διαγωνισμού που απομένουν κενές, πληρούνται με δεύτερο (2ο) διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιείται μεταξύ των καταγόμενων από τη Μακεδονία, στον οποίο δύνανται να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη του Ν. Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας.

Οι ανωτέρω διαγωνισμοί  θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, συγκεκριμένα:

  • Ο 1ος  διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις  7/2/2019, ημέρα Πέμπτη
  • Ο 2ος  διαγωνισμός  θα πραγματοποιηθεί στις  8/2/2019, ημέρα Παρασκευή

Οι  υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού με ανακοίνωση της  Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στους ανωτέρω διαγωνισμούς από τις 20/9/2018, ημέρα Πέμπτη έως και τις 4/1/2019, ημέρα Παρασκευή, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου

2. Αντίγραφο του Πτυχίου του υποψηφίου, με βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

3. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου.

4. Οι υποψήφιοι που κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εξακολουθούν να φοιτούν σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής υποβάλλουν:

i. Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής κατά το ακαδ. έτος 2015-2016, σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο, τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο, καθώς και

ii.Επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης επικυρωμένη επίσης από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο ή από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.).

Β. Οι υποψήφιοι, που κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (και δεν έχουν ήδη τα έγγραφά τους επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από τον οικείο Έλληνα Πρόξενο):

i. Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Πρεσβείες κ.λ.π.) ή φωτοαντίγραφο του ως άνω πρωτοτύπου ή του αντιγράφου αυτού και η Επίσημη μετάφραση της ως άνω βεβαίωσης εγγραφής και φοίτησης από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα καθώς και

ii. Πράξη ακαδημαϊκής αναγνώρισης του αλλοδαπού τίτλου σπουδών από τον αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (ΔΟΑΤΑΠ).

5. Αντίγραφο του τελευταίου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης εκκαθαριστικού σημειώματος. Το εκκαθαριστικό σημείωμα μπορεί να αναζητηθεί και ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος www.gsis.gr.

Σχόλια