Αιτήσεις μέχρι τις 6 Ιουλίου!

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» απευθύνεται

α) σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

β) σε εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές φορέων κατάρτισης

γ) σε στελέχη Πανεπιστημίων και ΤΕΙ,

δ) σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού

ε) σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό, προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και έρευνας καθώς και σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

στ) σε ερευνητές και εργαζόμενους σε ερευνητικά κέντρα,

ζ) σε εργαζόμενους Ιδιωτικών Φορέων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Μ.Κ.Ο. η) σε στελέχη Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ, ΚΟΙΣΠΕ κ.ά.)

θ) σε αναλυτές δημόσιων πολιτικών και δημοσιογράφων σχετικά με τα αντικείμενα και

ι) σε όσους επιθυμούν να απασχοληθούν σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού στα σχετικά αντικείμενα της εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 6 Ιουλίου 2018 σε ειδικό έντυπο το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, ή την ιστοσελίδα του (http://www.des.unipi.gr/wpcontent/uploads/2015/06/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97- %CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE% A4%CE%99%CE%9A%CE%97- %CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf ).

Περισσότερες πληροφορίες: Προκήρυξη

Σχόλια