Δείτε τις προϋποθέσεις!

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης), στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» χορηγεί υποτροφίες 2018.

Οι υποτροφίες 2018 χορηγούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Αμπελιώτη.

Όσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την λήψη μηνιαίας υποτροφίας στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συγκεκριμένα στο εαρινό εξάμηνο, καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση προς το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που βρίσκεται στην διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα, Γραφείο 1.06, 1ος όροφος του Κεντρικού Κτιρίου, κα. Καραμήτσου Ασπασία, προκειμένου να εγγραφούν ως υποψήφιοι για μία από τις τρεις Υποτροφίες 2018 που αντιστοιχούν στο Τμήμα τους, έως και τις 05/07/2018 και ώρα 12:00 μ.μ.

Πάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το τμήμα και ο αριθμός μητρώου του υποψηφίου. Με την κατάθεση του φακέλου ο φοιτητής θα υπογράφει σε σχετική λίστα δηλώνοντας τα ίδια προαναφερόμενα στοιχεία.

Βρείτε και άλλες υποτροφίες εδώ!

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω Πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Αίτηση Υποψηφιότητας,
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
 • Εκκαθαριστικό των γονέων ή εκκαθαριστικό του φοιτητή/φοιτήτριας αν υποβάλει μόνος του φορολογική δήλωση για εισοδήματα της χρήσης 2016,
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία να αναφέρει ότι: α) Δεν λαμβάνουν υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή και β) Τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι ακριβή και αληθή.

Στο τέλος κάθε ημέρας υποβολής, το γραφείο φοιτητικής μέριμνας θα καταθέτει τους κλειστούς φακέλους στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Στο τέλος της περιόδου υποβολής, ο ΕΛΚΕ θα στέλνει στην αρμόδια επιτροπή του κάθε τμήματος τα στοιχεία των αιτούντων φοιτητών για έλεγχο του κριτηρίου της επιτυχούςεξέτασης στο 70% των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Επιτυχής εξέταση των υποψήφιων υποτρόφων στο 70% των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματός τους, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας εξεταστικής περιόδου πριν την υποβολή της αίτησης για υποτροφία.
  2. Οι υποτροφίες θα απονέμονται με βάση το εισόδημα των φοιτητών/φοιτητριών, ξεκινώντας από το χαμηλότερο εισόδημα.
  3. Προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές του 4ου έτους και με φθίνουσα σειρά προς το 1ο έτος φοίτησης.

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω Πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπήςαξιολόγησης κάθε Τμήματος, την οποία η αντίστοιχη Συνέλευση έχει ορίσει. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν- επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.

Καταληκτικά, θα καταρτιστεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Οι υποψήφιοιπου βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις του πίνακα κατάταξης του εκάστοτε Τμήματος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου θα επιλεγούν για την λήψη της υποτροφίας. Σε περίπτωση κωλύματος ενός ή περισσοτέρων από τους επιλεχθέντες υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999.

Ο/η υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφασηαποδοχής-έγκρισης προσωρινού πίνακα κατάταξης), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ως άνωαπόφασης.

Η απόφαση αποδοχής-έγκρισης του τελικού πίνακα κατάταξης κοινοποιείται με την ανάρτηση της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες δύναται να λάβουν υποτροφία έως και δύο (2) εξάμηνα.
 • Φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνουν υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή αποκλείονται από τη διαδικασία.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:

 • Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
 • Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων, υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση από αρμόδιαδιοικητική αρχή.
 • Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Τα μηνιαία τροφεία ορίζονται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι ευρώ (320,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μ. Μαλλίδου, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα, στο τηλ. 210-9549265 και στο e-mail: mmallidou@hua.gr.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (sites.diavgeia.gov.gr/hua), στο site του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (www.hua.gr), και των Τμημάτων αυτού και στο site του ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (www.elke.hua.gr./Νέα/Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις), με ταυτόχρονη ενημέρωση της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ στην ηλεκτρονική διεύθυνση ak.gr.

Σχόλια