Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει δωρεάν μεταπτυχιακά 2018 σε όλη την Ελλάδα!

1.Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Σπουδές στα Μαθηματικά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Σπουδές στα Μαθηματικά» στις κατευθύνσεις:

(α) Θεωρητικά Μαθηματικά

(β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Αιτήσεις έως 26/1

2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες

Οι κατευθύνσεις του ΠΜΣ είναι:

Γενετική, εξελικτική και συγκριτική βιολογία
Φυσιολογία-Τοξικολογία
Δομική και Λειτουργική Βιοχημεία
Μοριακή Βιολογία και Γονιδιωματική
Βιοτεχνολογία Φυτών και Περιβάλλοντος

Κατά τη διάρκεια του διετούς αυτού Προγράμματος, οι φοιτητές θα εμβαθύνουν σε τεχνικές μοριακής βιολογίας, γονιδιωματικής και βιοχημικής ανάλυσης, θα αποκτήσουν κριτική προσέγγιση στην πρωτότυπη βιβλιογραφία, θα εκπονήσουν το δικό τους πρωτότυπο ερευνητικό project και, τέλος, θα συγγράψουν μια ερευνητική πρόταση που θα μπορούσε να αποτελέσει προοίμιο της διδακτορικής τους έρευνας.

Αιτήσεις έως 30/4

3. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί φυσική συνέχεια, αλλά και ουσιαστική διεύρυνση του χαρακτήρα του προπτυχιακού προγράμματος, των εξειδικεύσεων των διδασκόντων, των προκλήσεων και των προτεραιοτήτων της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΙΑΚΑ στοχεύουν στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας στα πεδία της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων με στόχο: α) την ανάπτυξη της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, β) την επαγγελματική ειδίκευση με τρόπο που θα διευκολύνει την απορρόφηση των επιστημόνων από την αγορά εργασίας και γ) την αξιοποίηση των γνώσεων και των διεπιστημονικών μεθόδων στις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης

Αιτήσεις έως 26/1

4. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προσχολική Εκπαίδευση

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών για πρώτη φορά στην ιστορία του διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 2100/ τ.Β΄/31.07.2014) στην «Προσχολική Εκπαίδευση», καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο περιεχόμενο αυτής.

Σκοπός του είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην Προσχολική Εκπαίδευση, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες εφαρμογής της σύγχρονης θεωρίας και πράξης της Προσχολικής Παιδαγωγικής σε διαφοροποιημένα επαγγελματικά περιβάλλοντα που συνιστούν δυναμικές κοινότητες μάθησης.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προσχολική Εκπαίδευση» έχει τις εξής
ειδικεύσεις:

Ειδίκευση 1: Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προσχολικής και
Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης (Σ).

Ειδίκευση 2: Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση (Θ).

Ειδίκευση 3: Γλωσσικός Γραμματισμός και Πολυγραμματισμοί στην Προσχολική
Εκπαίδευση (Γ).

Ειδίκευση 4: Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή (Ψ)

Ειδίκευση 5: Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση (Κ)

Ειδίκευση 6: Τέχνη και Εκπαίδευση (Τ)

Αιτήσεις έως 26/1

5. Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμη Υπολογιστών

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών παρέχει τη δυνατότητα σπουδών στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΜΔΕ (Masters) και Διδακτορικού Διπλώματος ΔΔ (Ph.D).

Tο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στοχεύει στην επέκταση και ενίσχυση των γνώσεων και της κατανόησης στις περιοχές ειδίκευσης του προγράμματος, μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων και μιας ετήσιας μεταπτυχιακής εργασίας. Το πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες να να καλλιεργήσουν οι υποψήφιοι όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να εξελιχθούν σε ερευνητές, επιστήμονες και μηχανικούς της βιομηχανίας που θα αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στην περιοχή τους.

Η στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο Τμήμα και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) υποστηρίζει διαρκώς ένα εξαιρετικό περιβάλλον για διεξαγωγή έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, και συμβάλλει στην προσέλκυση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την από κοινού συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες εκπαίδευσης και έρευνας, και τη διατήρηση ενός μεγάλου εύρους διεθνών συνεργατών σε ακαδημαϊκό και βιομηχανικό επίπεδο.

Αιτήσεις έως 31/3

6. Πανεπιστήμιο Κρήτης: Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος

Το Τμήμα προσφέρει το Π.Μ.Σ. «Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος» με τις κατευθύνσεις: Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία και Προϊστορική Αρχαιολογία.

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή:
α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
β) Διδακτορικού Διπλώματος (έως και το 2009, οπότε θεσμοθετήθηκε το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος)

Διευθύνεται από τριμελή συντονιστική επιτροπή συγκροτούμενη από τον Διευθυντή και δύο μέλη που μετέχουν του Προγράμματος, με επιδίωξη να εκφράζεται η ποικιλία των διαφορετικών κατευθύνσεών του.

Αιτήσεις έως τις 9/2

7. Πανεπιστήμιο Κρήτης: ΠΜΣ Ιστορία της Τέχνης

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή:

α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

β) Διδακτορικού Διπλώματος (έως και το 2009, οπότε θεσμοθετήθηκε το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος)

Αιτήσεις έως τις 9/2

8. Πανεπιστήμιο Κρήτης: ΠΜΣ στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή:

α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και

β) Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) (έως και το 2009, οπότε θεσμοθετήθηκε το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος)

Αιτήσεις έως τις 9/2

9. Πανεπιστήμιο Κρήτης: ΠΜΣ Χημείας

Το Γενικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας προσφέρει υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακή εκπαίδευση κυρίως σε αποφοίτους Τμημάτων Χημείας ή παρεμφερών Σχολών Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών και των Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής. Οι σπουδές οδηγούν στην απόκτηση είτε Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είτε Διδακτορικού Διπλώματος. Οι γενικοί ερευνητικοί τομείς χημείας είναι:

Οργανική Χημεία
Ανόργανη Χημεία
Φυσικοχημείας
Χημείας Περιβαλλοντος και Αναλυτική Χημεία
Βιοχημεία

Αιτήσεις έως τις 26/1

10. Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Περιβάλλον είναι η εκπαίδευση, με έντονο επαγγελματικό προσανατολισμό, νέων επιστημόνων και μηχανικών στις Επιστήμες και τη Μηχανική Περιβάλλοντος (ΕΜΠ) και στις Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος (ΤΕΠΡΟΠ) με στόχο την εξειδίκευσή τους για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων της προστασίας και της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και με τα οικονομικά και νομικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτά.

Αιτήσεις έως τις 26/1

11. Πανεπιστήμιο Κρήτης: Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προιόντων με Βιολογική

Δραστικότητα
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολογικού) ειδικών στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων οι οποίοι θα συμβάλουν στην προαγωγή του νέου, σύγχρονου και ταχύτατα αναπτυσσόμενου αυτού διεπιστημονικού κλάδου και της αντίστοιχης τεχνολογίας στη χώρα μας. Τα άτομα αυτά θα είναι ικανά να στελεχώσουν την αντίστοιχη βιομηχανία καθώς και τους στρατηγικούς τομείς των Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και της Δημόσιας Διοίκησης και να συμβάλλουν με τη σειρά τους στην ανάπτυξη τους.

Αιτήσεις έως τις 26/1

Δες εδώ ΟΛΑ τα διαθέσιμα δωρεάν μεταπτυχιακά και πότε ανοίγουν οι αιτήσεις τους!

Πηγή: e-dimosio.gr

Σχόλια