Μερικά απο τα πιό ποιοτικά Πανεπιστήμια στην Ευρώπη βρίσκονται στην Νορβηγία και μάλιστα χωρίς δίδακτρα!

To Frapress έχει για εσάς όλες τις πληροφορίες!

Εκπαιδευτικό σύστημα:

Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη Νορβηγία, δημόσια και ιδιωτική, περιλαμβάνει 4 Πανεπιστήμια, 6 Ειδικευμένα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, 26 Περιφερειακά Πανεπιστημιακά Κολέγια, 2 Εθνικά Πανεπιστημιακά Κολέγια των Τεχνών και 29 Ιδιωτικά Ινστιτούτα.
Ανώτατη εκπαίδευση προσφέρουν όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα σε ιδρύματα όπως τα Πανεπιστήμια στο Oslo, Tromso, Bergen, Trondheim (NTNU). Τα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα γεωργίας, διοίκησης επιχειρήσεων, μουσικών σπουδών, κτηνιατρικής, αρχιτεκτονικής και σωματικής αγωγής εντάσσονται επίσης σε αυτή την ομάδα ιδρυμάτων. Αυτά τα ιδρύματα προσφέρουν προγράμματα σπουδών και έρευνας για την απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Στην κατηγορία ανώτατης εκπαίδευσης περιλαμβάνεται επίσης το Περιφερειακό Σύστημα Κολεγίων. Τα περιφερειακά πανεπιστημιακά κολέγια υποβοηθούν τα πανεπιστήμια αναλαμβάνοντας την ευθύνη ορισμένων βασικών μαθημάτων σε ορισμένους τομείς σπουδών. Συνήθως είναι δυνατή η απόκτηση πτυχίου βασικών σπουδών μέσω συνδυασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιφερειακού κολεγίου και προγραμμάτων πανεπιστημίου.

Όλα τα Πανεπιστήμια και τα περισσότερα Πανεπιστήμια Ινστιτούτα προσφέρουν προγράμματα πτυχιακών σπουδών στην αγγλική γλώσσα για τους ξένους φοιτητές. Στους ακόλουθους τομείς μπορούν να φοιτήσουν οι ξένοι φοιτητές: α) ενέργεια και κλιματολογία β) ναυτιλιακές επιστήμες γ) τεχνολογία πληροφοριών-επικοινωνιών δ) ανθρωπιστικές επιστήμες ε) δημόσια υγεία στ)διεθνές ναυτιλιακό δίκαιο ζ) νομικές σπουδές η) βελτίωση-ανανέωση δημόσιου τομέα.

Τίτλοι σπουδών:

Το Hogskolekandidat (δίπλωμα κολεγίου) δίνεται με την ολοκλήρωση σπουδών δύο χρόνων. Αυτό το δίπλωμα είναι απαραίτητο για να συνεχίσει κανείς στην απόκτηση πτυχίου Bachelor (βασικό πτυχίο σπουδών). Ο τίτλος αυτός δίνεται από τα Περιφερειακά Κολέγια και αρκετά Ιδιωτικά Ινστιτούτα.

Το Bachelor degree (βασικό πτυχίο σπουδών) απονέμεται από όλα τα Πανεπιστήμια, από τα Ειδικευμένα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, τα Πανεπιστημιακά Κολέγια. Τα Εθνικά Πανεπιστημιακά Κολέγια των Τεχνών δίνουν το αντίστοιχο πτυχίο με την ολοκλήρωση τεσσάρων ετών σπουδές. Η απόκτησή του γίνεται με την ολοκλήρωση σπουδών διάρκειας 3 χρόνων.

Το Master degree (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) απονέμεται από τα Κρατικά Πανεπιστήμια, τα Ειδικευμένα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, αρκετά Πανεπιστημιακά Κολέγια και ορισμένα Ιδιωτικά Ινστιτούτα. Ο κύκλος σπουδών διαρκεί 1½ – 2 χρόνια και ένα μέρος τους περιλαμβάνει ερευνητική εργασία. Σε αρκετά ιδρύματα τα μαθήματα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.

Το Professional oriented degree απονέμεται από τα Περιφερειακά Ινστιτούτα και ορισμένα Ιδιωτικά. Οι σπουδές διαρκούν 4-6 χρόνια και οδηγούν σε επαγγελματικά προσόντα σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό φορέα.

Το Doctorat degree (PhD/διδακτορικός τίτλος σπουδών) μπορεί να τον αποκτήσει κανείς μετά από 3 χρόνια σπουδές αφού έχει ολοκληρώσει σπουδές επιπέδου Master ή ένα πρόγραμμα σπουδών ειδίκευσης (professional degree/programme). Αφορά κυρίως ερευνητικά προγράμματα από όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ορισμένα Περιφερειακά Κολέγια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα.

Επιστημονική έρευνα:

Το Συμβούλιο Έρευνας της Νορβηγίας που ιδρύθηκε το 2002 παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή στην στρατηγική της εθνικής έρευνας της χώρας. Δρα ως κυβερνητικός σύμβουλος προσδιορίζοντας τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες γνώσης και έρευνας και εξασφαλίζει κεφάλαια για τα ανεξάρτητα ερευνητικά προγράμματα και τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνή προγράμματα έρευνας.

* Βασική έρευνα

* Ναυτιλιακή – πετρελαϊκή έρευνα

* Τεχνολογία πληροφοριών – επικοινωνιών

* Ιατρική – φαρμακευτική έρευνα

* Ενεργειακή – κλιματολογική έρευνα

* Βιοτεχνολογία

* Επιστήμη των υλικών

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ακαδημαϊκό έτος:

Το ακαδημαϊκό έτος σπουδών ξεκινά από το δεύτερο 15/μερο του Αυγούστου και ολοκληρώνεται στο πρώτο 15/μερο του Μαΐου και έχει διάρκεια 10 μηνών. Χωρίζεται σε δύο εξάμηνα το πρώτο από μέσα Αυγούστου ως το τέλος Νοεμβρίου και το δεύτερο από μέσα Ιανουαρίου ως μέσα Μαΐου.

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Οι αιτήσεις εισαγωγής πρέπει να υποβάλλονται κατευθείαν στο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η κυριότερη προϋπόθεση εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση είναι το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε κάθε ίδρυμα.

Επειδή υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των φοιτητών στα περισσότερα προγράμματα σπουδών ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και η εισαγωγή τους γίνεται βάσει των βαθμών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο υποψήφιος φοιτητής συμμετέχει σε ειδικές εξετάσεις για να παρακολουθήσει βασικές πτυχιακές σπουδές. Η επαγγελματική εμπειρία συνυπολογίζεται ως προσόν για την εισαγωγή σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Οι υποψήφιοι φοιτητές εκτός από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. που επιθυμούν να παρακολουθήσουν βασικές πτυχιακές σπουδές θα πρέπει να έχουν ένα χρόνο
επιτυχής πανεπιστημιακή φοίτηση στη χώρα προέλευσής τους. Η γνώση της νορβηγικής γλώσσας είναι απαραίτητη για τη φοίτηση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Σε αρκετά περιφερειακά πανεπιστημιακά κολέγια πραγματοποιούνται προγράμματα εκμάθησης γλώσσας διάρκειας 1 χρόνου. Αρκετά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα.

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Δίδακτρα:

Οι δαπάνες της ανώτατης εκπαίδευσης καλύπτονται από το κράτος και οι σπουδές είναι δωρεάν. Υπάρχουν επίσης ορισμένα Ιδιωτικά Κολέγια τα οποία χρεώνουν δίδακτρα, ιδιαίτερα στις επιστήμες οικονομικής και τεχνικής κατεύθυνσης.

Κόστος διαμονής:

Τα προσωπικά έξοδα κάθε φοιτητή είναι αρκετά δύσκολο να υπολογισθούν διότι εξαρτώνται από τον τρόπο διαμονής του. Στη Νορβηγία υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός δωματίων στις φοιτητικές εστίες για τους ξένους φοιτητές. Μπορούν να νοικιάσουν διαμέρισμα δύο ή τρεις φοιτητές μαζί, για να μοιρασθούν τα έξοδα.

Το κόστος ζωής δεν είναι υψηλό στη Νορβηγία, εάν είναι μετρημένα τα έξοδα του φοιτητή.

Χρηματοδοτήσεις-υποτροφίες:

Το Norad Fellowship πρόγραμμα εξασφαλίζει υποτροφίες για φοιτητές από άλλα κράτη για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.

Κάθε χρόνο τα Πανεπιστήμια και τα Πανεπιστημιακά Κολέγια στη Νορβηγία παρέχουν υποτροφίες για τους σπουδαστές από ξένες χώρες σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα (“quota programs”). Για να μάθει κανείς ποια πανεπιστημιακά ιδρύματα και ποια προγράμματα σπουδών περιλαμβάνει πρέπει να επικοινωνήσει με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν σπουδές μεταπτυχιακού, διδακτορικού επιπέδου και professional degree.

Ιατρική μέριμνα:

Οι υποψήφιοι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών στην Νορβηγία θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με την Δημόσια Υπηρεσία Υγείας, ταυτόχρονα με την εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους. Οι φοιτητές από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να έχουν ιατρική ασφάλιση από Δημόσια Υπηρεσία Υγείας ή Ιδιωτική Ασφάλιση. Θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί το έντυπο Ε111 ή Ε128 το οποίο θα προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία για έχουν την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Υπηρεσίες για φοιτητές:

• Norwegian Council for Higher Education: www.siu.no

• NOKUT-Norwegian Agency for Quality Assurance in Education:www.nokut.no

• Research Council of Norway: www.forskingsradet.nowww.nordenedu.net, www.odin.dep.no/ufd

 

Πηγή: Uniplanet

Σχόλια