Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Ε.Μ.Π)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 οργανώθηκε και λειτουργεί στο Ε.Μ.Π., Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο

«Προστασία Μνημείων» με τις εξής κατευθύνσεις:

(α). Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

(β). Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης.

Το πρόγραμμα οργανώνεται από την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με την συνεργασία των Σχολών Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

του Ε.Μ.Π..

Την (α) κατεύθυνση συντονίζει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και την (β) η Σχολή Χημικών Μηχανικών.

 

Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν στην (α) κατεύθυνση «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων».

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών που το διοργανώνουν. Η Ε.Δ.Ε. είναι αρμόδια για την διοίκηση και διαχείριση του ΔΠΜΣ, την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.), την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών και γενικά για την παρακολούθηση, το συντονισμό, την υποστήριξη και τον έλεγχο λειτουργίας του.
Στο ΔΠΜΣ «Προστασία Μνημείων», γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην (α) κατεύθυνση, οι:

O Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, κατά προτεραιότητα

O Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Αρχαιολογικών και Ιστορικών Σχολών

O Απόφοιτοι λοιπών Σχολών Α.Ε.Ι. της χώρας, θετικής κυρίως κατεύθυνσης.

O Απόφοιτοι Σχολών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, των παραπάνω κατηγοριών , με σπουδές νόμιμα αναγνωρισμένες ως ισότιμες ελληνικών Α.Ε.Ι., με πτυχίο επιπέδου M.Sc. ή M.Eng. ή άλλου ισοδύναμου τίτλου.

O Τελειόφοιτοι των παραπάνω κατηγοριών Α.Ε.Ι., εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του Δ.Π.Μ.Σ.

O Απόφοιτοι άλλων Σχολών και Τμημάτων με τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω .

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Μ.Φ

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από προκήρυξη και επιλογή, για ΜΔΕ οι απόφοιτοι που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

 

Οι υποψήφιοι Μ.Φ. υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Αίτηση προς την Ε.Δ.Ε. του προγράμματος η οποία κατατίθεται στην Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων.

(2) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται.

(3) Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

(4) Βιογραφικό σημείωμα.

(5) Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

(6) Δύο συστατικές επιστολές.

(7) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

(8) Μία πρόσφατη φωτογραφία.

 

Κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται, οι καταρχήν αποδεκτοί  υποψήφιοι καλούνται να μετάσχουν σε 3ωρη γραπτή εξέταση όπου θα αναπτύξουν τους λόγους για τους οποίους ζητούν την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και θα τους ζητηθεί να απαντήσουν σε θέματα οικοδομικής ιστορικών κατασκευών και ιστορίας αρχιτεκτονικής, θεωρίας, κριτικής και τεχνικής της προστασίας των μνημείων (ανάλογα με την κάθε ειδικότητα).

Στη συνέχεια οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις, καλούνται σε συνέντευξη στην οποία προσκομίζουν φάκελο με ενδεικτικά στοιχεία εργασιών τους θεωρητικών, σχεδιασμένων και εφαρμοσμένων

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Μ.Φ

 

O  Γενική προϋπόθεση εγγραφής των Μ.Φ για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι η κατοχή γνώσης ενός ελάχιστου επιστημονικού υπόβαθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε., περιέχει δε ένα σύνολο προαπαιτούμενων Προπτυχιακών Μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τις θεμελιώδεις γνώσεις στο ευρύτερο διεπιστημονικό αντικείμενο των Σχολών που οργανώνουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και χορηγούν το ΜΔΕ.

O  Τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υπόβαθρου καλύπτονται είτε με τα αναλυτικά περιεχόμενα των προηγούμενων σπουδών και υπόμνημα σταδιοδρομίας του Μ.Φ., είτε με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε μαθήματα των πενταετούς διάρκειας σπουδών του Ε.Μ.Π., που καθορίζει η Ε.Δ.Ε..

Ως συμπληρωματικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω:

O  Ο γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου.

O Η συναφής με το πρόγραμμα επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα και το αρχιτεκτονικό έργο.

O Η ικανότητα του υποψηφίου όπως προκύπτει από τις συστατικές επιστολές.

O Οι βασικές γνώσεις γραμμικού σχεδίου για όσους δεν είναι Αρχιτέκτονες.

O Η γνώση ξένων γλωσσών.

O Οι συστατικές επιστολές

O Εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

Η Ε.Δ.Ε. καθορίζει με απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω κριτηρίων. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται με βάση την εκάστοτε Υπουργική Απόφαση. Η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται από την Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφασή της.
Οι ενδιαφερόμενοι για το ΔΠΜΣ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μετά από προκήρυξη η οποία γίνεται κάθε δύο χρόνια, μετά από την σχετική αναγγελία στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του προγράμματος, η οποία γίνεται εγκαίρως με ευθύνη της Επιστημονικής Γραμματείας του Προγράμματος.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Η Επιστημονική Γραμματεία του Προγράμματος λειτουργεί καθημερινά 11:00’ με 13:00’ για την εξυπηρέτηση των Μ.Φ. και απαρτίζεται από τις Μ.Μπαλοδήμου MSc Αρχιτέκτονα Μηχ. για την Α΄Kατεύθυνση (Πολυτεχνείο Πατησίων) και την Α.Λαμπροπούλου για την Β΄Κατεύθυνση (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου)
Η εξειδικευμένη βιβλιοθήκη στεγάζεται στο σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής και είναι ανοικτή καθημερινά 09:00΄με 14:00΄
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιστημονική Γραμματεία της Α’ Κατεύθυνσης στα

τηλ: 2107723931

φαξ: 2107724325

Email: promni@arch.ntua.gr

Σελίδα Μεταπτυχιακού http://courses.arch.ntua.gr/View.aspx?i=112770

 

 

  • Μεταπτυχιακό Νομικών Διεθνών Σπουδών ( Ε.Κ.Π.Α.)

 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Διεθνούς Δικαίου του τμήματος Νομικής του ΕΚΠΑ απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών σχολών που ενδιαφέρονται να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στους τομείς του Δημοσίου Διεθνούς, Ευρωπαϊκού ή Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου.

Οι κατευθύνσεις του συγκεκριμένου ΠΜΣ είναι οι 3 που προαναφέρθηκαν :

  • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
  • Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο

Χρονική Διάρκεια: 3 εξάμηνα εκ των οποίων τα δύο είναι διδακτικά ενώ το τρίτο συνδυάζει παράλληλη παρακολούθηση σεμιναριακών μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα του μεταπτυχιακού δείτε εδώ ενώ για πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις, ημερομηνίες εξετάσεων, ύλη απευθυνθείτε στον τομέα Διεθνών Σπουδών του τμήματος.

 

Σχόλια