Σουηδία: Η εγγύηση στην Εκπαίδευση!   Όλες οι πληροφορίες για σπουδές στη Σουηδία εδώ:

Εκπαιδευτικό σύστημα:

Το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Σουηδίας διαμορφώθηκε με νόμο που ισχύει από το1993. Βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν ελευθερία στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα μαθήματα και τα προγράμματα σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αυτό εξασφαλίζει στους φοιτητές τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαμόρφωση του επιπέδου μόρφωσης και εκπαίδευσής τους. Η κυβέρνηση ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διάφορες βιομηχανίες, επιχειρήσεις του πολιτιστικού και δημόσιου τομέα.

Στη Σουηδία, η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά κολέγια. Τα πανεπιστήμια είναι τα μόνα ιδρύματα που προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Licentiale Doctorate (PhD) και έρευνα. Οι βασικές πτυχιακές σπουδές είναι ισότιμες και στους δύο τύπους ιδρυμάτων. Υπάρχουν 33 κρατικά πανεπιστήμια – πανεπιστημιακά κολλέγια σε ολόκληρη τη χώρα και επιπλέον 26 πανεπιστημιακά κολλέγια επιστημών στον τομέα υγείας.

Τίτλοι σπουδών:

Στη Σουηδία το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης προσφέρει προγράμματα σπουδών που οδηγούν στους ακόλουθους τίτλους σπουδών:

Högskoleexamen (University Diploma) που απονέμεται από τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά κολλέγια με την ολοκλήρωση 2 χρόνων σπουδών όπου ο φοιτητής αποκτά γνώσεις επαγγελματικής ειδίκευσης σε ένα συγκεκριμένο τομέα σπουδών

Kandidatexamen (Bachelor’s degree) αποτελεί τον τίτλο βασικών πτυχιακών σπουδών που διαρκούν 3 χρόνια τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στα πανεπιστημιακά κολλέγια.

Στο επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών (Master’s degree) υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες σπουδών οι οποίες διαρκούν 1-11/2 χρόνια:

Magisterexamen med dmnesbredd είναι μια επιλογή για τους φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις ακαδημαϊκές σπουδές τους σε ένα διαφορετικό τομέα σπουδών από αυτόν του βασικού πτυχίου τους.

Magisterexamen med ämnesdjup όπου δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να στηριχτούν στις βασικές πτυχιακές γνώσεις τους και να εμβαθύνουν, να ειδικευθούν σε ένα συγκεκριμένο πεδίο των σπουδών τους.

Vrkesexamen (Professional degree). Υπάρχουν 50 επαγγελματικά διπλώματα τα οποία χορηγούνται εφόσον έχουν ολοκληρωθεί προγράμματα σπουδών διαφορετικής διάρκειας. Εάν ο φοιτητής έχει αποκτήσει βασικό τίτλο σπουδών (Bachelor’s degree) τότε για την απόκτησή του απαιτούνται επιπλέον 2 χρόνια σπουδών. Επιπλέον μπορεί κάποιος υποψήφιος φοιτητής να αποκτήσει το professional degree με την ολοκλήρωση 51/2 χρόνια σπουδές. Αυτός ο τίτλος σπουδών απονέμεται σε τομείς που αφορούν κυρίως επαγγέλματα που συνδέονται με το νόμο, την κοινωνική εργασία, την τέχνη, την ιατρική, την εκπαίδευση, την μηχανική, την γεωργία και δασοπονία.

Licenciatexamen (Licentiate degree) που απονέμεται μετά την απόκτηση Master’s degree και οι σπουδές περιλαμβάνουν διδασκαλία και έρευνα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης. Για την απόκτησή του απαιτούνται 2 χρόνια σπουδών.

Högskoleexamen (Doctorate or PhD) που μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές. Οι σπουδές αυτές περιλαμβάνουν εργαστηριακή έρευνα, τη συγγραφή πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας και διαρκούν 4 χρόνια.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ακαδημαϊκό έτος:

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα. Το πρώτο εξάμηνο διαρκεί συνήθως από τα μέσα ή το τέλος Αυγούστου έως τα μέσα Ιανουαρίου και το δεύτερο εξάμηνο διαρκεί από τα μέσα Ιανουαρίου έως τις αρχές Ιουνίου.

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Για την εισαγωγή στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και να πληροί τις ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που απαιτούν από τους υποψήφιους τα ιδρύματα. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν κυρίως ειδικές γνώσεις συναφείς με το πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσουν στα πανεπιστήμια ή στα πανεπιστημιακά κολέγια . Η ευθύνη για την εισαγωγή και την επιλογή των φοιτητών ανήκει στα ίδια τα ιδρύματα τα οποία αποφασίζουν ποια κριτήρια επιλογής θα ισχύουν για την εισαγωγή στις σχολές τους. Οι αιτήσεις εισαγωγής των υποψήφιων φοιτητών κατατίθενται στο Εθνικό Κέντρο Εισαγωγής στην Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση (National Admissions Office for Higher Education) το οποίο έχει τη συνολική ευθύνη για την διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων που πραγματοποιούν τα ιδρύματα δύο φορές το χρόνο.

Για την παρακολούθηση βασικών πτυχιακών σπουδών οι φοιτητές πρέπει να έχουν πτυχίο επάρκειας στην σουηδική γλώσσα ή να επιτύχουν στην εθνική εξέταση πιστοποίησης γλώσσας TISUS (Test in Swedish for University Studies).

Αρκετά πανεπιστήμια προσφέρουν προπαρασκευαστικά μαθήματα εκμάθησης της σουηδικής γλώσσας και τη διαδικασία εξετάσεων TISUS. Για όσους παρακολουθήσουν βασικές σπουδές και μεταπτυχιακές σπουδές που διδάσκονται στα αγγλικά απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις εισαγωγής για το χειμερινό εξάμηνο γίνονται από τον Φεβρουάριο έως 15 Απριλίου και για το εαρινό εξάμηνο από τον Αύγουστο έως 15 Οκτωβρίου.

Για τους φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή σπουδές ερευνητικού επιπέδου οι αιτήσεις εισαγωγής κατατίθενται απευθείας στο ίδρυμα της επιλογής τους.

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Δίδακτρα:

Η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Σουηδία είναι χρηματοδοτούμενη από το κράτος και δεν υπάρχουν δίδακτρα στα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά κολλέγια. Οι φοιτητές υποχρεούνται να πληρώσουν το ποσό 15-40 € για την εγγραφή μέλους της φοιτητικής ένωσης. Επίσης αγοράζουν τα

βιβλία σπουδών τους καθώς τα αντίγραφα των βιβλιοθηκών δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Χρειάζεται να ξοδέψει 75 € περίπου το μήνα για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Αρκετές φοιτητικές ενώσεις οργανώνουν την διαδικασία αγοράς των βιβλίων σε ομαδικό επίπεδο ώστε να είναι αρκετά προσιτή η τιμή πώλησής τους.

Κόστος διαμονής:

Η δυνατότητα διαμονής των φοιτητών διαφέρει σημαντικά από τόπο σε τόπο φοίτησης. Συνήθως υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία στις μικρές πόλεις, ενώ η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη στις μεγάλες πόλεις όπως Stockholm. Göteborg και στις πόλεις που δέχονται αρκετούς ξένους φοιτητές όπως η Lund και Uppsala. Συχνά ο αριθμός των φοιτητών ξεπερνά τον αριθμό των δωματίων που διαθέτουν τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά κολέγια. Η φοιτητική ένωση του κάθε ιδρύματος βοηθά τους φοιτητές στην εύρεση χώρου διαμονής. Υπάρχουν επίσης εταιρείες και οργανώσεις που εξασφαλίζουν την εύρεση φοιτητικής κατοικίας στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν οι υποψήφιοι ξένοι φοιτητές. Μέσω αυτών των φορέων οι φοιτητές βρίσκουν διαμερίσματα ή δωμάτια για διαμονή όπου η τιμή ενοικίασης είναι πιο φτηνή από τα άλλα διαμερίσματα. Επίσης δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να συνυπάρχουν και να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες μεταξύ τους ενώ συνήθως βρίσκονται κοντά στα ιδρύματα σπουδών τους. Αρκετοί φοιτητές μπορούν να μείνουν στις φοιτητικές εστίες που διαθέτει το ίδρυμα των σπουδών τους αλλά είναι αρκετά δύσκολο να βρουν διαθέσιμο δωμάτιο . Τα έξοδα κυμαίνονται από 200-400 € ανάλογα τον τόπο και το είδος διαμονής που θα επιλέγει ο φοιτητής. Τα συνολικά μηνιαία έξοδα υπολογίζονται περίπου 600-800 €.

Χρηματοδότηση-υποτροφίες:

Το Σουηδικό Ινστιτούτο (Swedish Institute) ένας Κυβερνητικός φορέας απονέμει κάθε χρόνο περίπου 500 υποτροφίες σε φοιτητές και ερευνητές που έρχονται στη Σουηδία να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο και έρευνα. Υπάρχουν αρκετά είδη υποτροφιών από το Swedish Institute(SI).

Άδεια παραμονής:

Κάθε ξένος φοιτητής χρειάζεται άδεια παραμονής για να φοιτήσει στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στη Σουηδία. Οι φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται άδεια παραμονής εάν μείνουν στη Σουηδία χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 3 μήνες. Φοιτητές άλλων εθνικοτήτων χρειάζονται την άδεια παραμονής πριν εισέλθουν στη χώρα. Για πληροφορίες και για τη χορήγηση της άδειας πρέπει να έρθουν σε επαφή με την πρεσβεία στη χώρα καταγωγής τους ή το Σουηδικό Γραφείο Μετανάστευσης.

Κάθε φοιτητής που σπουδάζει σε πανεπιστήμιο ή πανεπιστημιακό κολλέγιο μπορεί να εργασθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του χωρίς άδεια εργασίας.

Ιατρική μέριμνα:

Πριν την άφιξή του στη Σουηδία κάθε υποψήφιος ξένος φοιτητής χρειάζεται να εξασφαλίζει πιστοποιητικό κάλυψης ιατρικής ασφάλισης.

Για τους φοιτητές πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχονται υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης εάν είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο δημόσιο σύστημα υγείας στην χώρα προέλευσής τους όπου πρέπει να εκδώσουν στο φοιτητή το έντυπο Ε128. Αυτό το έντυπο είναι για τους φοιτητές και πρέπει να το προσκομίσουν για να έχουν ιατρική περίθαλψη στη Σουηδία. Όσοι φοιτητές δεν έχουν κρατική ιατρική ασφάλιση είναι υποχρεωμένοι να έχουν ιδιωτική διότι η ιατρική μέριμνα στη Σουηδία είναι αρκετά ακριβή χωρίς κάποια ασφάλιση.

Για κάθε βοήθεια ο φοιτητής μπορεί να απευθυνθεί στο Κέντρο Υγείας Φοιτητών του ιδρύματος των σπουδών τους ή στο τοπικό κέντρο υγείας.

Λίστα Πανεπιστημίων Σουηδίας

 • Uppsala University in Uppsala (1477)
 • Helsinki University in Åbo (1640-1809) and Helsinki (1809-)
 • Lund University in Lund (1666)
 • Göteborg University in Gothenburg (1954)
 • Stockholm University in Stockholm (1960)
 • Umeå University in Umeå (1965)
 • Linköping University in Linköping (1975)
 • Karolinska Institutet in Stockholm
 • Royal Institute of Technology in Stockholm
 • Luleå University of Technology in Luleå (1997)
 • Karlstad University in Karlstad (1999)
 • Växjö University in Växjö (1999)
 • Örebro University in Örebro (1999)
 • Mid Sweden University in Östersund, Sundsvall, Härnösand and Örnsköldsvik (2005)
 • Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala and several other locations all over Sweden (1977)

Ανεξάρτητα ιδρύματα

 • Chalmers University of Technology in Göteborg (independent)
 • Stockholm School of Economics in Stockholm (independent)

Πανεπιστήμια  & Κολέγια που απονέμουν Διδακτορικά

 • Blekinge Institute of Technology in Karlskrona, Ronneby and Karlshamn: Engineering
 • University College of Jönköping in Jönköping: the Social sciences and the Humanities and Arts (independent)
 • University College of Kalmar in Kalmar: the Natural sciences
 • Mälardalen University College in Västerås and Eskilstuna: Engineering
 • Royal Institute of Technology in Stockholm: Engineering
 • Stockholm School of Economics : Business and Economics
 • University College of Malmö in Malmö: Medicine
 • Stockholm School of Economics in Stockholm
 • Södertörn University College in Huddinge
 • Stockholm Institute of Education in Stockholm
 • Stockholm University College of Physical Education and Sports in Stockholm
 • University College of Borås in Borås
 • University College of Dalarna in Falun and Borlänge
 • University College of Gävle in Gävle
 • University College of Gotland in Visby
 • University College of Halmstad in Halmstad
 • University College of Kristianstad in Kristianstad
 • University College of Skövde in Skövde
 • University West in Trollhättan, Uddevalla and Vänersborg
 • HDK – School of Design and Crafts at Gothenburg University in Gothenburg
 • Dramatiska Institutet – University College of Film, Radio, Television and Theatre in Stockholm
 • Konstfack – University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm
 • National Academy of Mime and Acting in Stockholm
 • Operahögskolan – University College of Opera in Stockholm
 • GOArt – Göteborg Organ Art Center in Gothenburg
 • School of Photography and Film at Gothenburg University in Gothenburg
 • Royal College of Music in Stockholm
 • Royal University College of Fine Arts in Stockholm
 • University College of Dance in Stockholm
 • Valand School of Fine Arts in Gothenburg

Tα Πανεπιστήμια του Karlstad, Luleå and Örebro και τα Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Malmö έχουν τις δικές τους Ακαδημίες  Μουσικής. Το Valand School of Fine Arts προσφέρει σπουδές Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών( Fine and Applied Arts), Σχεδίου &Γραφικών Τεχνών( the School of Design and Crafts),  Σπουδές θεάτρου και Όπερας (the School of Theatre and Opera), Σπουδές Μουσικής και Μουσικολογίας (the School of Music and Musicology) και Σπουδές Φωτογραφίας & Φίλμ( the School of Photography and Film). Τα  Πανεπιστήμια Ιατρικής & Πανεπιστημιακές Κλινικές Medical Schools and University Hospitals συνήθως έχουν  και τμήματα Νοσηλευτικής , Φυσιοθεραπείας και άλλων τμημάτων που έχουν σχέση με τα Επαγγέλματα Υγείας.

Τα Πανεπιστήμια της Ιατρικής είναι τα  ακόλουθα :

 • The Sahlgrenska Academy at Göteborg University and Sahlgrenska University Hospital
 • Karolinska Institutet at Karolinska University Hospital
 • The Faculty of Health Sciences at Linköping University and Linköping University Hospital
 • The Faculty of Medicine at Lund University and the university hospitals of Lund and Malmö
 • The Faculty of Medicine at Umeå University and Norrland’s University Hospital
 • The Faculty of Medicine at Uppsala University and Uppsala University Hospital

 

Υπηρεσίες για φοιτητές:

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Σουηδίας, Βασ. Κωνσταντίνου 7, Αθήνα, Τηλ.:7266100.

• Ministry of education and Science: www.regeringen.se

• National Agency for Higher Education: www.hsv.se

• Nordic Association of Universities: www.suhf.se

Department for Research Cooperation (SAREC): www.sida.se

Σχόλια