Αιτήσεις μέχρι τις 16 Ιουλίου 2018!

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα γνωστικά αντικείμενα της Πολιτικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ύστερα από φοίτηση τεσσάρων εξαμήνων.

Στο ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να στείλουν ταχυδρομικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 έως την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία

Θεμιστοκλέους 6, 2ος ορ., γρ. 1

106 78 Αθήνα

Εναλλακτικά, μπορούν να τα υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στις ώρες και μέρες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://www.pss.pspa.uoa.gr).

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά  δεν κατατεθούν μαζί με την αίτηση υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν στον φάκελο μετά την αρχική κατάθεση / αποστολή,  αν  ο/η υποψήφιος/ια τα προσκομίσει στη γραμματεία του ΠΜΣ την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες: Προκήρυξη

Σχόλια