Για απασχόλη στις Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε φοιτητών/τριών για τους θερινούς μήνες Ιουλίου-Αυγούστου 2018.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας αφορούν φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2018. Το οικονομικό βοήθημα για κάθε φοιτητή/τρια ανέρχεται μηνιαία στο ποσό των 456,60 € και η εργοδοτική εισφορά για ασφάλιση ατυχήματος σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης θα βαρύνει την Εταιρεία.

Η σχετική Ανακοίνωση για την απασχόληση των φοιτητών/τριών θα αναρτηθεί στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (www.evdap.gr).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριών υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400), η επιλογή θα γίνει μετά από ηλεκτρονικής κλήρωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου, παρουσία τριμελούς Επιτροπής.

Στην κλήρωση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής

  • οι επιλεγέντες το έτος 2017 και
  • θα επιλεγούν και πενήντα (50) επιλαχόντες.

Σχόλια