Ένα νέο μεταπτυχιακό ανακοίνωσε η Ανώτερη Σχολή Καλών Τεχνών στη Θεωρία & Ιστορία της Τέχνης δωρεάν!

Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ) της ΑΣΚΤ ανακοινώνει τη λειτουργία, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης” (ΜΕΘΙΣΤΕ) το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για παρακολούθηση του προγράμματος για το νέο μεταπτυχιακό για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επί της αποδοχής των υποψηφιοτήτων που προέρχονται από Τμήματα με γνωστικό αντικείμενο μη συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, αποφαίνεται η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων συνεκτιμώντας συνολικά τα προσόντα του υποψηφίου. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για παρακολούθηση του Προγράμματος.

Αριθμός εισακτέων: Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15).

Διάρκεια: Τέσσερα (4) εξάμηνα

Δίδακτρα: Το μεταπτυχιακό δεν έχει δίδακτρα

Εισαγωγή φοιτητών: Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών και συνέντευξη επιλογής. Ο πίνακας των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί το αργότερο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2016. Οι εγγραφές των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του 2016.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
έως 29 Φεβρουαρίου 2016

Το πρόγραμμα σπουδών

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συγκέντρωση 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσα από τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών. Το σύνολο των 120 Πιστωτικών Μονάδων κατανέμεται ως εξής:

Τριάντα (30) στο πρώτο εξάμηνο, τριάντα (30) στο δεύτερο εξάμηνο, τριάντα (30) στο τρίτο εξάμηνο και τριάντα (30) στο τέταρτο εξάμηνο στο οποίο εκπονείται η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελείται από σεμιναριακά μαθήματα. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η ελληνική.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ κατά τα ανωτέρω ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος:

 1. να συμμετάσχει επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα συνολικά κατά τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα σπουδών, ήτοι σε τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών
 2. να συντάξει, να παραδώσει και να παρουσιάσει προφορικά και δημοσίως μια διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία (30 ECTS)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο πρώτο εξάμηνο δηλώνονται τρία (3) μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά:

 1. i) ένα (1) μάθημα με τίτλο «Μεθοδολογία έρευνας» (10 ECTS),
 2. ii) ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής» (10 ECTS ECTS),

iii) ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες», υποπεριοχή «Φιλοσοφία της Τέχνης» (10 ECTS).

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο δεύτερο εξάμηνο δηλώνονται τρία (3) μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά:

 1. i) δύο (2) μαθήματα από την περιοχή «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής» (10 ECTS το καθένα) εκ των οποίων το ένα υποχρεωτικά από την υποπεριοχή «Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής»,
 2. ii) ένα (1) μάθημα από την περιοχή «Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες», υποπεριοχή «Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (10 ECTS).

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο τρίτο εξάμηνο δηλώνονται τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής (10 ECTS το καθένα), τα οποία μπορούν να ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις δύο γνωστικές περιοχές του ΠΜΣ «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής» (ΙΘΕΑ) και «Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (ΦΙΑΕ).

 Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των μαθημάτων:

 • Μεθοδολογία έρευνας  10 ECTS
 • Το Μοντέρνο Κίνημα της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη: τεκμηρίωση, φιλολογία και ιστορία της κριτικής ΙΘΕΑ 10 ECTS
 • Διαμόρφωση και εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των μουσείων ΙΘΕΑ 10 ECTS
 • Η σύγχρονη τέχνη και ο όψιμος μεταπόλεμος ΙΘΕΑ 10 ECTS
 • Η τέχνη στην Ελλάδα τη μεταπολεμική περίοδο ΙΘΕΑ 10 ECTS
 • Τέχνη και όραση: Μεθοδολογίες της ιστορίας της τέχνης ΙΘΕΑ 10 ECTS
 • Καλλιτεχνικοί θεσμοί και η ιστορία της τέχνης: το Salon ΙΘΕΑ 10 ECTS
 • Βυζάντιο: τέχνη και πολιτισμός ΙΘΕΑ 10 ECTS
 • Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στην τέχνη του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα ΙΘΕΑ 10 ECTS
 • Αναγέννηση και Μπαρόκ ΙΘΕΑ 10 ECTS
 • Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις στη ζωγραφική του 17ου αιώνα ΙΘΕΑ 10 ECTS
 • Ζητήματα νεοελληνικής τέχνης ΙΘΕΑ 10 ECTS
 • Τεχνολογίες του βλέμματος στο δυτικό κόσμο (18ος−20ος αιώνας) ΙΘΕΑ 10 ECTS
 • Ζητήματα ιστορίας και θεωρίας της φωτογραφίας (δεκαετία του 1960−σήμερα) ΙΘΕΑ 10 ECTS
 • Ζητήματα αρχαίας τέχνης ΙΘΕΑ 10 ECTS
 • Οι αισθήσεις στην αισθητική ΦΙΑΕ 10 ECTS
 • Τέχνη και φύση ΦΙΑΕ 10 ECTS
 • Το υψηλό και το ανοίκειο στην αισθητική, στη λογοτεχνία και στις εικαστικές τέχνες ΦΙΑΕ 10 ECTS
 • Το ζήτημα της καλλιτεχνικής έκφρασης ΦΙΑΕ 10 ECTS
 • Η μαθητεία της τέχνης ΦΙΑΕ 10 ECTS
 • Τέχνες και ιστορία ΦΙΑΕ 10 ECTS
 • Ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας στην ιστορία ΦΙΑΕ 10 ECTS
 • Συγκριτικές προσεγγίσεις τέχνης και λογοτεχνίας 1 ΦΙΑΕ 10 ECTS
 • Συγκριτικές προσεγγίσεις τέχνης και λογοτεχνίας 2 ΦΙΑΕ 10 ECTS
 • Τέχνη, δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα ΦΙΑΕ 10 ECTS

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Διαβάστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  στην αναλυτική προκήρυξη.

Πηγή

Σχόλια