Νέο μεταπτυχιακό από το ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με θέμα “Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις” ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα συνδιοργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (Msc in Criminal Law and Addictions) με δύο κατευθύνσεις:

  1. Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων και 
    2. Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.

Η υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει και με τη συμβολή της υλικοτεχνικής υποδομής και του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

Αντικείμενο – Σκοπός 

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., το οποίο λειτουργεί τόσο στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Νομικής του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας όσο και σε αυτές του ΚΕΘΕΑ, είναι η μελέτη και η έρευνα αφ’ ενός μεν του νομικού πλαισίου που αφορά στις εξαρτήσεις, αφ’ ετέρου δε των πολιτικών πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε δύο (2) επιμέρους κατευθύνσεις.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Πιο συγκεκριμένα:
α. σκοπός της πρώτης κατεύθυνσης: «Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων» του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και προετοιμάσει δικηγόρους για τον χειρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις τόσο στο στάδιο της προδικασίας και της κύριας διαδικασίας όσο και σε εκείνο της έκτισης των ποινών, να τους προσφέρει εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τα κέντρα θεραπείας, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις προϋποθέσεις αποδοχής εξαρτημένων ατόμων σε αυτά, ώστε να μπορούν να παρέχουν σχετικές συμβουλές στους πελάτες τους, να παρέχει ειδικές γνώσεις σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των θεραπευτικών αγωγών και τις δυνατότητες εξασφάλισης δωρεάν θεραπείας.

β. σκοπός της δεύτερης κατεύθυνσης: «Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων» είναι να εκπαιδεύσει και προετοιμάσει τους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες για να μπορέσουν να αναλάβουν θέσεις ως σύμβουλοι αντιμετώπισης εξαρτήσεων, σύμβουλοι για διαταραχές συμπεριφοράς, κλινικοί θεραπευτές, σχολικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι για ειδικές ομάδες πληθυσμού (λ.χ. φυλακισμένοι) ή μέλη του προσωπικού πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για την υποστήριξη των φοιτητών

Χρονική Διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Αριθμός εισακτέων:

O αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/ριων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70) ανά έτος.

Δίδακτρα:

Tα δίδακτρα και οι προϋποθέσεις εισαγωγής θα καθορίζονται στην προκήρυξη που θα εκδοθεί.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού έχει ήδη ανακοινωθεί.

Πηγή

Σχόλια