Est-ce que je peux poser une question ?

Bien sûr.

Η συνέχεια είναι ασήμαντη, σημασία έχει ότι έμαθα για εσάς πληροφορίες για την ακαδημαική κοινότητα της Γαλλίας βρε τυχερούλια. Έχουμε και λέμε:

Η Γαλλία μπορεί να γίνει για εσάς ένας μαγικός φοιτητικός προορισμός! Με τα δίδακτρα να κυμαίνονται ανάμεσα στα 300-600 ευρώ/έτος.

Εκπαιδευτικό σύστημα:

Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαμβάνει ένα πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπου η οργάνωσή τους και οι ισχύουσες διαδικασίες πρόσβασης ποικίλουν ανάλογα με τη φύση των ιδρυμάτων και τους στόχους των προγραμμάτων που προσφέρονται. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Τα Πανεπιστήμια όπου υπάγονται και τα Πανεπιστημιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα (IUT) τα οποία προσφέρουν ακαδημαϊκή, τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση σε όλους τους τομείς των γνώσεων προετοιμάζοντας τους φοιτητές για καριέρα στην έρευνα και τις εφαρμογές της (Universities) ή στοχεύουν στην προετοιμασία τεχνικών και επαγγελματικών στελεχών (IUT)

Οι Grandes Ecoles (Ανώτατες Σχολές) παρέχουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στον τομέα των μηχανικών και των επιχειρήσεων όπου η εισαγωγή σε αυτές υπάγεται σε αυστηρά κριτήρια και ο αριθμός φοιτητών είναι περιορισμένος. Οι σπουδές διαρκούν 3 ή περισσότερα χρόνια μετά από 2 χρόνια προπαρασκευαστικών μαθημάτων όπου πραγματοποιούνται εξετάσεις εισαγωγής των φοιτητών στις βασικές σπουδές. Επίσης υπάρχουν τα Specialist Schools (Σχολές Ειδίκευσης) οι οποίες προσφέρουν ειδικές σπουδές υψηλού επιπέδου στους εξής τομείς: τέχνη (art-design school),

αρχιτεκτονική (school of architecture), δημοσιογραφία (school of journalism), (school specializing in audiovisual subjects), (accountary schools), διοίκηση (social work schools), ιατρική φροντίδα (paramedical – healthcare schools).

Τίτλοι σπουδών:

Στη Γαλλία υπάρχει τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση διάρκειας δύο χρόνων σπουδές που ετοιμάζει ειδικευμένους τεχνικούς που θα απασχοληθούν σε χώρους εργασίας όπως επικοινωνία, οικονομία, τουρισμός, ηλεκτρονική, μέσα μεταφοράς

BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate) το οποίο απονέμεται από τα Τεχνολογικά Λύκεια σε αρκετούς επαγγελματικούς τομείς

DUT: Diplome universitaire de technologie (University Diploma in Technology) DEUST: Diplome d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques (University Diploma of Technical and Scientic Studies) τα διπλώματα αυτά απονέμονται από τα Πανεπιστημιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα (IUT) με την παρακολούθηση σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης διάρκειας 2 χρόνων. Οι κάτοχοι αυτών των τίτλων σπουδών μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους σε ανώτατο επίπεδο στα

IUT (University Institute of Technology) και στα Grandes Ecoles.

Οι πανεπιστημιακές σπουδές στη Γαλλία είναι οργανωμένες σε τρεις κύκλους:

1ος κύκλος (γενικές σπουδές):

DEUG: Diplome d’Etudes Universitaires générales (General University Diploma) για την απόκτησή του απαιτούνται 2 χρόνια σπουδών που καλύπτουν βασικές γνώσεις και θεωρητική σπουδή για την προετοιμασία σε ειδικές γνώσεις και εκπαίδευση στον τομέα σπουδών τους. Στο ίδιο επίπεδο εντάσσεται το DUT των πανεπιστημιακών τεχνολογικών ινστιτούτων (IUT).

2ος κύκλος (βασικές πτυχιακές σπουδές):

Licence απονέμεται μετά από 3 χρόνια σπουδών ή με ένα χρόνο σπουδών μετά την απόκτηση του DEUG όπου οι φοιτητές αποκτούν ειδικές γνώσεις στον τομέα σπουδών τους. Πρόσφατα τα IUT απονέμουν το δικό τους βασικό πτυχίο το Licence professionelle με την απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς

Maîtrise πτυχίο που απονέμεται με την ολοκλήρωση σπουδών που διαρκούν 4 χρόνια και για την απόκτησή του απαιτείται η συγγραφή πτυχιακής εργασίας. Υπάρχουν ορισμένα προγράμματα Maîtrise που προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση:

MST: Maîtrise de sciences et techniques (Science and Technology Masteri)

MSG: Maîtrise de Sciences de gestion (Masters in Management Sciences)

MIAGE: Maîtrise méthodes informatiques appliqueés à la gestion (Masters in Information Technology for Management)

3ος κύκλος (μεταπτυχιακές σπουδές):

Το Master’s degree απονέμεται στους φοιτητές που είναι κάτοχοι του Licence degree μετά από 2 χρόνια σπουδών και διαχωρίζεται σε δύο κύριους προσανατολισμούς:

Master professionel (που στοχεύει στο να εφοδιάσει τους φοιτητές με προσόντα για την επαγγελματική τους δραστηριότητα

Master recherche που προετοιμάζει τους φοιτητές για την επιστημονική έρευνα επιπέδου doctorate.

Ισχύουν όμως ακόμη οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών:

DESS: diplôme de recherche technologique (Technological Research Diploma) για το οποίο απαιτούνται σπουδές 2 χρόνων. Τα δύο αυτά πτυχία είναι ισότιμα με το Master professionel ενώ το

DEA: diplôme d’études approfondies (Advanced Studies Diploma) είναι ισότιμο του Master recherche. Απαιτεί Maîtrise και 1 χρόνο σπουδών και αποτελεί του διδακτορικού το πρώτο βήμα

Doctorate level για την παρακολούθηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου είναι απαραίτητη η απόκτηση του Master recherche ή του DEA που προετοιμάζουν τους φοιτητές για την έρευνα. Οι σπουδές διαρκούν 3 ή περισσότερα χρόνια και περιλαμβάνουν εργαστηριακή έρευνα, σεμινάρια και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Στις Grandes écoles (Ανώτατες Σχολές) οι σπουδές διαρκούν 5 χρόνια και ο τίτλος σπουδών που τους απονέμεται είναι ισότιμο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (master’s degree).

Αντίστοιχα στα Specialist Schools (Σχολές Ειδίκευσης ) οι σπουδές διαρκούν κυρίως 3 χρόνια ή περισσότερα (αρχιτεκτονική) και τους απονέμεται ο τίτλος σπουδών Licence ή άλλο πτυχίο αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ακαδημαϊκό έτος:

Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά κατά κανόνα στις αρχές Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου.

Προϋποθέσεις εισαγωγής:

Για να μπορέσει να σπουδάσει σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα κάθε υποψήφιος φοιτητής πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισοδύναμου του αντίστοιχου baccalaureat. Για την εισαγωγή του στα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά τεχνολογικά ινστιτούτα πρέπει να παρακολουθήσει προπαρασκευαστικά μαθήματα του τομέα επιλογής του και να επιτύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας πριν την άφιξή του στη χώρα. Ωστόσο τα γαλλικά πανεπιστήμια παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων εκμάθησης της γλώσσας.

Οι τριτοβάθμιες ανώτατες σχολές (Grandes Ecoles, Specialist Schools) ορίζουν δικά τους κριτήρια και μεθόδους επιλογής εκτός από τις εισιτήριες εξετάσεις εισαγωγής.

Άλλο (δικαιολογητικό) πιστοποιητικό που απαιτείται είναι η απόδειξη ικανοποιητικών οικονομικών πόρων οι οποίοι θα εξασφαλίσουν τα έξοδα των σπουδών του.

Οι υποψήφιοι φοιτητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε κάποιο ίδρυμα για βασικές πτυχιακές σπουδές πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής στη γαλλική πρεσβεία της χώρας τους από 1 Δεκεμβρίου ως 15 Ιανουαρίου.

Για τις μεταπτυχιακές σπουδές οι αιτήσεις εισαγωγής κατατίθενται στο Ίδρυμα επιλογής σπουδών του φοιτητή μέχρι την 1 Απριλίου.

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Δίδακτρα:

Στα Πανεπιστήμια τα δίδακτρα σπουδών κυμαίνονται στα 300 € για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Στα Grande Ecoles τα ετήσια δίδακτρα είναι περίπου 600 €. Στα άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα το ποσό των διδάκτρων εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών και το είδος του ιδρύματος.

Κόστος διαμονής:

Το κόστος διαμονής στη Γαλλία είναι αρκετά υψηλό και κυμαίνεται στα 1000 € το μήνα. Η διαμονή σε φοιτητική εστία των ιδρυμάτων κοστίζει από 120-400 € το μήνα ανάλογη με την πόλη και το είδος δωματίου. Η διαμονή σε ενοικιαζόμενα διαμέρισμα κοστίζει από 450-650 € το μήνα. Όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη το κόστος είναι περίπου 170 € το χρόνο εάν έχουν ιατρική κάλυψη.

Χρηματοδοτήσεις -Υποτροφίες :

Το γαλλικό κράτος προσφέρει αρκετές υποτροφίες στους ξένους φοιτητές κυρίως για μεταπτυχιακές σπουδές. Ο γαλλικός οργανισμός IEDU παρέχει αρκετές υποτροφίες και χρηματοδοτήσεις για τις

σπουδές των φοιτητών (iedu.free.fr/cherchetran.php). Επίσης υπάρχει ο γαλλικός οργανισμός ANDES (Association nationale des docteurs éssiences) που προσφέρει υποτροφίες για σπουδές διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού επιπέδου (www.andes.asso.fr/ PRESENT.html). Επιπλέον αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα προσφέρουν υποτροφίες στους φοιτητές τους.

Άδεια παραμονής:

Οι φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζονται άδεια παραμονής αλλά θα πρέπει να προμηθευθούν την “carte de séjour” στις μεγάλες πόλεις από τα Κέντρα Αλλοδαπών και στις επαρχιακές πόλεις από το Δημαρχείο ή την Αστυνομία.

Ιατρική μέριμνα:

Οι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στη Γαλλία θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό κάλυψης εξόδων ιατρικής περίθαλψης. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται κάθε ιατρική βοήθεια από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Γαλλίας. Εάν ο φοιτητής είναι ηλικίας άνω των 28 χρόνων πρέπει να έχει ιδιωτική ασφάλιση ιατρικής κάλυψης.

Λίστα Πανεπιστημίων Γαλλίας

Λίστες Πανεπιστημιών

 • Université de Paris
 • Université de Marne-la-Vallée
 • Université de Cergy-Pontoise
 • Université d’Évry Val-d’Essonne
 • Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines
 • Université de Provence Aix-Marseille I
 • Université de la Méditerranée Aix-Marseille II
 • Université Paul Cézanne Aix-Marseille III
 • Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse
 • Université de Picardie Jules Verne
 • Université de Technologie de Compiègne
 • Université des Antilles-Guyane
 • Université de Franche-Comté
 • Université de Technologie de Belfort-Montbeliard
 • Université Bordeaux I
 • Université Victor Segalen – Bordeaux II
 • Université Michel de Montaigne – Bordeaux III
 • Université Montesquieu – Bordeaux IV
 • Université de Pau et des Pays de l’Adour
 • Université de Caen Basse-Normandie
 • Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand I
 • Université Blaise-Pascal – Clermont-Ferrand II
 • Université Pascal Paoli
 • Université de Bourgogne
 • Université de Savoie
 • Université Joseph Fourier – Grenoble I
 • Université Pierre Mendes-France – Grenoble II
 • Université Stendhal – Grenoble III
 • Institut National Polytechnique de Grenoble
 • Université d’Artois
 • Université des Sciences et Technologies de Lille – Lille I
 • Université du droit et de la santé de Lille – Lille II
 • Université Charles de Gaulle – Lille III
 • Université du Littoral Côte d’Opale
 • Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
 • Université de Limoges
 • |Université Claude Bernard – Lyon I
 • Université Lumière – Lyon II
 • |Université Jean Moulin – Lyon III
 • Université Jean Monet – Saint Etienne
 • Université Montpellier I
 • Université Montpellier II
 • Université Paul Valéry – Montpellier III
 • Université de Perpignan
 • Université Paul Verlaine – Metz
 • Université Henri Poincaré – Nancy I
 • Université Nancy II
 • Institut National Polytechnique de Lorraine
 • Université d’Angers
 • Université du Maine
 • Université de Nantes
 • Université de Nice Sophia Antipolis
 • Université du Sud – Toulon – Var
 • Université d’Orléans
 • Université François Rabelais – Tours
 • Université de Poitiers
 • Université de La Rochelle
 • Université de Reims – Champagne-Ardennes
 • Université de Technologie de Troyes
 • Université de Bretagne Occidentale
 • Université de Bretagne Sud
 • Université de Rennes I
 • Université de Haute Bretagne – Rennes II
 • Université de La Réunion
 • Université du Havre
 • Université de Rouen
 • Université de Haute Alsace
 • Université Louis Pasteur – Strasbourg I
 • Université Marc Bloch – Strasbourg II
 • Université Robert Schuman – Strasbourg III
 • Université des sciences sociales – Toulouse I
 • Université Le Mirail – Toulouse II
 • Université Paul Sabatier – Toulouse III
 • Institut National Polytechnique de Toulouse
 • Université de la Polynésie Française
 • Université de la Nouvelle Calédonie

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Elite Universities (Grandes Écoles)
Art schools

 • Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
 • École des Beaux-Arts

Σχολές Γλωσσολογίας

 • Universite d’ete de Boulogne-sur-Mer

Άλλα Ιδρύματα

 • École Centrale d’Electronique (ECE)-Paris
 • École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information
 • École Polytechnique de l’Université de Nantes / Polytech’Nantes
 • École Polytechnique de l’Université de Tours / Polytech’Tours
 • École Pour l’Informatique et les Techniques Avancées
 • École Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon (CPE Lyon)
 • École Supérieure d’Informatique (SUPINFO)
 • École Supérieure d’Informatique et Applications de Lorraine (ESIAL)
 • École Supérieure d’Informatique, d’Électronique, et d’Automatique (ESIEA)
 • École Supérieure d’Ingénieurs en Électronique et Électrotechnique (ESIEE)
 • École Supérieure en Sciences Informatiques
 • École Supérieure de Commerce de Marseille-Provence
 • ESDES Ecole supérieure de commerce et de management
 • Institut National des Télécommunications (Telecom INT)
 • Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA)

Τα καλύτερα Πανεπιστήμια Προπτυχιακών Σπουδών

 • Université Pantheon-Sorbonne: Paris I (http://www.univ-paris1.fr), από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης για σπουδές στα οικονομικά.
 • Uninersité Pantheon-Assas: Paris II (http://www.u-paris2.fr), φημισμένο για σπουδές στα νομικά.
 • Université IV Montesquieu: Bordeaux (http:// montesqui.u-bordeaux.fr.-webmaster.webmaster@montesquieu.u-bordeaux.fr), ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια για σπουδές στα νομικά (Τμήμα Δημοσίου Δικαίου).
 • Université du droit et de la Sante-Lille II (http://www.univ-lille2.fr), εξασφαλίζετε πολύ καλές σπουδές στα νομικά και στην ιατρική.
 • Université Paris-Sorbonne: Paris IV (http://www.paris4.sorbonne.fr), αποτελεί ίσως την καλύτερη επιλογή για σπουδές στην ιστορία, στη λογοτεχνία και στη γλώσσα.
 • Αcadémie de Strasbourg (Université de haute-Alsace: Mulhouse http://www.univ-mulhouse.fr), για σπουδές στις πολιτικές επιστήμες και στα οικονομικά.
 • Université René Descartes: Paris V (http://www.univ-paris5.fr), γνωστό για σπουδές στα νομικά και στην ιατρική.
 • Université Nanterre: Paris X (http://www.u-paris10.fr), γνωστό για το οικονομικό τμήμα του.
 • Université Denis Diderot: Paris VII (http://www.sigu7.jussieu.fr), γνωστό για τα τμήματα ιατρικής, ψυχολογίας, χημείας και βιολογίας.

Υπηρεσίες για φοιτητές:

http://www.generation-formation.gr
Χρήσιμες πληροφορίες για μεταπτυχιακά, διδακτορικά, υποτροφίες, σε Πανεπιστήμια και Οργανισμούς. Επίσης παρέχει πληροφορίες για πρακτική άσκηση και εργασία.

http://www.education.gouv.fr/rechtech/
Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με επιστημονική έρευνα και τεχνολογία, υποτροφίες. Λίστα DEA – DESS.

http://www.ue.jussieu.fr
Βάση δεδομένων μεταπτυχιακών DEA – DESS – DRT, γαλλικών πανεπιστημίων.

http://www.dgrt.mesr.fr
Χρήσιμες πληροφορίες για σπουδές στη Γαλλία, για προγράμματα μεταπτυχιακών – διδακτορικών – υποτροφίες. Πρόσβαση στις ιστοσελίδες όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

http://www.cri.ensmp.fr/cefi/
Χρήσιμες πληροφορίες, συμβουλές, βοήθεια για μεταπτυχιακά – επαγγελματικά που αφορούν μηχανικούς.

http://www.onisep.fr
Εθνικός Οργανισμός Πληροφοριών Επαγγελμάτων, πληροφορίες για σπουδαστές αλλοδαπούς.

http://www.letudiant.fr
Χρήσιμες πληροφορίες για φοιτητές. (Εργασία – Forums).

http://www.anpe.fr
Οργανισμός Εργατικού Δυναμικού Γαλλίας. Πληροφορίες για προσφορά εργασίας, CV.

http://www.cnous.fr
Ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Φοιτητικής Μέριμνας (CNOUS – Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires).

www.edufrance.fr

Education in France

 

Διευθύνσεις και χρήσιμα τηλέφωνα

Γαλλικό Ινστιτούτο, Τμήμα Εκπαίδευσης (Σίνα 31, 10680, Αθήνα, τηλ. 210 3624.301-5, 210 3398.600, φαξ 210 3646.873 (http://ifa.gr, e-mail: ifa@ifa.gr). Για περισσότερες πληροφορίες: ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://www.edufrance.fr, email: etudesenfrance@ifa.gr και για μεταπτυχιακά www.3ecycles.com. Επίσηςhttp://www.france.doplomatie.fr, http://www.education.gouv.fr, http://www.recherche.gouv.fr).

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Στρατού 2A, 546 40 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 821 231, 830 574, 846 108

Γαλλική Πρεσβεία: 21033.91.000, 21036.11.663.

 

Σχόλια