Ανακοινώθηκαν ότι χορηγούνται μεταδιδακτορικές υποτροφίες από το ΙΚΥ.

Το ΙΚΥ χορηγεί 601 μεταδιδακτορικές υποτροφίες στην Ελλάδα, με μέγιστη διάρκεια 24 μηνών στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β Κύκλος».

Το μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε 1.100,00 ευρώ, ενώ οι θέσεις υποτροφιών αφορούν 7 επιστημονικούς κλάδους:

1. Φυσικές Επιστήμες

2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία

3. Γεωργικές Επιστήμες

4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας

5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες

6. Κοινωνικές Επιστήμες

7. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες

Βρες εδώ και άλλες υποτροφίες!

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

2. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και η αναγόρευση τους σε διδάκτορα ή η επιτυχής υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής τους (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγόρευση) έλαβε χώρα μετά την 31/12/2010.

3. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης σε μία ξένη γλώσσα, επιπέδου Β2.

4. Έχουν βεβαίωση από νόμιμο εκπρόσωπο αντίστοιχου φορέα ή μέλος ΔΕΠ, ή ομότιμο καθηγητή, ή ερευνητή βαθμίδας Γ ́ και άνω, ότι εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα ή ότι πρόκειται να ξεκινήσουν την εκπόνησή της, σε ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο της χώρας.

5. Έχουν εκπληρώσει όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τυχόν άλλη υποτροφία που έχουν λάβει οποτεδήποτε από το ΙΚΥ.

6. Δεν θα λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία.

7. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

8. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας

α) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή

β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

9. Δεν έχουν διοριστεί ως μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές σε ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα/Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα της χώρας.

Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr).

Σχόλια